terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 26-08-2010
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 26-08-2010

Plaats : Raadzaal
Tijd : 20:00

AGENDAPUNTEN:

4 1
4 2
4 3
4 4
4 5
4 6
4 7
4 8
4 9
5 a
5 a1
5 a2
5 a3
5 b

 

Ontwerpbesluiten voor beraadslaging

 

Ontwerpbesluiten waarover – indien nodig – uitsluitend een korte stemverklaring wordt afgelegd

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16 a
16 b
16 c
17 

Functioneringsgesprekken met burgemeester. Uitspraak op het hoger beroep van Aldi Vastgoed. Uitspraak d.d. 28-06-2010 op het beroepschrift van A. Kluinhaar, P. Mulder en anderen in zaak bestemmingsplan Ridderveld. Kopie van stukken m.b.t. Bp Ridderveld. Uitspraak d.d. 07-07-2010 op verzoek om voorlopige voorziening van R. Stokman en anderen. Rapport Humaniteit in vreemdelingenbewaring. Heroverweging RijnGouwelijn. Maatregelen ter attentie van de Woningmarkt. ( Aan College B en W en aan de Gemeenteraad). Aankondigen van onderzoek collegeprogramma 2010-2014. Nieuw lid Raad van toezicht Stichting Scala College. Jaarstukken 2009 van het Rijnstreekberaad. Beeindigen van functie als commissielid van Trots op Nederland. Stand van zaken verwerken en besluitvorming aanpassen begroting RDOG Hollands Midden aan hogere loonkosten. Jaarverslag 2009 van Cyclus. Voorstel voor het wijzigen van gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland. Aanbevelingen werkgroep "Boeien en Binden". Zienswijze op het projectplan Landmark tussen het OTA-terrein en de N11. Opmerkingen over het groenonderhoud en onderhoud plantperken in Houtzwam en omgeving. Argumenten voor plannen woonservicezone met betrekking tot de ontwikkeling van het Nieuwe Sloot gebied. Jaarverslag 2009 Rekenkamercommissie en het Onderzoeksprogramma 2010. Verslag d.d. 25-05-2010 overleg over bestuurlijke toekomst Rijnwoude, Boskoop en omgeving. Reactie op brief van de RDOG Hollands Midden inzake het tekort op de exploitatie jaar 2010. Vijfde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. ( aan de gemeenteraad en aan college van B&W ).
©Gemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn