terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 29-05-2008
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 29-05-2008

Plaats : RAADZAAL
Tijd : 20:00

AGENDAPUNTEN:

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Agenda openbare raadsvergadering van 29 mei 2008 Besluitenlijst openbare raadsvergadering 24 april 2008 Besluitenlijst van de openbare raadscommissievergadering (cluster grondgebiedzaken) van 15 mei 2008 Besluitenlijst van de openbare raadscommissievergadering (cluster overige zaken) van 15 mei 2008 Besluitenlijst van de openbare raadscommissievergadering (cluster bewonerszaken) van 22 mei 2008 Verslag hoorzitting ontwerp bestemmingsplan Aarlanderveen van 22 mei 2008 Besluitenlijst van de openbare raadscommissievergadering (cluster bewonerszaken) van 15 mei 2008. Vragen art. 43 Reglement van Orde Raad betreffende herbouwen zwembad De Thermen. Interpellatie verzoek zwembad de thermen. Verzoek om tijdige informatievoorziening planontwikkeling en -uitvoering woonwagencentrum Kerk en Zanen en uitvoering te geven aan art. 12 van de Woningwet 2003 Resultaten van het project gemeentelijke inrichtingen. Ontwerp-programmabegroting 2009 van de Regionale Brandweer Hollands Midden. Verzoek d.d. 26-04-2008 om de heer R.H. Koornstra op de eerstkomende raadsvergadering te benoemen als raadscommissielid voor Leefbaar Alphen/ Alphense Stadspartij. Ontwerp-begroting 2009 van de RDOG Hollands Midden. Ontwerp- begrotingswijziging 2008 aangaande de financiering van de implementatie van het Elektronisch Kind Dossier in de regio Hollands Midden. Ontwerp-begroting 2009. Programmabegroting SWA 2009 en Meerjarenbegroting SWA 2009-2013. Reactie op brief d.d. 10-04-2008 in verband met behandeling van zaak geld beschikbaar stellen voor diverse doelen enz. Advies inzake bestemmingsplan Kerk en Zanen. Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Kerk en Zanen. Brief J.L.W.J. Mossink over bestemmingsplan Kerk en Zanen. Verzoek n.a.v. vaststellen bestemmingsplan Kerk en Zanen raadsvergadering 29 mei 2008. Opmerkingen over cijfermateriaal Jaarrekening 2007 gemeente Alphen aan den Rijn. Door D66/SP en GL op 29 mei 2008 ingediende motie over het nog niet invoeren van het e-mail volgsysteem (ingetrokken na toezegging wethouder). Aanbieding rapport "Doorzicht voor de raad", het eindrapport onderzoek artikel 213a Gw . Door A1/D66 en GL in kader van deelprogramma Jeugd en Vrije Tijd op 29 mei 2008 ingediende motie over de Jongerenraad (aangehouden). Door VVD en CDA op 29 mei 2008 ingediende motie over accommodatie denksportcentrum (aangehouden). Door de fracties D66, GroenLinks en SP op 29 mei 2008 ingediende motie over het verplicht chippen van honden en katten (aangehouden) Door CDA, CU, VVD en PvdA op 29 mei 2008 ingediende motie over onderzoek regionale samenwerking. Aangenomen met dien verstande dat de portefeuillehouder enige ruimte wil houden om de actualisering van de omgevingsanalyse mee te nemen in of nast het nu lop Door SP, A1, BA, D66 en GL op 29 ingediende "aanmoedingsmotie" over realisatie zwembad De Thermen II (aangehouden).
©Gemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn