terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 24-11-2016
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 24-11-2016

Plaats : Raadzaal
Tijd : 19:55

AGENDAPUNTEN:

Opening en vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 13 oktober en 27 oktober 2016
Vragen raadsleden
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Agenda raadsvergadering 24 november 2016 Besluitenlijst raad 13 oktober 2016 Besluitenlijst raad 27 oktober 2016 Zaak: Lijst ingekomen mededelingen en brieven raad 24 november 2016 Zaak: Rubbergranulaat kunstgrasvelden Zaak: Adhesieverklaring Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 Zaak: Jaarrapportage met productieverantwoording 2015, Individuele voorzieningen en Trendraapportage Jeugd 2015 ivm afrekening sociaal-cultureel werk 2015 van stichting Participe. Zaak: Woningen Groen van Prinstererstraat (oneven nummers) Zaak: Brief van Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop inzake Sierteelt buiten de contour Zaak: Restaureren en verbouwen van de voormalige Bonifaciusschool tot 14 appartementen en het bouwen van bergingen, Paradijslaan 9 te Alphen aan den Rijn, aanvraag om omgevingsvergunning en koopovereenkomst. Zaak: Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Zaak: Vaststelling jaarverslag Leer- en kwalificatieplicht 2015-2016 Zaak: Beslissing op bezwaarschrift Tuincentrum De Bosrand inzake handhaving Winkeltijdenverordening Alphen aan den Rijn Zaak: Septembercirculaire 2016 Zaak: Convenant UAF Zaak: Evaluatie standplaatsenbeleid 2015 Zaak: Reactie eindconcept Regionaal Verkeer- en Vervoerplan Midden-Holland Zaak: Transformatie Sport Zaak: Bestuursopdracht verbetering Programmabegroting Zaak: Verbonden Partijen Zaak: Board letter 2016 n.a.v. interim controle accountant Zaak: Stand van zaken rond het integraal persoonsgebonden budget Zaak: Raadsbrief aanvraag vangnetuitkering - globale analyse Zaak: Brandbrief kleinschalige zorgondernemers Groene Hart Zaak: Ongevraagd advies cliëntenaviesraad en inwonersadviesraad Koersplan Participatiewet 2017-2020 Zaak: Uitvoeringsovereenkomst BI-zone gebruikers Centrum Boskoop 2017 - 2021 Zaak: 4e concept-Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Alphen aan den Rijn 2014 Zaak: Instellen klankbordgroep Omgevingswet Zaak: Koersplan Participatiewet 2017-2020 Zaak: Opzet GemeenteArchief Alphen aan den Rijn Zaak: Detailhandelsvisie gemeente Alphen aan den Rijn 2016 - 2025 Zaak: Voorgenomen verkoop van een perceel bedrijfsterrein aan Nedcargo Steekterpoort B.V. inclusief het voornemen om ten behoeve van deze verkoop een perceel grond aan te kopen en de grex Steekterpoort daarvoor aan te passen . Zaak: Ontwikkeling Aarplein en Aargebouw Stadshart Lage Zijde Alphen aan den Rijn Zaak: Verordening BI-zone Centrum Boskoop 2017 Zaak: Doordecentralisatie onderwijshuisvesting Voortgezet Onderwijs Zaak: Promen Zaak: Vragen conform artikel 40 regelement van orde gemeenteraad inzake snippergroen Zaak: Eindrapportage Matchcare steekproef Zaak: Antwoordbrieven aan DB en OR SWA naar aanleiding van diverse brieven in de periode 30 augustus t/m 14 november 2016
©Gemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn