terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 24-09-2009
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 24-09-2009

Plaats : Vergadercentrum
Tijd : 20:00

AGENDAPUNTEN:

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Agenda raadsvergadering 24 september 2009 Besluitenlijst gemeenteraad 25 juni 2009. Besluitenlijst gemeenteraad 2 juli 2009. Verslag raadscie 3 september 2009 (cluster grondgebiedzaken) Besluitenlijst raadscie 10 september 2009 (cluster bewonerszaken) Besluitenlijst raadscie 10 september 2009 (cluster grondgebiedzaken) Door Alphen Eén en SP op 24 september 2009 ingediende motie over het instellen van een onderzoekscommissie (art 155a, lid 1, Gemeentewet) over aantal aspecten beleidsvisie/-vorming en -uitvoering accommodatiebeleid (verworpen: fracties PvdA, VVD, CDA, CU Kopie van brief aan Greenpoort bedrijfsleven aan gemeente(raad) van Boskoop betreffende het toekomstdebat over het samenbrengen van de boomkwekerijsector onder 1 bestuurlijke entitieit. Jaarverslag Commissie Bezwwarschriften 2008 Verzoek om ondersteunen van motie betreffende Compensatie voor hypotheekrenteaftrek voor grenswerkers in Duitsland. Vaststelling programmabegroting 2010. Aansluitingsverzoek bij Holland Rijnland. Verslag bestuurlijk overleg van 23-06-2009 over bestuurlijke toekomst Rijnwoude, Boskoop en omgeving. Beroepschrift tegen besluit van collge van GS van Zuid Holland van 07-07-2009, PZH-2009-494743A door J. van Dam en J. van Dam. Mededeling dat er beroepschrift is binnengekomen tegen besluit van college GS van 07-07-2009 PZH-2009-494743A door Loon en verhuurbedrijf Hans Kempen B.V. en M. Simmerman. Beeindiging van het burger commissielidmaatschap van Beter Alphen met ingang van heden. Verzoek om medewerking bij projectbesluitprocedure. ( aan de Gemeenteraad). Opmerkingen inzake Jaarrekening 2008. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Ontevredenheid over de behandeling van de klachten bij de Ombudscommissie. Jaarverslag 2008. (exemplaar voor de gemeenteraad en College van B. en W.). Opmerkingen naar aanleiding van besluitvorming bestemmingsplan Nieuwe Sloot; het afsluiten voor het autoverkeer van Oranje Nassausingel en Meteoorlaan en andere wegen; toevoegen van een permanenten EHBO-post aan het Rijnland Ziekenhuis en het maken van ee Verzoek om medewerking toezenden stukken Bestemmingsplan Natuurcompensatie Steekterpoort. Mededeling van ontvangst van een beroepschrift van J. van Dorp betreffende bestemmingsplan Natuurcompensatie Steekterpoort. Mededeling ontvangst van een beroepschrift van P. Davelaar betreffende bestemmingsplan Natuurcompensatie Stekterpoort. Verzoek om toezending diverse informatie over bestemmingsplan Aarlanderveen in verband met ontvangst van beroepschrift tegen bestemmingsplan Aarlanderveen. Verzoek om medewerking verkooop van bouwgrond voor realiseren van complex van 80 appartement ( Project levensllop bestendig wonen). Bezwaarschrift inzake projectbesluit B2009/194F. Bezwaarschrift inzake gebruiksbesluit GB2009/020. Bedenkingen/bezwaren tegen (aanvraag) bouwvergunning bouwplannen WonenCentraal in gebied Park Nieuwe Sloot. Reactie van Alphense Boys op de Nota Tarievenstelsel. Inspraakreactie wijziging huurtarieven accomodaties binnen en buitensport 2009/6655. Reactie op nota tarievenstelsel sportsector. Bedenking tegen nieuw tarievenstelsel sportsector. Bezwaren tegen raadsbesluit inzake Ridder / Elckerlyck. Vragen over de fusies van De Ridder met Elckerlyc en Het Kasteel met Max. Bezwaar verhuizing buurtcentrum de Ridder. Eindrapport van het onderzoek naar de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en bedrijven. Verzoek inschrijving D. Captein als burgercommissielid voor Beter Alphen. Aanmelden van mevrouw C.J. Blom-de Ruiter als derde raadscommissielid van fractie Christen Unie.
©Gemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn