terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 07-07-2016
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 07-07-2016

Plaats : raadzaal
Tijd : 20:00

AGENDAPUNTEN:


Bespreekstukken
2 a Algemene beschouwingen fracties (19.00-20.30 uur)
2 b Reactie college (20.45-21.15 uur)
2 c Tweede termijn (21.15 uur)
Vragen raadsleden
6 01 Collegebrief aanbieding financiele stukken (bij Kadernota)
6 02 Collegebrief huisvesting bibliotheek Alphen Centrum
6 12
6 19
10 
11 
12 
13 
14 
14  Motie(s) en sluiting
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Voorlopige agenda raadsvergadering 7 juli 2016, 19.00 uur Besluitenlijst raadsvergadering 16 juni 2016 Besluitenlijst raadsvergadering 30 juni 2016 Artikel 40 vragen m.b.t. zwerfvuil. Vragen ing. artikel 40 over de Vogelmarkt te Boskoop. Vragen ing. art. 40 inzake vervangen tegelpaden Begraafplaats aan de Roemer te Boskoop door gras. Zaak: Kadernota 2017-2020 Zaak: Meicirculaire Gemeentefonds 2016 Zaak: Incidentele subsidie theater Castellum Zaak: Benoeming raadscommissielid mw I. van de Kolk (SP) Zaak: Lijst ingekomen stukken en mededelingen 7 juli 2016 Zaak: Beleidsregels kostenvergoeding en incasso gemeentelijke heffingen 2016 Zaak: Bestuurlijke Overeenkomst Samenwerken in de Waterketen regio Rijnland Zaak: Overdracht eigendom en beheer van 5 sluizen van Hoogheemraadschap van Rijnland aan Gemeente Alphen aan den Rijn Zaak: Onderzoeksrapport rol toestemming in het sociaal domein Zaak: Ledenraadpleging Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom Zaak: Verslag Algemene Vergadering Golfclub Zeegersloot van 18 mei 2015. Zaak: Stand van zaken lokaal opwekken duurzame energie binnen de Gemeente Alphen aan den Rijn Zaak: Convenant Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten 2016-2020 Zaak: Beantwoording verzoek VOA proef gratis parkeren Zaak: Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Burgemeester Smitweg 40, Hazerswoude-Dorp. Zaak: Koningin Máximabrug, inhijsen vallen Zaak: Subsidieverzamelbesluit vaststellingen 2015 Zaak: Concept-busvervoerplan 2017 Zaak: Marktconsultatie locatie Havenstraat Zaak: Benoeming nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Coenecoopcollege Zaak: Informatiebrief gemeenteraad HSL Zaak: Vaststellen bestemmingsplan Drossaardstraat Zaak: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Orionhof 26-28 Hazerswoude-Rijndijk" Zaak: Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Molenwetering, eerste herziening (J.A. Leeghwaterweg) Zaak: Rijnhavenverordening Alphen aan den Rijn 2016 Zaak: Grondstoffenbeleid 2015 - 2025 Zaak: Raadsvoorstel woonwagenbeleid en verhuurbeleid woonwagenlocaties Zaak: Inspraak Winkeltijdenverordening 2015
©Gemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn