terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 15-10-2015
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 15-10-2015

Plaats : Raadzaal
Tijd : 20:00

AGENDAPUNTEN:

Vragen raadsleden
5 10
5 17
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
16 
17 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Besluitenlijst raadsvergadering 24 september 2015 Agenda raadsvergadering 15 oktober 2015 Brief aan de Raad iver huisvestiging van Kaju Putih. Vragen ex artikel 40 aan college naar aanleiding van recent artikel in het Financieel Dagblad genaamd : Veel gemeenten gebruiken de eigen bijdrage WMO als melkkoe. Vragen over bomenkap langs provinciale wegen. Vragen ing. art. 40 raadsreglement over het oplaten van ballonnen tijdens ballonnenwedstrijden. Artikel 40 vragen over uitvoering van de kostendelersnorm, onderdeel van de Participatiewet. Artikel 40 vragen over Watergebruik van alleenstaande met uitkeringsgerechtigden. Artikel 40 vragen m.b.t. aanpak jeugdwerkloosheid. Motie vreemd aan de Orde 10.2: Duurzaamheidsconvenant (ingetrokken na toezegging van de wethouder) Zaak: Benoeming raadscommissieleden Zaak: Lijst ingekomen mededelingen en brieven raad 15 oktober 2015 Zaak: Aanvraag om omgevingsvergunning voor de omzetting van een voormalige agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning locatie Loeteweg 32a Hazerswoude-Dorp Zaak: vaststellen bestemmingsplan 'Nassaustraat 7 Boskoop' Zaak: Vaststelling van de ''Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Alphen aan den Rijn 2015' Zaak: Verordening BIZ gebruikers centrumgebied Alphen aan den Rijn 2016 Zaak: startnotitie Evenementenbeleid 2016 Zaak: Vaststellen gewijzigde instructie griffier Zaak: Vaststellen van de Verordening instelling en organisatie griffie 2015 Zaak: Evaluatie Vereniging Poppodium Alphen Zaak: incidentele middelen jeugdhulp 2016 en 2017 Zaak: Raadsvoorstel ingebruikneming PI voor noodopvang asielzoekers Zaak: Economisch Actieprogramma Alphen aan den Rijn 2016-2019 Zaak: Doe-participatie Zaak: Klantonderzoek Wmo. Zaak: Antwoord op brief FNV Verzoek overbruggingsperiode voor ontslagvergunningen voor Bibliotheek Rijn en Venen en Sportspectrum. Zaak: toekomst van het Streekarchief Rijnlands Midden Zaak: Verlenging Intentieovereenkomst locatie "Westvaartpark" Zaak: Beleidsregels afwijkend gebruik monumenten Zaak: Jaarrekening 2014 van stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Alphen aan den Rijn. Zaak: Definitieve Standplaatsenbeleid ambulante handel 2015 Zaak: Definitieve vaststelling subsidie 2014 Junis Zaak: Definitieve vaststelling subsidie 2014 Sportspectrum Zaak: Vaststelling subsidie Kwadraad 2014 Zaak: 3e Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Zaak: Concept-Speelautomatenverordening Alphen aan de Rijn Zaak: Uitvoering motie beschutte werkplekken (motie 5.01) Zaak: Uitvoeringsovereenkomst BI-zone gebruikers centrumgebied Alphen aan den Rijn 2016-2020 Zaak: Bevestiging opdracht controle jaarrekening 2015 van PWC
┬ęGemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn