terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 24-04-2008
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 24-04-2008

Plaats : RAADZAAL
Tijd : 20:00

AGENDAPUNTEN:

10 
11 

Agenda van de openbare vergadering van 24 april 2008 Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 27 maart 2008. Verslag van de openbare raadscommisievergadering (cluster grondgebiedzaken) van 3 april 2008. Verslag van de openbare raadscommissie (cluster bewonerszaken) van 3 april 2008 Besluitenlijst van de openbare raadscommissievergadering (cluster overige zaken) van 10 april 2008. Besluitenlijst van de openbare raadscommissievergadering (cluster grondgebiedzaken) van 10 april 2008. Aanbieding jaarverslag 2007 rekenkamercommissie. Door GL en SP op 24 april 2008 ingediende motie over Coup├ępolder. Door D66, SP en GroenLinks op 24 april 2008 ingediende motie voor een onderzoek naar de mogelijkheden om uitbreiding, verplaatsing en vestiging van nertsenfokkerij binnen de gemeentegrenzen tegen te gaan (aangenomen, wethouder Blom zal onderzoek doen). Verzoek om medewerking afgeven van een bouwvergunning voor hekwerken op bedrijf Herenweg 117. Aanbieding rapport "Doorzicht voor de raad", het eindrapport onderzoek artikel 213a Gw . Zienswijze/bedenkingen tegen besluit betreffende aanvraag garage ern berging bij woning Stationsstraat 4A. Verzoek om medewerking aan het wijzigen van bestemming percelen grond Noordeinde 2 t/m 6. Beeindiging burgerraadslidmaatschap. Herhalen verzoek om aandacht overlast hondenpoep en verzoeken maatregelen handhaven loslopende honden. Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Aarlanderveen. Discussienota grensonverschrijdend samenwerken en samengaan (stap voorwaarts kwaliteitsslag lokaal bestuur in Zuid-Holland) Bedenkingen/Zienswijze namens bedrijf Hans Kempen b.v. betreffende ontwerp-bestemmingsplan Aarlanderveen, percelen Zuideinde 67a. Voordracht voorzitter rekenkamercommissie Maakt formeel bezwaar tegen besluit afwijzen verruiming van het bebouwd erf Stationsplein 7 in het ontwerp-bestemmingsplan. Rapport van de Rekenkamercommissie Effect = kwaliteit x Acceptatie. Eindrapport onderzoek naar de doorwerking van aanbevelingen in de gemeentelijke beleidsmaatregelen. Beeindiging verkoopcontract met Casema
┬ęGemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn