terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 23-04-2009
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 23-04-2009

Plaats : Vergadercentrum
Tijd : 20:00

AGENDAPUNTEN:

10 
11 
12 

Agenda gemeenteraad 23 april 2009 Besluitenlijst gemeenteraad van 26 maart 2009. Verslag hoorzitting raadscie 2 april 2009 inzake bestemmingsplan Ridderveld Besluitenlijst raadscie 9 april 2009 (cluster bewonerszaken) Besluitenlijst raadscie 9 april 2009 (cluster overige zaken) Besluitenlijst raadscie 9 april 2009 (cluster grondgebiedzaken) functioneren klankbordgroep PIM Door A1, D66 en BA ingediende motie over onderzoek Rijnstreekhoppen en aanbesteding CVV. Motie is ingetrokken na toezegging van de wethouder. Toezending verslag werkzaamheden jaar 2008. Jaarverslag 2008 van de Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn en het Onderzoeksprogramma 2008. Bestuurlijke toekomst Rijnwoude, Boskoop en omgeving. Reactie aan de gemeenteraad betreffende wijzigingen aan speelvelden en -voorzieningen zonder overleg en bericht aan bewoners Houtzwam en omgeving. Afschrift van brief aan P. Velthuys inzake speelruimteplan. Bezwaarschrift tegen besluit tot het verlenen van bouwvergunning B2008/573 voor een reclamebord met verlichting op het perceel Burgemeester Visserpark 13. Aankondiging onderzoek naar het Parkeerbeleid. Zienswijze c.q. bedenkingen namens de heer P. Davelaar op het ontwerp-bestemmingsplan Natuurcompensatie Steekterpoort. Zienswijze c.q. bedenkingen namens de heer J. van Dorp op het ontwerp-bestemmingsplan Natuurcompensatie Steekterpoort. Reactie op bestemmingsplan Natuurcompensatie Steekterpoort. Opmerkingen naar aanleiding van ontwerpbestemmingsplan Natuurcompensatie Steekterpoort. Zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Natuurcompensatie Steekterpoort. Aanbiedingsbrief begrotingscirculaire 2010-2013. (Aan de gemeenteraad en aan het College van Benw). Affaire Loevestein naar aanleiding van hoorzitting raadscommissie d.d . 02-04-2009. Reactie op het accommodatiebeleid.
┬ęGemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn