terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 24-09-2015
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 24-09-2015

Plaats : Raadzaal
Tijd : 20:00

AGENDAPUNTEN:

Vragen raadsleden
5 03
5 05
5 07
5 13
5 25
10 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
17  Eventuele moties en sluiting
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Besluitenlijst raadsvergadering 9 juli 2015 Besluitenlijst raadsvergadering 24 augustus 2015 Agenda raad 24 september 2015 Raadsbrief uitvoering motie Referendumverordening. Raadsinformatiebrief kraanongeval d.d. 03-08-2015 met brugdek Koningin Julianabrug. Recente ontwikkelingen Stadshart Lage en Hoge Zijde. Eerste voortgangsbericht subsidieaanvragen tot € 100.000 voor het jaar 2016. Informatiebrief aan de raad over stand van zaken betreffende het kraanongeval. Motie Vreemd aan de Orde RijngouweLokaal oliebollenkraam (24-9-2015) (Verworpen) Zaak: Lijst ingekomen mededelingen en stukken raad 24 september 2015 Zaak: Algemeen Privacybeleid gemeente Alphen aan den Rijn Zaak: Voortgang aardgastransportleiding A-515 Zaak: Notitie van uitgangspunten Nota Bovenwijkse Voorzieningen Zaak: Herhuisvesting bewoners kraanongeval Zaak: Vaststellen ontwerp-welstandsnota Alphen aan den Rijn (harmonisatie). Zaak: Definitief vaststellen subsidies grote partijen cultuur 2014 Zaak: Kwartaalrapportage Sociale Agenda Beter voor elkaar, tweede kwartaal 2015 Zaak: Aardgasvulpunt (groengas) aan de Gouwelandenlaan Zaak: Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Westeinde 9, Hazerswoude-Dorp Zaak: Nafase ongeval Koningin Julianabrug Zaak: Convenant Versterking Economische Positie Centrum Alphen aan den Rijn Zaak: Ontwerp afwijkingsbesluit voor het bouwen van een ligboxenstal en twee voeropslagplaatsen(sleufsilo's) aan Westeinde 58 te Hazerswoude-Dorp Zaak: Juridische procedures Streekmuziekschool Zaak: Consultatie gemeenschappelijke regeling Midden-Holland, de nieuwe regio Zaak: Vaststellen ontwerp Verordening geurhinder en veehouderij 2015 Zaak: Aangaan overeenkomst Blok 6 Stadshart Lage Zijde - Roosdom Tijhuis B.V. Zaak: Aangaan overeenkomst VORM - Triangel Zaak: Aangaan overeenkomst Nutsgebouw Zaak: Verkoop van de voormalige Bonifaciusschool aan de Paradijslaan 9 en 10 in Alphen aan den Rijn. Zaak: Vaststellen ontwerp beheersverordening Buitengebied Rijnwoude 2015 Zaak: Beoordeling stabilisatie- en bergingsplannen ongeval Koningin Julianabrug Zaak: Jaarstukken 2014 van SOPORA. Zaak: Reactie op motie 5.03 - Inzetten op jongeren bij Beleidsplan Rijnstreek werkt Zaak: verzoek om bestemmingswijziging en vergroting bouwvlak Lagewaard 42 te Koudekerk aan den Rijn Zaak: Stand van zaken project 'Vervanging Steekterbrug' Zaak: Bestuursopdracht Willem Kloosstraat - Hazerswoude Rijndijk Zaak: Benoeming nieuw lid raad van toezicht Scala College. Zaak: Toelating nieuw raadslid E Straver Zaak: Stroomlijnen elektronische weg voor Wob-verzoeken Zaak: Wijziging in bestemmingsplan Buitengebied Alphen Noord, inzake het perceel naast Ridderbuurt 6 te Alphen aan den Rijn (als gevolg van bestuurlijke lus tussenuitspraak Raad van State). Zaak: Gemeentegarantie Stichting Beheer Alphens Parktheater Zaak: 7° wijziging Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland Zaak: Startnotitie monumentenbeleid Zaak: Burgerinitiatief tennisbaan Europapark Zaak: Definitief duurzaamheids- en uitvoeringsprogramma 2014-2020 Zaak: 2e wijziging begroting ODWH 2015 Zaak: Aanpak vuurwerkoverlast Zaak: Tijdelijke opvang vluchtelingen Zaak: Contourennotitie Alphense Woonagenda
©Gemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn