• Voorlopig toekennen subsidie voor taalcoaches inburgering aan Participe
 • Aanleg bluswaterleiding in de J.A. Leeghqwater voor Avio Diepen.
 • Financiële afwikkeling beëindiging milieuautomatisering Rijnstreek
 • Vragen conform artikel 43 inzake SenterNovem voor vernieuwende maatschappelijke initiatieven op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling.
 • Kapvergunning
 • Kapvergunning
 • reactie op uw brief
 • Artikel 43 vragen Wmo
 • verlenging monumentenvergunning pastorie H. Bonifacius
 • ontwerp-monumentenvergunning voor het onderhoud aan de hefbrug Gouwesluis te Alpyhen aan den Rijn
 • Afdoening aanvraag stoellift t.b.v. basisschool De Mare.
 • Conceptprogrammaplan 2010 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg.
 • Artikel 43 vragen aandelen Nuon
 • artkel 43 vragen Rijnland Ziekenhuis
 • Vragen art. 43 Reglement van Orde Gemeenteraad betreffende het welzijnsaccommodatiebeleid
 • Beantwoording vragen artikel 43 over de inflatiecompensatie aan gesubsidieerde instellingen.
 • Extra bijdrage stichting Molenviergang
 • Afhandeking subsidieverzoek
 • Vooroverleg projectbesluit "De Thermen" (artikel 5.1.1. Bro).
 • Subsidieverlening milieueducatiefbezoekerscentrum, Stichting Bezoekerscentrum de Veenweiden
 • Beantwoording Artikel 43 vragen met betrekking tot subsidieverzoek Alphen Stad FM.
 • artikel 43 vragen van het raadsreglement van orde
 • Aanvraag kapvergunning voor bomen op locatie Burgemeester Visserpark 19/Stevinstraat.
 • Artikel 43 vragen in verband met brandveiligheid detentiecentrum.
 • Zienswijze Deskundigenverslag StAB inzake Wvo-vergunning voor het lozen van water van de strortplaats Coupépolder.
 • Inspraak ontwerp-Keur en algemene beleidsregels
 • Jaarrekening 2008 van de SWA
 • Verzoek inlichtingen naar aanleiding van verhoging marktgelden
 • Ontwerpbegrotingswijziging 2009 II Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
 • Ontwerpbegroting 2010 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
 • Reactie op wonen in voetgangersgebied Hoge Zijde.
 • Plan wandelbos en landgoedontwikkeling Zegersloot noord
 • Beantwoording brief d.d. 17 mei 2009
 • Parkeerproblemen aan het Toussaintplein.
 • Bijlage 2 bij Evaluatierapport: Reactie Hoofd werk en bijstand op defintieve bespreeknotitie verhoudingen gemeente en clientenraad
 • Vertegenwoordiging vakbonden in de clientenraad WWB
 • Reactie op advies t.a.v de nieuwe Verordening en Regeling Clientenparticipatie WWB
 • reactie op bespreeknotitie clientenraad: uitgaande brief van hoofd Werk & Bijstand
 • Locatieonderzoek discotheek en marktverkenning
 • Locatieonderzoek disco
 • Bezwaar bouw discotheek
 • Bezwaar van mevrouw G.Th.J. Plaizer Van Kersbergen namens mevrouw J.A. Van Kersbergen Tillemans over intrekken parkeervergunning voor bezoekers.
 • Kappen beschermwaardige boom
 • Verzoek W4 bestemming te wijzigen in W6 inzake Kortsteekterweg.
 • Weigering vrijstellingsverzoek perceel Kortsteekterweg 59 en 61, te Alphen aan den Rijn
 • Bevestiging namens de heer D. Elenbaas betreffende bouwplannen voor twee woningen op perceel gelegen aan de Kortsteekterweg.
 • Beslissing op bezwaarschrift van diverse bewoners Noordeinde over verlenen bouwvergunning, Noordeinde
 • Beslissing op bezwaar diverse bewoners 's Molenaarsweg tegen besluit verlenen sloopvergunning 's Molenaarsweg 35, 37, 39, 41 en 55.
 • Beslissing op bezwaar diverse bewoners 's Molenaarsweg tegen besluit verlenen sloopvergunning 's Molenaarsweg 35, 37, 39, 41 en 55.
 • Beslissing op bezwaar diverse bewoners 's Molenaarsweg tegen besluit verlenen sloopvergunning 's Molenaarsweg 35, 37, 39, 41 en 55.
 • Beslissing op bezwaar diverse bewoners 's Molenaarsweg tegen besluit verlenen sloopvergunning 's Molenaarsweg 35, 37, 39, 41 en 55.
 • Beslissing op bezwaar diverse bewoners 's Molenaarsweg over verlenen sloopvergunning 's Molenaarsweg 35, 37, 39, 41 en 55.
 • Beslissing op bezwaar diverse bewoners 's Molenaarsweg tegen verlenen sloopvergunning 's Molenaarsweg 35, 37, 39, 41 en 55.
 • Beslissing op bezwaar diverse bewoners 's Molenaarsweg tegen verlenen sloopvergunning 's Molenaarsweg 35, 37, 39, 41 en 55.
 • Reguliere trouwlocatie
 • Verzoek ondersteuning windmolenproject langs de N11 in Alphen aan den Rijn
 • reactie op uw advies
 • welzijnsaccommodatie Elckerlyc
 • Toekenning subsidie 2009 aan Groene Hart Toeristisch Bureau
 • Toekenning subsidie 2010 aan Groene Hart Bureau voor Toerisme
 • Vragen art. 43 Reglement van Orde Gemeenteraad betreffende verkeersveiligheid op kruising Copepad/Indiapad - Zuiderkeerkring.
 • Vragen art. 43 Reglement van Orde Gemeenteraad betreffende verkeersveiligheid op kruising Copepad/Indiapad - Zuiderkeerkring.
 • Verweerschrift rechtbank beroep tegen afsluiting Oudshoornseweg en Meteoorlaan
 • raadsconferentie regionale strategische agenda
 • aansluitingsverzoek bij Holland Rijnland
 • Begroting 2011 Alphen aan den Rijn van de Milieudienst West-Holland
 • Gewijzigde productbegroting 2010
 • Programmajaarverslag 2009 RDOG HM.
 • Reactie op ontwerp begrotingswijziging 2010 en ontwerp begroting 2011 RDOG Hollands Midden
 • Voorkeursvariant Maximabrug
 • Gemeentelijke verantwoordelijkheid uitvoering paspoortwet
 • Beantwoording artikel 43 vragen met betrekking tot de verkeerssituatie Van Dijkstraat e.o.
 • Vragen art. 43 Reglement van Orde Gemeenteraad betreffende het welzijnsaccommodatiebeleid.
 • Vragen art. 43 Reglement van Orde Gemeenteraad betreffende het afstoten van het pand Olympiaweg 2a
 • zienswijze omtrent herindelingsontwerp Reeuwijk en Bodegraven
 • Antwoordbrief aan bewonersvereniging Groenoord inzake Geluidscherm Eisenhowerlaan.
 • Vragen art. 43 Regelement van Orde gemeenteraad betreffende verkeersmaatregel afsluiten gedeelte van Oudshoornseweg en Meteoorlaan.
 • Antwoorden artikel 43 Open Venster
 • Artikel 43 vragen uitkeringsmogelijkheden dak- en thuislozen Alphen aan den Rijn
 • Vragen art. 43 Regelement van Orde gemeenteraad betreffende maatschappelijke stageplaatsen.
 • vragen onder artikel 43 van het raadsregleent van orde betreffende de AlphenPas
 • Bezuinigingstaakstelling gemeenschappelijke regelingen
 • Programma Begroting 2011 en Meerjarenprogramma 2011-2015 van de Gemeenschappelijke Regeling SWA.
 • Beantwoorden vragen artikel 43 inzake het klimaat
 • Vragen ex art. 43 RvO Raad inzake milieuvergunning OTA
 • Nieuw tarievenstelsel sportsector.
 • Nieuw tarievenstelsel sportsector.
 • Nieuw tarievenstelsel sportsector.
 • Nieuw tarievenstelsel sportsector.
 • Nieuw tarievenstelsel sportsector.
 • Nieuw tarievenstelsel sportsector.
 • Nieuw tarievenstelsel sportsector.
 • Nieuw tarievenstelsel sportsector.
 • Nieuw tarievenstelsel sportsector.
 • Nieuw tarievenstelsel sportsector.
 • Nieuw tarievenstelsel sportsector.
 • Nieuw tarievenstelsel sportsector.
 • Nieuw tarievenstelsel sportsector.
 • Nieuw tarievenstelsel sportsector.
 • Nieuw tarievenstelsel sportsector.
 • Nieuw tarievenstelsel sportsector.
 • Nieuw tarievenstelsel sportsector.
 • Nieuw tarievenstelsel sportsector.
 • Bezwaar van Belangengroep Havixhorst/Aalhorst en SCB De Ridder tegen besluit welzijnsaccomodatiebeleid.
 • Zienswijze Algemene plaatselijke verordening
 • Toekenning voorlopige subsidie 2009 en 2010.
 • Convenant Participatie van arme kinderen
 • Antwoord op advies betreft participatie kinderen
 • Offerte Participe voor de organisatie van de Ster van Alphen
 • Vragen van bewoners m.b.t. leefsituatie in het Kandinskypark.
 • Opdrachtbevestiging controle jaarrekening 2009.
 • Subsidiering gemeenteraadsverkiezing 2010
 • Beantwoording artikel 43 vragen van het raadsreglement van orde aangaande het besluit inzake de bouwvergunning met betrekking tot het pand J.W.C. Bloemstraat 2a te Alphen aan den Rijn.
 • Vergoeding van het groot onderhoud aan de Zuiderparkschool.
 • re-integratieverordening
 • benoemingsbesluit voorzitter College van Bestuur
 • Parkeersituatie Aïdaplein.
 • Goedkeuring jaarrekening 2008
 • Programmabegroting 2010 en Meerjarenbegroting 2011-2014 van de SWA
 • Klacht betreffende functioneren ombudscommissie
 • Bestemmingsplan Natuurcompensatie Steekterpoort
 • Aanvraag Aquaradius
 • Reactie op bezwaarschrift projectbesluit (B2009/194f)
 • Reactie op bezwaar aanleg Park etc GB 2009/020
 • Huur op Maat
 • Toewijzing van uw huwelijkslocatie
 • toekomstige sluiting van het kantongerecht te Alphen aan den Rijn
 • Beantwoording vragen artikel 43 betreffende besteding onderwijsgelden door An Noer
 • Aanleg afvalwaterzuiverende voorziening
 • fiscale vaststellingsovereenkomst inzake theater en stadhuis Alphen aan den Rijn
 • Offerte t.b.v. Pluspunt Briljantstraat.
 • voorlopige toekenning subsidie 2009
 • Toestand en verkeersveiligheid Kandinskypark.
 • Brief Ziggo 20 januari 2009
 • Subsidieverzoek Streekmuziekschool naar aanleiding van rapport 1e halfjaar 2008, en de voorziening Streekmuziekschool als mogelijke dekking voor dit verzoek om aanvullende subsidie.
 • Aanwijzen huwellijkslocatie
 • reactie op artikel 43 vragen, kenmerk 2009/16770
 • voetbalveldje Houtzwam/Elzekrulzoom
 • toezending Gemeentelijk verslag Wet kinderopvang 2008
 • Verzoek om verkoop van perceel bedrijfsgrond gelegen aan de Zinkweg.
 • Jaarverslag 2008 Stichting Woonmarkt Rijnstreek
 • Beantwoording artikel 43 vragen inzake van rechtswege vestrekken van vergunning.
 • Toeristenbelasting
 • Klimaatbeleid Alphen aan den Rijn
 • Onderzoek naar de brandstofkosten van windenergie
 • Concept-antwoordbrief inzake overlast duiven van de Paddestoelweg 122
 • Overlast duiven van de Paddestoelweg 122
 • Overlast duiven van de Paddestoelweg 122
 • Verzoek om finaciële steun en samenwerking op organisatorisch niveau.
 • Reactie inzake Sun City, Europalaan 247.
 • Bomen Veldbloemweg nabij Paddestoelweg.
 • Afwijzen Verzoek om financiële bijdrage voor installatie van een lift in gebouw "De Bron".
 • Niet accoord gaan met voorstel SWA loon- en prijscompensatie
 • Besluit Europese autovrije dag op 22-09-2002.
 • Verzoek mede namens bewoners Prins Hendrikstraat voor aankoop perceel grond bedrijf Nagtegaal t.b.v. maken van park en toezending van rapport/studie "De Oude Rijn als ecologische barriere in de gemeente Alphen aan den Rijn".
 • Verzoek om bijdrage in realisatiekosten aansluiting N11-N207 Alphen aan den Rijn in combinatie met Containerterminal-zaak.
 • Straatnaamgeving Kerksteeg.
 • Tekortschieten van acute medische zorg in Alphen a/d Rijn op zaterdag 29-12-2001.
 • Schriftelijke vragen aangaande de wateroverlast in de Oranjestraat op 24-08-2002.
 • Beheer speelplaatsen.
 • Vragen en opmerkingen m.b.t. speelruimte tekort in het Rode en Groene Dorp.
 • Offerte sportbeleidsnota.
 • Toekenning aanvraag subsidie voor het jaar 2002.
 • Verzoek om aandacht en hulp voor kamerverhuur aan nieuwkomers met een verblijfsvergunning.
 • Integrale herziening Streekplan Zuid-Holland Oost en verzoek om terinzagelegging in periode 05-03-2003 t/m 04-04-2003.
 • Inzenden van begroting voor jaar 2003.
 • Advies betreffende besluitformulier 2003/17808 betreffende maatregelen invoering WWB en gevolgen voor het Armoedebeleid.
 • Jaarrekening 2002 en begroting 2004 SWA.
 • Waterkansenkaart Wilck & Wiericke.
 • (Aangepast) advies betreffende Meerjaren Beleidsplan Wet Werk en Bijstand.
 • Begroting 2005, brief aan SWA bestuur m.b.t . de zorg van het College over de begrotingsontwikkeling.
 • Ontwerp ontwikkelingsvisie voor de Rijn Gouwelijn Oost.
 • Prioriteitenlijst ten behoeve van PRUP 2005-2010.
 • Informatie m.b.t. genetisch gemanipuleerde gewassen en verzoek om gentechnologievrije gemeente verklaring.
 • Vragen conform art. 43 Raadsreglement van orde inzake een evaluatieonderzoek naar het internationaal beleid.
 • Brief betreffende exploitatiekosten sanering Coupepolder en zaken over verhuur aan Golfclub Zegersloot.
 • Bezuinigingen zwembaden
 • Parkeer- en verkeerssituatie woongebied tussen Hooftstraat en Lijsterlaan.
 • Burgerinitiatief Alphense Skaters inzake een uitbreiding van het skatepark in Kerk en Zanen..
 • Veiligheidssituatie na reconstructie Valeriusplein en omgeving.
 • Reactie op plan en uitvoering van reconstructie Burgemeester Bruins Slotsingel tussen Bachsingel/Meteorlaan en Pres. Kennedylaan.
 • MER OTA/N207.
 • MER OTA/verlegging-aanpassing N207
 • Advies van de Cliëntenraad op de beleidsnotitie Aanvullend Minimabeleid.
 • Reactie van de Gemeenteraad op door de VNG op te stellen Manifest van de gemeenten.
 • Vragen ing. art. 43 Regl. van orde gemeenteraad betreffende hondentoilet en -uitlaatplaatsen voor bewoners Da Costrastraat en omgeving.
 • Artikel 43 raadsreglement betreffende hondenuitlaatmogelijkheden.
 • Ontwerpherziening streekplan Zuid-Holland OostConcept transformatievisie Oude Rijnzone.
 • Rapport Price Waterhouse Coopers m.b.t. regionale schaalvergroting.
 • Schriftelijke vragen op grond van art. 43 raadsreglement van orde inzake de parkeersituatie in Kerk en Zanen.
 • Reactie op brief van de heer J.M.G. Schuurman, Javastraat 48 op verlenen sloop- en bouwvergunning aan ID-college, Ambonstraat 1 te Alphen aan den Rijn.
 • Reactie over visie belangenvereniging Aarlanderveen.
 • Verwerken van zienswijzen bij ontwerp bestemmingsplan Aarlanderveen.
 • Verwerken van zienswijzen bij ontwerp bestemmingsplan Aarlanderveen.
 • Uitvoering raadsamendement: subsidie Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn/Programmabegroting 2008.
 • Reactie n.a.v. opmerkingen nota van zienswijzen bestemmingsplan Aarlanderveen
 • Eindrapportages betreffende het evaluatieonderzoek Wmo-verordening en workshop Hulp bij het Huishouden.
 • Antwoord aan Actiegroep De Groene Vinger over de manier waarop in onze gemeente groen en woningbouw in samenhang met elkaar worden ontwikkeld.
 • Verzoek om dhr. N.H.M. van Remundt z.s.m. te informeren over procedure wijziging bestemming perceel Gnephoek 42.
 • Beslissing op bezwaarschrift.
 • De commissie verzoekt bezwaarde voor 17 januari 2002 aan te geven waarom het bezwaarschrift te laat is ingediend.
 • Toewijzing aanvraag gehandicaptenparkeerplaats en parkeren met vergunning in Hooftstraat.
 • Stukken aangaande aankoop zonneboiler met verzoek tot betaling over te gaan.
 • Verzoek om beschikbaarstelling van gebouw aan de Diamantstraat t.b.v. Boksvereniging De Kruif.
 • Vergunning Wet milieubeheer: indiening bedenkingen ontwerp-milieuvergunning Stercompost, De Schans 44 te Alphen aan den Rijn.
 • - Bezwaarschrift WOZ-bescikking;- Claim letselschade.
 • Overname onderhoud Zegerplas.
 • Benoeming buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
 • Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • Aanvraag voor overdracht van woning.
 • Werkovereenkomst WIW 2001 / 2002.
 • Statutenwijziging van de St. Kinderopvang Alphen a/d Rijn.
 • Reactie op brief betreffende plan voor de realisering van een overdekte kunstijsbaan in Alphen aan den Rijn.
 • Beslissing op bezwaar tegen afwijzing verzoek tot toepassing hardheidsclausule Parkeerverordening.
 • Bezwaarschrift tegen besluit tot het niet-ontvankelijk verklaren van aanvraag bouwvergunning voor 13 bergingen(schuurtjes) op volktuinencomplex aan de Ridderbuurt.
 • Verweer inzake bezwaarschrift van diverse personen mbt verleende bouwvergunning Molenstraat 63.
 • Beslissing op bezwaarschrift tegen bouwen van een bedrijfsgebouw op perceel Molenstraat 63.
 • Beantwoording van brieven van 5 en 13 januari jl.
 • Stukken aangaande aankoop zonneboiler met verzoek tot betaling over te gaan.
 • Stopzetten van voorzieningen van Iraaks gezin.
 • Asbest vrijmaken drie c.v.-ketels Paradijslaan 12, alhier.
 • Verzoek om gemeentelijke bijdrage opplussen.
 • Verzoek om bijdrage in kosten van een Alzheimer Cafe.
 • Verkeerssituatie kruispunt Magazijnweg/Handelsweg.
 • Vorderen nakoming overeenkomst met Casema.
 • Vorderen nakoming overeenkomst metCasema.
 • Zienswijze inzake Op- en overslag chemicalien Eikenlaan 20.
 • Verkeerssituatie Steekterweg.
 • Gemeentelijke subsidie educatie 2002.
 • Beslissing op bezwaarschrift mbt vergroten van garage aan zijkant woning Sterrenlaan 63.
 • Aanbieden advies cie b&b inzake bezwaarschrift tegen besluit verlenen (tijdelijke) bouwvergunning voor plaatsing school Zuider Keerkring
 • Beslissing in heroverweging naar aanleiding van bezwaarschrift tegen bouwvergunning B2001/750, inzake tijdelijk schoolgebouw aan de Zuider Keekring.
 • Verzoek tot projectsubsidie automatisering VVV Het Groene Hart.
 • Saneringswerkzaamheden aan het dak van De Wegwijzer, Batebstein 16, alhier.
 • Realiseren aanvullende veiligheidsvoorzieningen J. Coninckstraat 36, alhier.
 • Schrijfwijze van straatnamen Noorderkeerkring en Zuiderkeerkring.
 • Toezending jaarverslag 1999 en 2000.
 • Ontwerp begroting 2003 van de GHOR Hollands Midden.
 • Verzoek om subsidie voor het jaar 2002
 • Definitief subsidie 2001.
 • Subsidie onderhoudskosten tbv Vrouwgeestmolen.
 • Verjaring opstalrecht brug Noordeinde 7 te Aarlanderveen.
 • Gunning Noordeinde 7.
 • Aanbrengen van dode hoek spiegels gemeentelijk wagenpark.
 • Beantwoording schriftelijke vragen volgens artikel 24 van het regelement van Orde.
 • Schadeloosstelling Dagblad van Rijn en Gouwe B.V.
 • Splitsingsvergunning Van Velzenstraat 1, 1a, 1b.
 • Aanbieden advies cie b&b inzake bezwaarschrift tegen besluit verlenen (tijdelijke) bouwvergunning voor plaatsing verzorgingshuis Zuider Keerkring
 • Beslissing op bezwaarschrift van A. van Ginkel-Res e.a. tegen de bouwvergunningverlening voor het bouwen van een tijdelijk verzorgingshuis op een perceel aan de Zuiderkeerkring te Alphen aan den Rijn.
 • Ontwerpbegrotingswijziging 2002.
 • Toestemming verkoop 64 woningen Modern.
 • Subsidietoekenning 2002/subsidieverzoek 2003.
 • Verzoek benoeming van de heer A.P.M. van der Poel tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag.
 • Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgelijke stand.
 • Verzoek medewerking oplossing woonprobleem
 • Startnotitie MER windenergieproject Jacobswoude. (tevens meegezonden: afschrift uitgaande brief nr. 2000/16268).
 • Besluit op bezwaarschrift COC tegen afwijzen subsidieverzoek.
 • Aanbieden advies inzake het bezwaarschrift van Ypsilon.
 • Verzoek om uitstel verhuizing inzake herhuisvesting.
 • Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgelijke stand.
 • Benoeming buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
 • Verzoek om te onderzoeken tot het bouwen van een klimaccommodatie.
 • Ontwerpbegroting 2003.
 • Aanbieding ontwerp-begroting 2003 van het Rijnstreekberaad.
 • Schriftelijke vragen o.g.v. art. 24 van het raadsreglement van orde inzake artikel Binnenlands Bestuur van 17 mei In de Peiling.
 • Woonruimteprobleem mevrouw E. Bunk
 • Beschikkingstellen van de lokaliteiten van de klussendienst Werk aan Huis in het gebouw aan de Polluxstraat 2a.
 • Raadsbesluit conform uitspraak rechtbank inzake beroep van Katholieke Stichting Ashram College.
 • Aanbieden advies cie b&b inzake bezwaarschrift Ashramcollege.
 • Beslissing op bezwaarschrift Ashram College.
 • Verzoek om donatie voor het jaar 2002.
 • Het verlenen van vrijstelling voor het gebruik van het pand A. van Leeuwenhoekweg 32H voor de opslag van vuurwerk gedurende de maanden november en december.
 • Mededeling van verlenen van vrijstelling aan de heer Wolswijk voor het gebruik van het pand A. van Leeuwenhoekweg 32H voor de opslag van vuurwerk gedurende de maanden november en december.
 • Subsidie aanvraag voor 2003 t.b.v. St. Alphen Moet EHBO Met Spoed.
 • Subsidie verzoek t.b.v. (para) medische hulp voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden.
 • Subsidieaanvraag 2003.
 • Beschikking op bezwaarschrift n.a.v. verzoek om standplaats op de woensdagmarkt met verkoop vanuit een verkoopwagen.
 • Aanbieden advies cie b&b inzake bezwaarschriften van dhr Heer en dhr Gelderblom tegen besluit weigeren vergunning voor plaatsen verkoopwagen op de markt Carmenplein
 • Beschikking op bezwaarschrift van de heer P. de Heer.
 • Vergunning Wet milieubeheer: indiening bedenkingen ontwerp-vergunning Cyclus, De Schans 27 te Alphen aan den Rijn.(DWM/
 • Benoeming buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
 • Benoeming buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
 • Aanbieden advies cie b&b inzake bezwaarschrift tegen besluit verlenen bouwvergunning Braziliëstraat 40.
 • Verzoek om verweer te voeren.
 • beslissing op bezwaarschrift
 • Ruimtelijke invulling van het waterwingebied.
 • Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • Uitbreiding eerste inrichting Alfrink Kindergemeenschap.
 • Ontwikkeling Hotelcomplex.
 • Aanbieding begroting 2002 en jaarrekening 2000.
 • Werkovereenkomst uitvoering WIW 2002.
 • Weigering kapvergunning voor het kappen van een beschermwaardige kastanje boom in de voortuin.
 • Jaarrekening 2001 van het onderwijs service bureau.
 • Verzoek om subsidie v.w. aanschaf CV ketel en zonneboiler.
 • Ingebruikgeving om niet perceel grond naast Hoorn 7 a.
 • Eindrapport Waterkwaliteitstoetsing Alphen aan den Rijn.
 • Verzoek om over te gaan tot bestuursdwang inzake illigaal gebruik openbaar groen Componistenwijk.
 • Concept werkovereenkomst In- en doorstroombanen (ID-banen) 2002.
 • Vragen m.b.t. de kosten verbonden aan afvalinzameling.
 • Bezwaar tegen vaststelling subsidie 2000.
 • Circulaire inzake voortgang project De weg naar regulier werk; ID-banen.
 • Verzoek om nadere gegevens.
 • Aanbieden advies cie b&b inzake bezwaarschrift tegen besluit verlenen bouwvergunning Baljuwstraat 13, 17 en 19.
 • Heroverweging n.a.v. bezwaarschriften tegen bouwvergunningverlening nrs. 2002/80/81,82, betreffende Baljuwstraat, 13, 17 en 19.
 • Beëindiging illegale situaties standplaatsen woonwagens.
 • Aanbieden advies cie b&b inzake bezwaarschrift dhr Smits tegen besluit weigeren kapvergunning, Noordeinde 68
 • Afwijzing voor het kappen van een van de twee bomen op het perceel aan het Noordeinde, niet geaccepteerd.
 • Sluiting verjaring i.v.m. illegaal gebruik van grond door de Gemeente.
 • Vaststelling jaarrekening van de Stichting Molenviergang.
 • Schriftelijke vragen op grond van art. 42 reglement van orde voor de gemeenteraad inzake privatisering taakgr. Sport & Recreatie.
 • Verzoek om plannen te herzien m.b.t.doortrekken Thorbeckestraat naar Oranje Nassausingel.
 • Besluit tweede fase noodlokalen Kerk en Zanen.
 • Opdracht tweede fase noodlokalen in de wijk Kerk en Zanen.
 • Gebruik van lokalen aan de Klepperman per 01-08-2002.
 • Voorbereidingskrediet nieuwbouw Kerk en Zanen
 • Opdracht voor nieuwbouw van schoolgebouw met gymnastieklokalen in Kerk en Zanen
 • Overleg 10 juli 2002, inzake vergoeding voor gebruik 2 ruimtes in de Moskee.
 • Inrichting van de wegen in het buitengebied als 60 km-zone.
 • Aanbieden advies van de cie bezwaarschriften inzake bezwaarschrift dhr Minnee e.a. tegen vaststelling ruimtelijke onderbouwing door raad.
 • Beslissing op bezwaarschrift inhoudende de vaststelling van een ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van bouwplannen in het voormalige waterwingebied.
 • Beslissing op bezwaarschrift tegen het besluit mbt het bestemmingsplan van het waterwin -gebied ter hoogte van de Hoorn.
 • N207;aansluiting aan N11: realisatie grondterpen.
 • Tijdelijke huisvesting An Noer
 • Begroting 2003.
 • Voorbereidingskrediet voor praktijkonderwijs tbv vervangde nieuwbouw.
 • Concept-Korpsbeleidsplan 2003-2006 politie Hollands Midden.
 • Verzoek subsidie inventaris Polluxstraat 4.
 • Kunst "kern met Pit".
 • Plaatsing van kunstvoorwerp op zijgevel van Diamantstraat.
 • Verzoek om bijdrage voor de herdenking en viering van het 50 jarig bestaan van de Molukse Evangelische Kerk.
 • Bedenking tegen bouwplan voor de uitbouw van Aardepad 16.
 • Bedenking tegen bouwplan voor de uitbouw van Aardepad 16.
 • Orgel maranathakerk
 • Toezending jaarstukken 2001 + verzoek om subsidie te verstrekken voor het jaar 2003.
 • Toekomstvisie kabelsector: Breedband in concurrentie. De kabel in balans.
 • Schrijfwijze straatnamen Noorderkeerkring en Zuiderkeerkring.
 • Bedenking tegen het voornemen vrijstelling te verlenen betr. plan Burggooi, kavel 12.
 • Bedenking tegen het voornemen vrijstelling te verlenen betr. plan Burggooi, kavel 12.
 • Afdamming uitstulping Zegerplas nabij AWZI.
 • Woningnood onder starters.
 • Beeindiging erfpachtrecht Stationsstraat
 • Tweede actualisatie Regionale Structuurvisie Detailhandel.
 • Beantwoording artikel 42 vragen Coupepolder.
 • Vergunning Wet milieubeheer: toezending definitieve vergunning tankstation Aziëlaan.
 • Afwijzing verzoek om vergunning voor vestigen/exploitatie speelautomatenhal.
 • Begroting 2003 Regionale Brandweer Hollands-Midden.
 • Realisatie en exploitatie Gemeenschappelijke Meldkamer.
 • Schriftelijke vragen art. 42 van het Raadreglement van orde n.a.v. klachten van diverse ouders over Openbare school het Palet.
 • Aanbieding begroting 2002 stichting Welzijn.
 • Plan van aanpak voor een voorziening aan de Albert Schweitzerbrug.
 • verzoek om voorziening voor jongeren aan te kopen, te laten plaatsen en te beheren
 • Jaarrekening 2001.
 • Schenking orgel.
 • Minderheden onderzoek Uitlatingen raadslid
 • Afschrift van brief aan "Beter Alphen" inzake interview van mw. W. Verschuur in Leidsch Dagblad.
 • Toeristisch-recreatieve knelpunten
 • Afwikkeling waterschadeproblematiek Korte Conradstraat n.a.v. zware regenval op 24-08-2002.
 • Vragen omtrent toewijzingsbeleid nieuwbouwwoningen voor starters.
 • Bekendmaking procedure vergunning Wet milieubeheer, Akerboomseweg 7 en 15 te Zwammerdam.
 • Aanvraag vergunning WMB voor inrichting Akerboomseweg 7 en 15.
 • Schriftelijke vragen m.b.t. overlast door jongeren in de wijk Kerk en Zanen op grond van artikel 42 van het Reglement van orde.
 • Verzoek verbetering verkeersveiligheid Kerkvaartsweg, plaatsen van enkele lichtmasten.
 • Schriftelijke vragen conform art. 42 van het Raadsreglement van orde m.b.t. "Veiligheid op de basisschool".
 • Verantwoording Stimuleringsregeling Sociale Activering.
 • Schriftelijke vragen art. 42 RvO betreffende terrein Ambonstraat.
 • Verzoek inzake verklaring van maatschappelijke relevantie.
 • Schrijfwijze straatnaam Zuiderkeerkring.
 • Rentevrije lening voor uitvoering brandveiligheidsvoorzieningen Ashram College.
 • Kapvergunning voor een beschermwaardige rode beuk nabij woning Steekterweg 90a.
 • Vergunning voor het kappen van de beschermwaardige Corylus Colurna (Hazelaar) in uw achtertuin
 • Bedenkingen inzake aanvraag milieuvergunning KPN telecommunicatietoren, Energieweg 4.
 • Aanvraag vergunning wet milieubeheer Telecommunicatietoren.
 • Bedenking tegen het afgeven van vergunning ingevolge van Wet Milieubeheer aan KPN Telecom B.V. voor telecommunicatietoren.
 • Beplanting op het achterste gedeelte van uw perceel Oostkanaalweg 4A te Aarlanderveen.
 • Beplanting op het achterste gedeelte van perceel Oostkanaalweg 9 te Aarlanderveen.
 • Beplanting op het achterste gedeelte van perceel Oostkanaalweg 7A te Aarlanderveen.
 • Beplanting op het achterste gedeelte van perceel Oostkanaalweg 5 te Aarlanderveen.
 • Beplanting op het achterste gedeelte van het perceel Oostkanaalweg 7 te Aarlanderveen.
 • Verzoek de gedoogbeschikking te koppelen aan de BV zodat bedrijfsvoering in de toekomst voldoende gewaarborgd is.
 • Verzoek om bericht betreffende gebruik door Drexhage Holding van grond/bedrijf Koperweg 17.
 • Verzoek om toestemming gebruik door Drexhage Holding van perceel Koperweg 17, alhier.
 • Bouwplan inzake locatie Mariaschool Aarlanderveen.
 • Bezwaar van mw. De Vroom tegen het uitoefenen van bestuursdwang m.b.t. verwijdering van fiets nabij NS station.
 • Bezwaar tegen het uitoefenen van bestuursdwang m.b.t. verwijdering van fiets nabij NS station.
 • Subsidieaanvraag voor het Steunpunt Mantelzorg Rijnstreek.
 • Getekende overeenkomsten van ruiling van grond t.b.v. bouwen 18 woningen aan de Judith Leijsterstraat (v.m. terrein Expressie 70 aan de Hooftstraat).
 • Informatie over de Planetenbuurt naar aanleiding van het wijkbezoek.
 • Aanvraag subsidie 2003.
 • Begroting 2003.
 • Indicering gehandicapten parkeren.
 • Woningtoewijzing in de Molukse wijk
 • Advies betreffendeBezwaarschrift tegen beschikking inzake subsidieaanvraag 2003.
 • Bezwaar tegen beschikking inzake subsidieaanvraag 2003.
 • Bedenkingen tegen bouwplan Ahornstraat 19 alhier.
 • Bedenking tegen vrijstelling van het bestemmingsplan voor het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van het perceel Ahornstraat 19.
 • Aansprakelijkheidsstelling voor schade als gevolg van val achter het (voormalig) stadskantoor.
 • Aanbieden advies commissie bezwaarschriften inzake bezwaarschrift Horeca Nederland tegen besluit gewijzigde bouwvergunning, Hooftstraat 95/ 95E.
 • Bezwaarschrift namens Chinees- Thais Restaurant Azie betreffende wijzigen van bouwvergunning Hooftstraat 95 t/m 95e.
 • Monumentenvergunning Kerkplein 6 te Zwammerdam.
 • Toekennen subsidie en verzoek om intrekken van bezwaarschrift.
 • Aanbieden advies commissie bezwaarschriften inzake bezwaarschrift dhr Groenendijk tegen besluit verlenen bouwvergunning de Ruijterstraat 33
 • Bezwaarschrift tegen bouwplan betreffende het plaatsen van een overkapping c.q. het uitbreiden van een bijgebouw op het perceel De Ruijterstraat 33, alhier.
 • Schriftelijke vragen op grond van artikel 42.
 • Verzoek om structurele subsidie in kosten ondersteuning van kansarme jongeren in Cusco in Peru.
 • Verzoek om medewerking aan vastleggen afspraken inzake verzelfstandiging Streekmuziekschool.
 • Aanbieden advies commissie bezwaarschriften inzake bezwaar tegen besluit verlenen bouwvergunning Zaalberg/ Torenstraat
 • Beslissing op bezwaarschrift bewoners Torenstraat, Dijkstraat en Prins Hendrikstraat tegen verlenen bouwvergunning voor het plaatsen van een hekwerk rond de school aan de Torenstraat 2/Zaalbergstraat 1.
 • Verzoek om gesprek met vertegenwoordiging van gemeente inzake clubhuis.
 • Vergunning voor het kappen van de beschermwaardige perenboom, Kerkplein 6a, Zwammerdam.
 • Opdrachtbevestiging voor een haalbaarheidsonderzoek t.b.v. een sportservicepunt.
 • Toekennen subsidieaanvraag voor een haalbaarheidsonderzoek t.b.v. een sportservicepunt.
 • Aanbieding advies inzake het bezwaarschrift het niet in behandeling nemen van subsidieaanvraag 2002.
 • Aanvraag splitsingvergunning pand van Nesstraat 15.
 • Bezwaar tegen het niet verlenen van vrijstelling van bestemmingsplan.
 • Bezwaar tegen het niet verlenen van vrijstelling van bestemmingsplan.
 • Concept beleidsregel handhaving bergend oppervlak.
 • Ontwerp-begrotingswijziging nummer 1 jaar 2003 GGD Zuid-Holland Noord.
 • Verzoek om bijdrage voor geilustreerde beschrijving van bijzondere gebouwen.
 • Aanbieden advies commissie bezwaarschriften inzake bezwaarschrift dhr Groen tegen besluit verlenen bouwvergunning, Wipmolen 16
 • Bezwaarschrift tegen bouwplan B2002/418 inzake uitbreiding woning op 1e verdieping Wipmolen 16.
 • Aanbieden advies commissie bezwaarschriften inzake bezwaarschrift van dhr Bril tegen besluit verlenen bouwvergunning Sluiskolk 17
 • Beslissing op bezwaarschrift
 • Subsidieaanvraag voor 2003.
 • Nabetaling subsidie 2003.
 • Horecaportier café de Natte.
 • Parkeeraspecten Stationsgebied.
 • Aanvraag gemeentelijke bijdrage voor onderhoud molen.
 • Bezwaar tegen voorgenomen handelen inzake pand Aarkade 58a m.b.t. huuropzegging loods Aarkade 58a en te komen met toepasselijke oplossing.
 • Minderheden onderzoek
 • Schriftelijke vragen op grond van art. 42 van het reglement van orde voor de gemeenteraad inzake woningtoewijzing in Aarlanderveen door Nederlands Hervormde Kerk.
 • Verzoek om bijdrage in de financiering van investeringen en onderhoud 2003.
 • Toelichting op aanvraag/melding voor een dakkapel op woning Robijnstraat 20.
 • Verzoek om oplossingen voor het problemen i.v.m. wateroverlast Stationsbuurt.
 • Verzoek om standplaats in het centrum voor de verkoop van geringe eetwaren.
 • Verzoek voor het bedrijfsmatig gebruik van een deel van de woning Costa Ricastraat 51 voor een aromatherapiepraktijk aan huis.
 • Aanvraag toestemming voor gebruik gedeelte woning Doornenburg 194 als atelierruimte voor het maken van tiffanylampen etc.
 • Verzoek om overeenkomst ingebruikgeving om niet van strook grond achter woning Tuinstraat 20 te continueren.
 • Oud papier inzameling DSS Aarlanderveen.
 • Verzoek om subsidie voor jaar 2003.
 • Belastingschade ten gevolge van onteigening Julianastraat 97.
 • Monumentenvergunning Bonifaciuskerk te Alphen aan den Rijn.
 • Aanvraag om subsidie in kosten onderhoud werkende molens over jaar 2002 t.b.v. 4 molens Molenviergang.
 • Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten m.b.t. object Paradijslaan 7.
 • Vragen art. 42 regl. van orde over functioneren Buurtcentrum Castor & Pollux.
 • Aanvullende punten inzake gesprek met Provincie Zuid-Holland over Hoeve Dwarsveld.
 • Bezwaarschrift per post en fax tegen handhavend optreden met toepassing van bestuursdwang tegen vestiging van het bedrijf Welkoop in het pand Euromarkt 99.
 • Beslissing bezwaarschrift Welkoop.
 • Verzoek vrijstelling voor het starten van een kapsalon aan huis aan de Vorselenburgstraat 33.
 • Besluit op bezwaar tegen de afwijzing verzoek bijdrage debrifilator
 • Verhuring van het pand Hooftstraat 49 aan Mevr. M.H. van Scherpenzeel.
 • International Cableski Maskers 2003.
 • Aankondigingsborden Cableski Masters 2003.
 • Aanvraag vergunning tot splitsing in appartementsrechten van het pand Raadhuisstraat 277.
 • Verslag van het gesprek inzake de hervestiging van de Karwei en eventuele vestiging en/of uitbreiding van nieuwe bouwmarkten.
 • Verzoek om verlengen termijn ingebruikgeving om niet van woning Aarkade 32 na 31-12-2002.
 • Aanvraag bouwvergunning voor het splitsen van de Saffierstraat.
 • Vragen op grond van artikel 42 van het raadsreglement van orde m.b.t. de klimaatbeheersing stadhuis.
 • Verzoek om intrekking besluit inzake vergunning wet milieubeheer m.b.t. inrichting Akerboomseweg 7.
 • Vragen raadsreglement m.b.t. militaire transporten in Nederland.
 • Gondelvaart.
 • Beslissing op bezwaarschrift voor het bouwen van een berging op het perceel 's- Molenaarspad 1a alhier.
 • Bedenkingen tegen bestemming/bouwplannen op perceel `s Molenaarspad 1a.
 • Vragen art. 42 Regl. van Orde raad inzake verkeersveiligheid voetgangers en fietsers op oversteekplaats Prins Bernhardlaan/Bospark.
 • Sloopwerkzaamheden Scala College De Smethstraat.
 • Rangvolgordelijst inzake verkoop nieuwbouwproject M. Bogaardhof in Aarlanderveen.
 • Voorlopige toekenning subsidie 2003 aan de stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden Holland.
 • Beleid t.a.v. toepassing van de art.19 & 33, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).
 • Bedenkingen tegen openluchtfestival op het Aarplein op 5 april 2003.
 • Bedenkingen tegen openluchtfestival op het Aarplein op 5 april 2003.
 • Evenement op het Aarplein op 5 april 2003.
 • Beantwoording vragen van de heer J.N.Schriek volgens artikel 42 van het raadsreglement van orde inzake het kerngebied van de voormalige waterwinning.
 • Professionalisering van de handhaving; verzoek de bestuurlijke nulmeting voor 18-03-2003 toe te zenden.
 • Besluit tot wijziging van de hoogte van het investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.
 • Vragen ex art. 42 Raadsreglement van orde betreffende problematiek huiselijk geweld.
 • Verzoek om urgentieverklaring woonruimte t.b.v. een vriendin.
 • Concept Uitvoeringsprogramma Land van Wijk en Wouden.
 • Voorstel inzet subsidie 2003 inzake Actieplan alfabetisering.
 • Vragen art. 42 raadsreglement van orde betreffende aansluiting buitengebiedem op de Centrale Antenne Inrichting.
 • Inschrijfformulieren van kandidaten voor het projekt Aquamarijn II met het verzoek na accoordbevinding te retourneren.
 • Splitingstekeningen en concept-splitsingsakte Hooftstraat 89.
 • Toewijzingsvoorwaarden 50 appartementen locatie Oosterman.
 • Beslissing op bezwaarschrift A. van Leeuwenhoekweg 32H alhier.
 • Advies inzake bezwaarschriften tegen besluit verlenen vrijstelling voor gebruik perceel A. van Leeuwenhoekweg 32 H.
 • Uitnodiging voor certificaathoudersvergadering op 10-04-2003.
 • Afwijzen aansprakelijkstelling, inzake gebruik Van Foreestlaan 9b.
 • Kapvergunning voor kappen van bomen op locatie Hoorn 17-19. (Waterwingebied).
 • Afwijzing van het verzoek standplaats voor verkoopwagen op het Carmenplein.
 • Afwijzing van het verzoek standplaats voor verkoopwagen op het Carmenplein.
 • Verzoek om subsidie beschikbaar stellen van onderhouds-subsidie 2002 voor de Vrouwgeestmolen.
 • Adhesiebetuiging voor VAC-werk en de ondersteuning daarbij van het LC VAC.
 • Verzoek om commentaar op rapportage Visie Op Integrale Jeugdgezondheidszorg regio Zuid-Holland Noord.
 • Afschrift uitspraak inzake bouwvergunning Burmapad 1,3 en 5.
 • Verzoek om huisvesting in gemeente Alphen aan den Rijn.
 • Nieuwe locatie Speel-o-theek De Rode Draad.
 • Reactie op ontwerpnota WERVEL. Ruimtelijke visie windenergie.
 • Herhaalde aanvraag vergunning voor de exploitatie van een amusementshal.
 • Aanbieden advies commissie bezwaarschriften, inzake bezwaarschrift Pijpers tegen voorbereidingsbesluit Veldbloembuurt.
 • Bezwaar tegen voorbereidingsbesluit tot de bouw van het dagopvangcentrum Boterbloemweg 21a, alhier (fam. Pijpers).
 • Aankoop (A.789) Korte Conradstraat 6.
 • Aankoop (A.789) Korte Conradstraat 6.
 • Verzoek om toestemming voor bedrijfsmatig gebruik van gedeelte woning Warande 7.
 • Verzoek toestemming voor gebruik garage aan de Charlotte van Pallandtlaan 43 als kapsalon.
 • Beslissing op bezwaarschrift t.a.v. bouwen van 3 woningen aan de IJsselstraat 5, 7, 9.
 • De commissie bezwaarschriften biedt het advies aan inzake het bezwaarschrift van mevrouw Koetsier tegen de bouwvergunningverlening voor de percelen IJsselstraat 5, 7 en 9.
 • Vragen op grond van artikel 42 reglement van orde m.b.t. de bestuurlijke fusie tussen het openbaar primair onderwijs en omliggende gemeenten.
 • Opmerkingen over plannen Sporthal en Zuidervaart in Kerk en Zanen.
 • Achterpad Handelhof 11.
 • Verwerving parkeergarage Thorbeckeplein.
 • Ingebruikgeving om niet van grond aan Westkanaalweg.
 • Compromisvoorstel inzake de verhuur zwembaden door gemeente.
 • Compromisvoorstel inzake de verhuur zwembaden door gemeente.
 • Verzoek om medewerking diverse projecten kinderen tegen geweld.
 • Overeenkomst Educatieve Component Inburgering Nieuwkomers 2003 ter besluitvorming.
 • Schriftelijke vragen volgens art. 42 raadsreglement van orde m.b.t. mensen die langdurig van sociaal minimum rond moeten komen.
 • Offerte projectadvisering inclusief aanvullende advieswerkzaamheden voor bouwkosten en plan van aanpak.
 • Ontwikkeling van onderwijsvoorzieningen incl. een kerk in de wijk Kerk en Zanen.
 • Ontwikkeling onderwijsvoorzieningen Kerk en Zanen.
 • Toekenning eenmalige subsidie project Samenspraak.
 • Regionale structuurvisie detailhandel Reo Rijn- en Bollenstreek.
 • Sanering verspreide afvalwaterlozingen in het buitengebied.
 • Ontwerpbegroting 2004.
 • Kapvergunning voor het kappen van zieke beschermwaardige boom.
 • Bezwaar tegen besluit afwijzing verzoek vrijstelling ex. art 17 WRO voor het afmeren van twee hotelschepen met dertien maanden te verlengen.
 • Verzoek om verlenging vrijstelling voor het afmeren van twee hotelschepen aan den Hoorn in Alphen aan den Rijn.
 • Vragen over uitvoering bouwwerkzaamheden theater-/bioscoopcomplex. (Brief aan College B. en W. en aan de Gemeenteraad).
 • Aanbieden advies commissie bezwaarschriften inzake bezwaarschrift SPA tegen toekennen (voorlopige) subsidie 2003.
 • Advies op bezwaarschrift van Stichting Peuterspeelzalen betreffende budgetsubsidie.
 • Bezwaarschrift van dhr. A.A. Mos.
 • Teruggave werkzaamheden aan gemeente i.v.m. ontoereikende toegekende subsidie.
 • Aanvraag vergunning om een kapsalon aan woonhuis Rossinihof 15 te mogen openen.
 • Bezuinigingen Zorgwijzer WVG.
 • Begroting 2004 Regionale Brandweer Hollands-Midden.
 • Aanvraag toestemming voor bouwen van een overdekte trainingsruimte.
 • Verzoek om toestemming voor het vestigen van een nagelstudio op adres Ruisdaelstraat 79.
 • Beantwoording vragen inzake Vogelpark Avifauna.
 • Begroting 2004 van de GHOR Hollands Midden.
 • Ontwerp-begroting Centrale Post Ambulancevervoer Hollands-Midden (CPA) voor het jaar 2004.
 • Woonruimteverdeling/-toewijzing door Nederlands Hervormde Kerk te Aarlanderveen.
 • Verzoek om medewerking huisvesting gezin Durmisi.
 • Toezending Drank- en Horecavergunning t.b.v. Hooftstraat 151.
 • Aankoop (A.790) Stationsstraat 45.
 • Aanbieden advies commissie bezwaarschriften inzake bezwaarschrift Mesken en Blaauw tegen besluit aanwijzen collectieve festiviteiten 2003.
 • Besluit op ingediend bezwaarschrift inzake aanwijzing collectieve festiviteiten.
 • Afschrift brief besluit op bezwaarschrift inzake aanwijzing collectieve festiviteiten.
 • Afschrift brief besluit op bezwaarschrift inzake aanwijzing collectieve festiviteiten.
 • Aanvulling op Verzoek om bijdrage in Kunst- en cultuurproject Reisgenoten 2.
 • Aanvulling op Verzoek om bijdrage in Kunst- en cultuurproject Reisgenoten 2.
 • Aangebrachte beplating op de schuurwanden op de Voorling.
 • Aangebrachte beplating op de schuurwanden op de Voorling.
 • Aanbieden advies bezwaarschrift van dhr. Koek inzake afwijzen aanvraag gehandicaptenparkeerplaats.
 • Verzoek om hulp bij het verkrijgen van huisvesting.
 • Aanbieden het advies inzake bezwaarschrift uitsluiting van de openbare aanbestedingsprocedure kinderopvang Shezaf.
 • Verzoek om vergunning voor het rooien van 2 lindenbomen voor woning Vinkebuurt 116.
 • Aanvraag splitsingsvergunning voor pand Rijnkade 3.
 • Verzoek om bericht over naamgeving van viaduct Rijksweg 11 t.b.v. kruising met Goudse Rijpad.
 • Beëindiging illegale situaties standplaatsen woonwagens.
 • Verzoek om toewijzen van woonruimte.
 • Advies op bezwaarschrift tegen ontheffingsbesluit voor berijden van Kerkvaartsweg met zwaar transport tot 12 ton.
 • Aanbieden advies van de commissie bezwaarschriften inzake bezwaarschrift namens BAM Wilma B.V. tegen besluit verlenen ontheffing m.b.t. maximale aslast, Kerkvaartsweg.
 • Rapportage Drank- en Horecawet.
 • Aanbieden advies inzake het bezwaarschrift van bewonersvereniging Groenoord.
 • Jaarrekening en jaarverslag 2002.
 • Financiële ondersteuning voor Stichting Reinwater in 2004.
 • Begroting 2004 van het Rijnstreekberaad.
 • Werkovereenkomsten 2003.
 • Beslissing op bezwaarschrift tegen verleende bouwvergunning nr. B2002/531 t.b.v. het bouwen van 17 appartementen aan de Hooftstraat 317 t/m 325.
 • Aanbieden advies commissie bezwaarschriften, inzake bezwaarschrift tegen verlenen bouwvergunning Hooftstraat 317-319.
 • Jaarstukken 2002.
 • Vragen art. 42 raadsrgelement betreffende economische situatie.
 • Bezwaarschrift (bedenking tegen vrijstelling bouwplannen van het dagopvangcentrum Boterbloemweg 21a.
 • Overeenkomsten betreffende verhuur van grond gelegen nabij Azielaan t.b.v. aanleg stuw.
 • beslissing op bezwaarschrift
 • beslissing op bezwaarschrift
 • Verzoek om antwoord op vragen over Tussenrapport Alphen aan den Rijn 2001-2002 betreffende archeologisch onderzoek in Stadshart.
 • Toestemming voor het plaatsen van 2 tafels en 4 stoelen voor snackbar t Geveltje Julianastraat 17.
 • Financieel jaarverslag 2002 Scala College.
 • Ingebruikgeving om niet van grond en water.
 • Beslissing op bezwaarschrift
 • Aanbieden advies commissie bezwaarschriften, inzake bezwaarschrift tegen besluit aanschrijving tot aanpassen hooiberg, Spoorlaan 55, en opleggen last onder dwangsom.
 • Vestigen van een pedicurepraktijk in woning Emmalaan 23.
 • Toelichting betreffende verzoek om vrijstelling vestiging pedurepraktijk in woning Emmalaan 23.
 • Verzoek om subsidie t.b.v. projectvoorstel pilot i-punt in Stadhuis.
 • Verzoek tot eenmalige financiëring van investeringen t.b.v. voortgang internetterras vestiging centrum.
 • Problematiek kleedkamers Voetbalvereniging Alphense Boys op sportcomplex De Bijlen.
 • Vrom inspectie onderzoek Van der Valk Avifauna.
 • Feest 35 jarig bestaan HCA.
 • Akte van levering erfpacht en opstal Sportlaan 5.
 • Uitbreiding eerste inrichting voor de bijzondere basisschool "De Meridiaan".
 • Verantwoording besteding subsidie voor het project "waar is de vraag naar" en verzoek betaling restbedrag.
 • Verzoek om hulp bij het verkrijgen van woonruimte.
 • Aanvraag subsidie voor jaar 2004.
 • Aanvraag kapvergunning van een beschermwaardige rode beuk op uw perceel, Noordeinde 94 te Aarlanderveen.
 • Klacht over "commercialisering" van gemeentelijke dienstverlening.
 • Verzoek om toestemming voor ondersplitsing appartement Het Achterom 19 c.a..
 • Concept beleidsregel handhaving bergend oppervlak.
 • Aanvraag verlengen termijn geplaatste stacaravan op terrein Lindenhovestraat 8b.
 • Avondwinkel op het perceel Lijsterlaan 58.
 • Verzoek om beoordeling van Exploitatierekening 2002, Verslag over 2002 en Exploitatiebegroting 2004 betreffende Woonwagencentrum Marokkostraat.
 • Overeenkomst voor het verkrijgen van een dekkend beeld over de bodemkwaliteit in Alphen a/d/ Rijn.
 • Schriftelijke vragen volgens art.42 v.h. raadsreglement van orde m.b.t. "toezichthouders".
 • Aanvraag subsidie voor jaar 2004.
 • Verzoek om goedkeuring aspirant-kopers t.b.v. project Esplanade nieuwbouwappartementen.
 • verkoop V2311.
 • Verkoop (V-2311) perceel grond.
 • Verzoek formeel toestemming voor onderverhuur Willem de Zwijgerlaan 39.
 • Aanvraag waarderingssubsidie voor 2004.
 • Aanvraag voor cateringsbedrijf aan huis in woning Magerhorst 34, alhier.
 • Verzoek toestemming bedrijfsactiviteiten aan huis Akkerwinde 54.
 • Schriftelijke vragen volgens art.42 v.h. raadsreglement van orde m.b.t. acceptatieplicht voor scholen inzake allochtonen.
 • Uw verzoek om informatie over het exploiteren van een speelautomatenhal.
 • Verzoek om aanvulling van subsidieaanvraag subsidie restauratie korenmolen De Morgenster.
 • Informatie inzake susbidiegelden molen De Morgenster.
 • Schriftelijke vragen volgens artikel 42 op fietspad Goudse Schouw.
 • Vragen art. 42 Raadsreglement van orde betreffende verkeersonveilige situatie op hoek Pres. Kennedylaan/Sportlaan.
 • Aankoop (A.793) Stationsplein 1 ZWART.
 • Aankoop (A.793) Stationsplein 1 ZWART.
 • Concept-verslag bestuurlijk overleg d.d. 28-05-2003 betreffende Stedelijk Waterplan Alphen aan den Rijn.
 • Onjuist verzoek ingediend inzake aanvulling verzoek vaststelling subsidiabele restauratiekosten voor Boerderij Lindenhove aan de Lindenhovestraat 12a te Zwammerdam.
 • Bezwaarschrift inzake verleende bouwvergunning welke op 05-06-2003 is afgegeven voor veranderen achtergevel pand aan de Ondernemingsweg 6.
 • Subsidie aanvraag voor deelname Europacup 2003-2004.
 • Aanvraag subsidie voor het jaar 2004.
 • Mobiele ijsbaan.
 • Aanvullende offerte DPO-onderzoek betreffende detailhandel op de IJshal-locatie.
 • Vragen art. 42 Raadsreglement van Orde betreffende het opzetten van een Vreemdelingenloket.
 • Aanvraag koopzondagen 2004.
 • Verslag huisvesting statushouders 1e helft 2003
 • Schriftelijke vragen betreffende bouwplan Drossaardstraat.
 • Vragen art. 42 Reglement van Orde betreffende asielzoekers in Alphen aan den Rijn.
 • Vragen art. 42 Raadsreglement van Orde betreffende status en bestemming v.m. terrein gemeentewerf/parkeerterrein aan de Havenstraat.
 • Aanvraag vergoeding uitbreiding lokalen met 9e lokaal.
 • Verzoek om aangevraagde kapvergunning z.s.m. te verlenen i.v.m. evt. najaarsstormen.
 • Rioolaansluiting op riolering Kortsteekterweg.
 • Eindrapport archeologisch onderzoek aanleveren medio augustus 2004.
 • Uitstel eindverantwoordeling archeologisch onderzoek Alphen aan den Rijn
 • Verzoek om leveringstermijn van eindrapport archeologisch onderzoek 2001-2002 met een jaar te verlengen tot medio augustus 2004.
 • Vragen omtrent wijziging bestemmingsplan t.b.v. erotische dienstverlening in woonwijken.
 • Schriftelijke vragen art. 42 van het raadsreglement van orde inzake het project Wegwijs in het gemeentehuis.
 • Uitvoering controlebezoek m.b.t. inrichting Lindenhovestraat 29-31 te Zwammerdam.
 • Verzoek handhavend op te treden jegens de firma N.M. Veevoeders B.V. ter beeindiging en voorkoming van geluidsoverlast en een daartoe strekkende beschikking te nemen.
 • Verzoek om toestemming voor vestiging van kapsalon in garage woning Vivaldihof 4.
 • Vragen art. 42 Raadsreglement van Orde betreffende openingstijden avondwinkel Lijsterlaan 58.
 • Verzoek om toestemming toewijzing bouwnummer 27 en 31 aan kandidaatkopers betr. nieuwbouwproject Rijnplein.
 • Verzoek om aandacht betreffende de verkopen en annexatie van gemeentegrond in de Componistenbuurt.
 • Bezwaar namens dhr. J.S. Bahlmann m.b.t. weigering bouwvergunning Groenoord 202.
 • Terugzending precario-verklaringen betreffende ontheffing voor afvoerleiding in Oude Rijn nabij Swaenswijkbrug t.b.v. rioolgemaal Oranjestraat.
 • Subsidie aanvraag voor het jaar 2004.
 • Vergunningsaanvraag splitsing in appartementsrechten t.b.v. complexen Eksterstraat 18,20,,22,24,34,36 en Sperwerstraat 2,4,6,8,26 en 28.
 • Verzoek om tijdelijke (gehandicapten) parkeervergunning nabij woning Vondelstraat 44.
 • Verzoek toestemming om twee woonhuizen Willemstraat 5a en 5b samen te voegen tot een woonhuis.
 • Ontheffing van geluidsvoorschriften.
 • Verzoek om antwoord op vragen betreffende trillingshinder vanwege verkeer op Prins Irenelaan.
 • Ontwerp provinciaal spreidingsplan ambulancezorg Zuid Holland 2004.
 • Verzoek om zienswijze op brief van dhr. R. Stokman.
 • Verzoek om verweerschrift m.b.t. bezwaarschrift inzake weigering bouwvergunning Steekterweg 130J.
 • Ontwerp-begrotingswijziging 2004 en Verslag van uitvoering plan van aanpak n.a.v. doelmatigheidsonderzoek Van Naem & Partners.
 • Verzoek om eenmalige subsidie t.b.v. concertreis naar Valencia.
 • Besluit op bezwaarschrift levende muziek horecabedrijf Julianastraat 32.
 • Afspraken m.b.t. Oudshoornseweg.
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van sandwichborden t.b.v. bruidsbeurs op 01-02-2004.
 • Besluit op bezwaar.
 • Besluit op bezwaarschrift t.b.v. de verkoop van oliebollen op het pleintje aan de Pieter Doelmanstraat.
 • Gevolgen gewijzigde Telecomwet en aanpassen abonnementstarieven in jaren 2004 en 2005.
 • Opheffing erfdienstbaarheden Prinsenlaan 23-29.
 • Bezwaarschrift tegen het goedgekeurde bouwplan aan de Drossaardstraat 1 t/m 69.
 • Aanbieden advies cie bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen verlening bouwvergunning Drossaardstraat 1 t/m 69 voor de bouw van 35 appartementen.
 • Drank- en Horecavergunning t.b.v. horecabedrijf aan de Hooftstraat 151.
 • Brandverzekering gemeentelijke gebouwen en scholen.
 • Verzoek om toestemming voor het verhuren van commerciële ruimtes t.b.v. detailhandel.
 • Vaststelling jaarrekening 2001 en 2002.
 • 20 van Alphen.
 • Toewijzingsvoorwaarden nieuwbouwproject "In de Bocht".
 • Vergunning voor de restauratie van het monument Lindehovenstraat 12A.
 • Verzoek om medewerking voor het verkrijgen van seniorenwoning in Burggooi t.b.v. ds. W.L. van der Geer.
 • Verzoek om toestemming voor bedrijfsmatig gebruik van kamer in woning Marnixstraat 113.
 • Principeverzoek betreffende een tweede woning met inrit perceel Noordeinde 14 te Aarlanderveen.
 • Overdracht beheercontract van Vastgoedland BV aan Wonen Centraal.
 • Voorgenomen activiteiten SGBB 2004.
 • Verzoek om informatie m.b.t. werkzaamheden Nieuw Sloot.
 • Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, voorbereiding 2e tijdvak en verantwoording 1e tijdvak.
 • Herhaling bezwaar maken tegen werkzaamheden woon-/bouwrijpmaken van gebied Nieuwe Sloot i.v.m. strijdigheid bestemmingsplan Zegersloot.
 • Voorstellen invulling gebied Nieuwe Sloot.
 • Toezending jaarverslag 2002.
 • Gemeentelijke bijdrage opplussen 48 woningen Kwartelstraat.
 • Advies cie bezwaarschriften in zake verlening van een bouwvergunning voor het bouwen van 35 appartementen, plaatselijk bekend Drossaardstraat 1 t/m 69.
 • Bezwaar plan Gouwsluisseweg.
 • Bezwaar tegen gevolgde werkwijze inzake Plan Gouwsluisseweg / Drossaardstraat.
 • Aankoop A 794 Stationsplein 5-7.
 • Aankoop 794; restaurant met bovenwoning aan het Stationsplein 5-7 te Alphen aan den Rijn.
 • Inzending van milieuverslag 2002 en Milieuprogramma 2003.
 • Gebruik om niet Stationsplein 1-zwart.
 • Vaststelling subsidie 2002.
 • Verzoek om ondertekening bevestiging van telefoongesprek d.d. 15-12-2003 inzake perceel grond aan de A. van Leeuwenhoekweg.
 • Uitbreiding 1e inrichting Fontein II
 • Toekenning subsidie Sportprominentenverkiezing 2003.
 • Schadervergoeding Dr. Lovinklaan 1, dhr. Noorlander.
 • Wet milieubeheer zorgplicht afvalwater.
 • Woningonttrekking Steekterweg 130 H.
 • Begrotingsbeleidsbrief 2005.
 • Advies op Bezwaarschrift betreffende besluit afwijzen bijdrage in Kunst- en cultuurproject Reisgenoten 2.
 • Besluit op verzoek om subsidie voor het jaar 2004.
 • Inzending van vastgestelde Jaarrekening 2000 met bericht van goedkeuring van de accountant.
 • Verzoek om vergunning voor het houden van feesten op diverse data in 2004 en toestemming voor kampeergebruik van grasveld naast clubhuis HCA.
 • Verzoek om vergunning voor het houden van feesten op diverse data in 2004 en toestemming voor kampeergebruik van grasveld naast clubhuis HCA.
 • Bezwaar m.b.t. de ontwerpbeschikking ingevolge de Wet Milieubeheer voor Van het Schip Alphen B.V.
 • Offerte voor ondersteunen proces nieuw economisch beleidsplan.
 • Schriftelijke vragen volgens art. 42 raadsreglement van orde m.b.t. brandbrief van de SPA.
 • Verlenen van Drank- en Horecavergunning voor een horecabedrijf aan de Sportlaan 4.
 • Kennisgeving collectieve festiviteiten 2004.
 • Eindverslag en financiële verantwoording subsidie project Nederlanse les gericht op ouderbetrokkenheid.
 • Verantwoording subsidie 2002-2003 Nederlandse les en ouderbetrokkenheid.
 • Eenmalige subsidie Parkflimhuis.
 • Ontheffing van de toewijzingsprocedure project De Gemaal aan de Prins Hendrikstraat.
 • Factuur niet gerealiseerde installaties buitengebied.
 • Schriftelijke vragen art. 42 inzake kosten NO 2 reductie.
 • Schriftelijke vragen art. 42 omtrent concept Masterplan Stationsomgeving.
 • Uitvoering Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid.
 • Bezwaarschrift tegen het besluit van 28 augustus 2003 inhoudende de aanschrijving tot verwijdering van een berging/kas.
 • Aanbieding advies cie bezwaarschriften inzake besluit aanschrijving tot verwijderen berging Middenweg 5 met gelijktijdige oplegging van een last onder dwangsom.
 • Bezwaarschrift tegen vergunning verleend aan P.J. van Mastwijk.
 • Bemiddeling in conflict van ambulancediensten.
 • Aanbieden advies inzake het bezwaarschrift gericht tegen het besluit vaststellen subsidie 2001.
 • Aanbieden advies commissie bezwaarschrift inzake bezwaarschrift SISA tegen vastellen subsidie 2001.
 • Opmerkingen m.b.t. veiligheidsrisico's De Coupepolder n.a.v. artikel Rijn en Gouwe.
 • Verzoek om toestemming samenvoegen van woning Prins Hendrikstraat 85 en 87.
 • Plan voor aanbouw t.b.v. leermiddelenberging in Oranje Nassauschool te Zwammerdam in het Vervolg op spoedprocedure-aanvraag d.d. 05-09-2002.
 • Aanbieden advies cie bezwaarschriften inzake bezwaarschrift van C.J.P.M. Rohrbach en G.C. van Klink, alsmede E.R. Bogaards en M. Bogaards-Kroon, tegen de verleende bouwvergunning voor een brug tussen de Graaf Florisstraat en de Filips van Bourgondiestraat
 • Bezwaarschrift tegen bouwplannen brug B2003/111 Graaf Florisstraat en Filips van Bourgondiestraat.
 • Aanvullende stukken bij bezwaarschrift betreffende bouwhoogte berging Tolstraat 22 en Tolstraat 24.
 • Actualiseringsprogramma bestemmingsplannen 2004.
 • Aanbieden advies cie bezwaarschriften inzake bouwvergunning Schoutstraat 1.
 • Bezwaar tegen de verleende bouwvergunning Schoutstraat 1.
 • Bezwaar tegen de verleende bouwvergunning Schoutstraat 1.
 • Bezwaar tegen de verleende bouwvergunning Schoutstraat 1.
 • Prins Hendrikstraat 102.
 • Vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren: indiening bedenkingen m.b.t. Tankval 13 te Alphen aan den Rijn.
 • Vergunning Wet milieubeheer: indiening bedenkingen Van Schip, Tankval 13 te Alphen aan den Rijn.(DGWM 2003/17787).
 • Besluit op aanvraag vergunning voor 3-daags tentfeest op het sportcomplex van S.V. Aarlanderveen van 16-04-2004 t/m 18-04-2004.
 • Verzoek om opnemen van campers in regelgeving kamperen/kampeerterreinen.
 • Aanbieden advies cie bezwaarschriften inzake de voorbereiding van de herziening van het bestemmingsplan Steekterweg betreffende perceel Gouwestraat 7.
 • Bezwaarschrift tegen herziening bestemmingsplan Steekterweg m.b.t. perceel Gouwestraat 7.
 • Verslag huisvesting statushouders 2e helft 2003.
 • Verzoek om reactie aanvraag om een Drank- en Horecavergunning t.b.v. St. Zwammerdam der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
 • Verzoek om reactie t.b.v. van het uitoefenen horecabedrijf in inrichting Olympiaweg 3 (clubhuis en terras HCA).
 • Gemeentelijke bijdrage aan de Handhavingsbrief aan de Tweede Kamer.
 • Schriftelijke vragen art. 42 inzake debat uitgeprocedeerde asielzoekers.
 • Kennisgeving van informele inspraak op de Legger van de boezemwater in gebied Hoogheemraadschap van Rijnland.
 • Schriftelijke vragen volgens artikel 42 inzake verzamelbesluit subsidietoekenningen bibliotheekwerk 2004.
 • Verzoek om op korte termijn parkeerplaatsen uit te breiden in Hooftstraat en omliggende straten t.b.v. kerk.
 • Verzoek innemen standpunt inzake aansprakelijkstelling voor derven tuinhuur Oostkanaalweg tot bedrag ad Euro 28.361,26; Bezwaarschrift tegen gedoogvergunningen langs de Grote Wetering; aanklacht tegen de Ombudscommissie en handelen College betr. herzienin
 • Vragen art. 42 Raadsreglement van orde betreffende jaarrekening 2002 gemeente Alphen aan den Rijn.
 • Verzoek om geluidsontheffing t.b.v. feestavond in De Arena op 10-05-2004.
 • Schriftelijke vragen op grond van art. 42 raadsreglement van orde inzake gevaarlijke situatie nabij dependance Hobbitburcht aan de Essenburg 24-26.
 • Besluit n.a.v. aanvaag vergunning plaatsen aankondigingborden.
 • Inschrijfformulieren 2e inschrijfronde nieuwbouwproject "De Gemaal".
 • Schriftelijke vragen art. 42 m.b.t. artikel in Volkskrant van 28-02-2004 omtrent wegvallen OZB inkomsten .
 • Bezwaarschrift tegen verlenen bouwvergunning voor verbouwen kantoren Stadhoudersplein 1 tot appartementen.
 • Bezwaren tegen verbouwplannen pand Stadhoudersplein 1 i.v.m. economische schade verkoop bloemen standplaats.
 • Bezwaarschrift tegen bouwplannen verbouwen kantoren Stadhoudersplein 1 tot 65 appartementen.
 • Bezwaar tegen voornemen vrijstelling te verlenen van geldend BP t.b.v. plaatsing berging Barnsteenstraat 21a te Alphen aan den Rijn.
 • Uitbreiding i.h.k.v. de stimuleringregeling 2000-2002.
 • Verzoek om woonwagenstandplaats/huurwoning.
 • Vaststelling begroting 2004 en verzoek tot betaling voorschot.
 • Goedkeuring jaarrekening 2002 van de Stichting Molenviergang Aarlanderveen.
 • Aanvraag subsidie voor het jaar 2004.
 • Besluit n.a.v. aanvraag voor het plaatsen van aankondigingsborden.
 • Aanleg riolering Steekterweg.
 • Toekenning budget vervangingsinvesteringen en groot onderhoud Sport 2004.
 • Besluit op bezwaar inzake weigering subsidie lustrumconcert Alphens Mannenkoor.
 • Aanvraag kapvergunning voor 4 bomen aan de Hoorn.
 • Bezwaar tegen voornemen vrijstelling te verlenen van b.p. Ruisdaelstraat voor het vergroten van berging v.w. gevaar voor beschermde boom op perceel Hooftstraat 248.
 • Vragen art. 42 Raadsreglement van Orde betreffende locatiekeuze Het Open Venster.
 • Inzenden jaarrekening ivm afrekening sociaal-cultureel werk 2002.
 • Bezwaarschrift tegen besluit d.d. 08-07-2003 dwangsombeschikking inzake strijdig gebruik Hooftstraat 93.
 • Toezending documenten ter datering en ondertekening inzake de verkoop van een perceel openbaar groen nabij Havixhorst 46
 • Verkoop (V-2320) perceel grond nabij Havixhorst 46.
 • Vragen art. 42 Raadsreglement van orde betreffende uitstellen plaatsen UMTS-masten in verband met evt. stralingsgevaar.
 • Afrekening gemeentelijke subsidie educatie 2001 en 2002 en inzet 2004.
 • Verzoek om benoeming van leden van het Programmabeleid Bepalend Orgaan van Alphen Stad FM.
 • Besluit op bezwaar inzake weigering van subsidieverlening 2004.
 • Aanvraag milieuvergunning voor inrichting Ridderbuurt 85.
 • Besluit tot verlenen van een Drank- en Horecavergunning voor een horecabedrijf aan de A. van Leeuwenhoekweg 27B.
 • Voornemen tot sluiten van proces-convenant in het Kader van Nationaal Bestuursakkoord Water.
 • Ontwerp peilbesluit Polder Alpherhoorn, woonpark Burggooi.
 • Voorstel inzake aanleg riolering Steekterweg.
 • Begroting jaar 2004 (nieuwe stijl) van stichting Zorgwijzer.
 • Aanvraag subsidie voor jaar 2004.
 • Overeenkomst hervestiging Karwei bouwmarkt naar Van Foreestlaan.
 • Herhaald verzoek om aandacht voor de ID- banen in het onderwijs.
 • Informatievoorziening over het project Nieuwe Sloot.
 • Vragen ex art. 42 Raadsreglement van orde Inzake kwestie Cliëntenraad.
 • Advies inzake bezwaar tegen toegekende subsidie 2004.
 • Besluit op het bezwaarschrift tegen hoogte van waarderingssubsidie voor het jaar 2004.
 • Verzoek om uitbetaling van Projectsubsidie Uitgave Uit in Alphen.
 • Overeenkomst grensoverschrijdende gegevens uitwisseling.
 • Gebruik pand Ondernemingsweg 38 als bedrijfswoning.
 • Besluit op bezwaar inzake afwijzing subsidie.
 • Eenmalige subsidie voor het uitvoeren van de "5th TEAN International 2004".
 • Verzoek om subsidie/financiele bijdrage ad euro 2500,= mede in verband met extra kosten promotionele Billboards.
 • Vraag art. 42 reglement van orde gemeenteraad betreffende toepassen kinderkorting bij uitkeringsgerechtigden.
 • Aanvraag voorbereidingskrediet voor uitbreiding huisvesting Alfrink Kindergemeenschap aan de Vliestroom.
 • Verruiming korte kampeerperiode en afschaffing Wet op de Openluchtrecreatie(WOR).
 • Wijzen verzoek af om bijdrageregeling buitengebieden.
 • Aankoop en inlijsten van werktekeningen kunstwerk Daedalus.
 • Bezwaar tegen afgeven van vergunning aan dhr. Kempen.
 • Bezwaarschrift namens dhr. R.D. van de Horst inzake verleende bouwvergunning aan de Prins Hendrikstraat.
 • Bezwaarschrift tegen weigering verlening begunstigingstermijn n.a.v. afwijzing verzoek en ongegrond verklaring van beroep R. Vlasman en verzoek om nieuwe begunstigingstermijn van 6 weken.
 • Bezwaar tegen verleende bouwvergunning voor het realiseren van 65 appartementen Stadhoudersplein 1.
 • Toekenning aanvullende subsidie 2004.
 • Verzoek tot vrijstelling van bestemmingsplan inzake vestigen van schoonheidssalon in woonhuis Polderpeil 141.
 • Registergoed Stadhoudersplein 1.
 • Verzoek om gegevens uit de burgerlijke stand beschikbaar te stellen voor publicatie.
 • Verlenen geen toestemming voor het plaatsen van een poster op verkiezingsborden.
 • Ontwerp Peilbesluit PolderSteekt/Binnenpolder.
 • Aanvraag krediet t.b.v. aanleg kunstgrasveld bij de "Alphense Boys".
 • Besluit op bezwaarschrift inzake afwijzing subsidie voor het jaar 2004.
 • Verlenen van Drank- en Horecavergunning t.b.v. inrichting Hooftstraat 126.
 • Verzoek om toestemming voor gebruik gedeelte woning Triviumlaan als schoonheidssalon.
 • Aanvraag subsidie voor het Nederlands Kampioenschap Waterpolo voor pupillen op 19 en 20 juni in zwembad de Thermen.
 • Besluit op bezwaar inzake afwijzing subsidie 2004.
 • Reactie, namens plm. 250 omwonenden, inzake plannen voor de vestiging van inloophuis "Het Open Venster".
 • Definitieve subsidie 2003 n.a.v. Jaarrekening 2003.
 • Herhuisvesting afd. LWOO op andere locatie van Groene Hart Lyceum.
 • Aanvraag gemeentelijke bijdrage project Stadhouder.
 • Besluit op bezwaar inzake de verhoging uitkering 2003 RSU JGZ.
 • Begroting 2005 en rekening 2003.
 • Offerte ondersteuning secretariswerkzaamheden afdoening WVG-bezwaarschriften.
 • Verzoek om aandacht voor mogelijke overlast door vestiging bedrijf Van Schip op bedrijventerrein De Schans II.
 • Besluit op bezwaar inzake subsidiebesluit voor jaar 2004.
 • Schriftelijke vragen ex. art. 42 raadsreglement coupepolder.
 • Begroting 2005.
 • Ontwerp-begroting 2005 van het Rijnstreekberaad.
 • Geen inhoudelijke opmerkingen t.a.v. ontwerp-begroting 2005 Rijnstreekberaad.
 • Stationsplein 1-zwart (gebruik om niet).
 • Verzoek om toewijzing seniorenwoning aan dhr. C. de Jong.
 • Ontwerpbegrotingswijziging 2004 nr. 2 en ontwerpbegroting voor het jaar 2005.
 • Mededeling met betrekking tot uw subsidieverlening 2004.
 • Besluit op bezwaar tegen afwijzing bijstellen uitvoering werkplan 2003.
 • Advies inzake aanvraag monumentenvergunning voor de NH kerk te Zwammerdam.
 • Aanvraag monumentenvergunning voor de NH kerk te Zwammerdam.
 • Verzoek om terugbetaling bedrag ad euro 20.926,81 betreffende Subsidie project dossiernummer II/054: voorzieningen dagindeling in Stationsomgeving.
 • Verlenen van Drank- en Horecavergunning voor een horecabedrijf aan de A. van Leeuwenhoekweg 27B.
 • Verzoek om antwoord inzake bestemmingswijziging voor inpandige verbouwing van garage/kantoor ruimte tot hondentrimsalon.
 • Nieuw besluit inzake subsidieverlening 2004.
 • Antwoord op vragen artikel 42 Raadsreglement betreffende toezicht Zegerstrand.
 • Klacht over de behandeling van Bezwaarschrift tegen het niet uitvaardigen van een aanwijzingsbesluit voor het perceel Paddestoelweg 122.
 • Verzoek om oudkomersbudget 2004 geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen.
 • Archeon voortgang plan Museum en Groenstrook ten behoeve van evenementen.
 • Verzoek om bericht op plannen promotie lokale radiozender Alphen Stad FM.
 • Advies inzake bezwaarschrift tegen aanschrijving m.b.t. dwangsom verwijdering berging Stationsstraat 2.
 • Verlenen vergunning voor het splitsen van het pand Gouwsluisseweg 76,78 en 80.
 • Volkshuisvestingsverslag 2003.
 • Jaarstukken 2003.
 • Vestiging recht van opstal op een strook grond aan de Olympiaweg 2b
 • Vestiging recht van opstal op een strook grond aan de Olympiaweg 2b.
 • Toezending dwangsombeschikking inrichting Linnaeusweg 2 te Alphen aan den Rijn.
 • Opdracht onderzoek naar een mogelijke visie/inhoud en vormgeving van het thema "Bewustwording lokale bevolking inzake mondiale vraagstukken".
 • Besluit omtrent aanvraag vergunning voor een schoonheidssalon Charlotte van Pallandtlaan 3, alhier.
 • Verkoop (V.2321) perceel met opstallen gelegen aan de C. de Vlamingstraat 1.
 • Besluit op bezwaarschrift tegen voorbereidingsbesluit voor het gebied/bestemmingsplan Kerk en Zanen.
 • Aanbieden advies van commissie bezwaarschriften, inzake bezwaarschrift de heer Spanjer tegen voorbereidingsbesluit "Kerk en Zanen".
 • Besluit op bezwaarschrift m.b.t. planschade locatie Aarkade.
 • Jaarrekening 2003.
 • Voorlopige toekenning budgetsubsidie 2004 Stichting Sportspectrum.
 • Verzoek schriftelijk in te stemmen met de verkoop van het Van Oordt - terrein aan AM Wonen B.V.
 • Egalisatiereserve Rijnstreekhopper en afrekening 2001.
 • Verzoek om toestemming voor gebruik pand Röntgenweg 5 voor de verkoop en opslag van vuurwerk.
 • Aanvraag eenmalige subsidie voor 11-09-2004.
 • Verzoek om vrijstelling voor het uitvoeren van diverse activiteiten in pand De Oude Wereld 89.
 • Verzoek om stopzetting van bouwactiviteiten Nieuwe Sloot.
 • Verzoek tot handhaving WMB betreffende inrichting Kalkovenweg 7, GABO Autoservice Alphen B.V.
 • Aanvraag gemeentelijke bijdrage Molen De Morgenster over jaar 2003.
 • Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PVVP).
 • Verkoop (V-2322) van een perceel grond Akerboomseweg 12A.
 • Verzoek tot handhaving WMB betreffende inrichting Kortsteekterweg 57, firma B.V. Duynie.
 • Inzending verweerschrift en bijbehorende procedurestukken betreffende beroepschrift van Thuiszorg Groot Rijnland.
 • Vragen artikel 42 over de Kadernota 2005.
 • Vooroverleg inzake vergunningaanvraag voor het lozen van afvalwater afkomstig van de voormalige stortplaats Coupepolder.
 • Schriftelijke vragen art. 42 raadsreglement van orde omtrent SV camera`s stationsomgeving.
 • Toewijzing 7 woningen project l'Universa.
 • Aanbieden advies commissie bezwaarschriften inzake bezwaar tegen besluit weigering bouwvergunning t.b.v. bouw berging naast perceel Vivaldihof 83.
 • Bezwaar tegen besluit weigering bouwvergunning t.b.v. bouw berging naast perceel Vivaldihof 83.
 • Advies inzake gedoogbeschikking perceel Middelweg 13.
 • Aanbieden advies van de commissie bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen besluit afwijzen bouwvergunning dakkapel woning Gnephoek 38.
 • Bezwaarschrift tegen besluit afwijzen bouwvergunning dakkapel woning op het perceel Gnephoek 40 te Alphen aan den Rijn.
 • Verzoek om toestemming voor gebruik gedeelte van woning Loevestein 101als cursusruimte.
 • Verhuren van een opstelpunt.
 • Aanvraag kapvergunning kastanjeboom Oudshoornseweg met verzoek afzender op de hoogte te houden met stand van zaken over nieuw te planten boom.
 • Aanvraag vestigingsvergunning als gewichtsconsulente Korenmolen 51 te Alphen aan den Rijn.
 • Verzoek onttrekking woonruimte Keersluis 102.
 • Concept-gedoogbeschikking betreffende lozen van afvalwater (percolatiewater) op riolering.
 • Vragen volgens artikel 43 inzake euro 100.000,= dat wordt uitgetrokken voor de festiviteiten rond de opening van het Stadshart.
 • Bezwaarschrift tegen bouwplannen verbouwen/vergroten pand op Steekterweg 63a.
 • Aanbieden advies commissie bezwaarschriften inzake bezwaarschrift van de heer L. Huisman over het weigeren van een bouwvergunning voor een carport bij Wielingen 12.
 • Bezwaarschrift tegen besluit weigeren bouwvergunning voor het maken van een overkapping/carport op perceel Wielingen 12 te Alphen aan den Rijn.
 • Advies op het Bezwaarschrift tegen besluit afwijzen aanvraag ontheffing toegang tot Raadhuisstraat met auto.
 • Wijziging Subsidieverordening Riolering Buitengebied, vastgesteld door de Verenigde Vergadering van 23-6-2004.
 • Verzoek voor vergunning voor tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte, (Stationsplein 8).
 • Uw aanvraag om een Drank- en Horecavergunning voor een horecabedrijf.
 • Overtredingen artikelen Wet R.O. en misleiding burgers en gemeenteraad betreffende nieuw bestemmingsplan Zegersloot enz.
 • Bezwaarschrift betreffende het niet tijdig nemen van een besluit.
 • Informatie omtrent herstart Digitale TV.
 • Afrekening gemeentelijke subsidie educatie 2003.
 • Schriftelijke vragen volgens artikel 43 van het Raadsreglement van Orde betr. het Regionale Burgemeestersinitiatief De Noodkreet voor behoud van het Veenweidegebied.
 • Verlenen van Drank- en Horecavergunning voor een horecabedrijf.
 • Besluit op aanvraag bedrijfsvergunning.
 • Verzoek om ontheffing voor geluid in de open lucht voor verschillende data's t.b.v. feesten in het clubgebouw.
 • Verzoek toestemming overdracht erfpachtrecht aan Coronel Entertainment B.V. t.b.v. Sportlaan 5.
 • Tussentijdsverslag resultaten Alphen Stad FM, weergegeven in grafieken en exemplaar Onderzoeksrapport Alphen Stad FM 2004.
 • Aanvraag toestemming voor gebruiken van gedeelte woning Paltrokmolen 118 als schoonheidssalon.
 • Bezwaarschrift inzake vergroting 1e etage Marezatendreef 48.
 • Besluit op verzoek om 12 zon- en feestdagen aan te wijzen waarop de winkels extra geopend mogen zijn in 2005.
 • Restauratie Schoutenhuis, Julianastraat 2-4.
 • Aanvraag toestemming voor vestiging alternatieve praktijk in woning Albert Verweystraat 6.
 • Besluit op bezwaar tegen voorbereidingsbesluit Prins Hendrikstraat I en II.
 • Verzoek om financiële bijdrage voor de wielerronde van Alphen op 12-09-2004.
 • Antwoord op de schriftelijke vragen volgens artikel 42 met betrekking tot de afbouw subsidie ID-banen.
 • Goedkeuring plan van scholen basisonderwijs 2005-2008.
 • Antwoord op de schriftelijke artikel 42 vragen m.b.t. de gedwongen ontslagen bij verpleeghuis Oudshoorn.
 • Bezwaarschrift tegen bouwvergunning voor vergroten woning Dr. A.D. Sacharovlaan 57.
 • Schriftelijke vragen op grond van artikel 43 aan de Raad omtrent cultuurnota.
 • Artikel 43 vragen in gevolge raadsreglement van orde.
 • Aanvraag toestemming voor gebruik gedeelte woning Marezatendreef 3 als Bruidsmotiek.
 • Bevestiging instemming overeenkomst educatieve component inburgering nieuwkomers 2004.
 • Verplichting tot zelfbewoning woning met bouwnummer 6 in gebouw Palatijn.
 • Advies op het Bezwaarschrift inzake afwijzing aanvraag ontheffing voor parkeren op openbare weg.
 • Handhaving lozingenbesluit WVO huishoudelijk afvalwater.
 • Schriftelijke vragen o.g.v. artikel 43 van het Raadsreglement van orde inzake nieuwe lokatie dierenasiel.
 • Vergunning o.g.v. eigendomsrecht voor de drukriolering aan de Kortsteekterweg.
 • Nota ' Samenwerken aan een pragmatischeen realistische implementatie van de Kaderrichtlijn Water '.
 • Begroting 2005.
 • Vragen o.g.v. artikel 42 reglement van orde van de raad.
 • Verzoek om toestemming om voortzetting schoonheidssalon in woning Spanjesingel 66 per 23 maart 2005.
 • Vragen art. 42 Reglement van Orde Raad betreffende Veiligheid kruispunt Castellumstraat/Julianastraat.
 • Ontwerppeilbesluit van de polder Vierambacht.
 • Vragen op grond van artikel 42 reglement van orde inzake vestiging van Hoogvliet in Baroniecomplex.
 • Schriftelijke vragen volgens artikel 42 van het Raadsreglement van orde betreffend Hoogvliet op Baronieterrein.
 • Verzoek om toestemming ingebruikgeving om niet van 1 lokaal van de 3 klassige school aan de Thorbeckestraat 2 aan het IVN en ook aan Unicef.
 • Verzoek om subsidie t.b.v. project "Any place can be your space" .
 • Accountantsverklaring inzake verantwoording tijdelijke stimuleringsregeling algemeen maatschappelijk werk per 31 december 1998.
 • Aanpassing "Overeenkomst CVV Rijnstreek".
 • Vragen art. 42 Reglement van Orde betreffende Crisisopvang in Alphen aan den Rijn.
 • Bezwaarschrift tegen het verlenen van een bouwvergunning voor het bouwen van woonunits aan de Ambonstraat.
 • Aanvraag vrijstelling voor bedoeld gebruik van de entresol in de inrichting.
 • Handhaving milieu (afstemming politie).
 • Mededeling dat Stichting Samenwerkende Politieke Partijen Alphen aan den Rijn is opgeheven en toezending laatste kostenverantwoording.
 • Verzoek om bedrag toe te kennen voor de eerste inrichting van een speellokaal t.b.v. nieuwbouw s.b.o. Op Maat.
 • Geen op- of aanmerkingen op de Jaarrekening 2003 van Stichting Molenviergang Aarlanderveen.
 • Vergunning wet milieubeheer t.b.v. inrichting Eikenlaan 253 b.
 • Aanbiedingsbrief cie bezwaarschirften inzake toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats Marsdiep 251.
 • Bezwaarschrift tegen verlenen bouwvergunning voor plaatsen van 15 caravans op perceel Steekterweg 63a.
 • Bezwaarschrift tegen besluit bouwvergunning voor 15 caravans op perceel Steekterweg 63a.
 • Verzoek om reactie betreffende Position paper LME "Energiesector op dood spoor".
 • Verweer op het beroepschrift van de heer R. Stokman.
 • Vergunning voor het dempen en vergraven van gedeelten watergang langs de oostzijde van de Maasstraat.
 • Graven en dempen van gedeelten van een watergang langs de oostzijde van de Maasstraat.
 • Vragen art. 43 regl. van orde raad betreffende Verordening op het raadgevend correctief referendum Alphen aan den Rijn 2002.
 • Aanvraag splitsingsvergunning appartementsrechten van het pand Wilhelminalaan 13-15.
 • Verlenen toestemming opgraven overblijfselen van J.Th. de Boer.
 • Bezwaarschrift tegen verleende bouwvergunning aan de Charlotte van Pallandtlaan 55/57.
 • Aanvulling op bezwaarschrift van 05-10-2004 inzake draaien van woning aan de Ridderbuurt 41.
 • Verkoop (V.2329) perceel bedrijfsterrein aan de Zwanendrift.
 • Verkoop (V.2328) perceel bedrijfsterrein aan de Tankval.
 • Concept-verzoekschrift betreffende verlengen verhuur van pand Hooftstraat 51.
 • Toekenning eenmalige subsidie project Samenspraak.
 • Subsidie aanvraag 2005.
 • Verzoek om extra winkelopenstelling.
 • Toezending stukken voor beoordeling en goedkeuring met betrekking tot de beheersovereenkomst t.b.v. woonwagencentrum Marokkostraat.
 • Aanvraag eenmalige subsidie t.b.v. video project vestigingsgeschiedenis en integratie Turkse Alphenaren.
 • Beantwoording Schriftelijke vragen o.g.v. Artikel 42 Raadsreglement van orde m.b.t. het realiseren van een kinderparadijs aan de Zegerplas.
 • In drievoud overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal nieuwbouw 2 woningen "Hooghmaas".
 • In drievoud overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal nieuwbouw 2 woningen "Hooghmaas".
 • Verzoek om medewerking te verlenen voor het in stand houden van huidige parkeervoorziening.
 • Tijdelijk parkeren Kluwer aan de Zuidpoolsingel.
 • Bewonersvereniging Canefatendreef.
 • Bezwaarschrift tegen bouwplannen dakopbouw op woning Schoener 26.
 • Uitbreiding eerste inrichting voor de 27e tot en met de 29e groep van De Meridiaan.
 • Jaarrekening 2002.
 • Aanvraag subsidie voor Jeugdtheaterschool Zuid-Holland voor seizoen 2005/2006.
 • Aanpassing normbedragen 2005 onderwijshuisvestingsverordening.
 • Inspraakreactie Woonvisie 2005+.
 • Besluit op bezwaar toekenning budgetsubsidie 2004 Stichting Sportspectrum.
 • Herhaling van Verzoek om handhavend op te treden betreffende aktiviteiten op terrein Steekterweg 63a.
 • Concept-programma 2006 van GGD Zuid-Holland Noord voor de Gemeenteraadsleden.
 • Informatie over de begroting 2005 en jaarrekening 2003.
 • Advies inzake bezwaarschrift van mevr. W.H. den Ouden tegen het aanleggen van gehandicaptenparkeerplaats nabij Willemstraat 16.
 • Toezending definitieve vergunning inrichting Paddestoelweg 122 te Alphen aan den Rijn.
 • Overeenkomst ter ondertekening Rijksweg 11 Alphen aan den Rijn-Bodegraven, nr. ZHv24307.
 • Bezwaarschrift tegen het besluit verlenen van bouwvergunning voor het oprichten van districtkantoor voor politie, een schoolgebouw en 2 sporthallen.
 • Afrekening jeugdgezondheidszorg 2003.
 • Verzoek om betere voorlichting en gereduceerd tarief voor identiteitsplicht ouderen.
 • Verkoop van het voormalige gemeentehuis te Zwammerdam.
 • Uitspraak op het Bezwaarschrift inzake beslissing van 22-09-2004 betreffende P.J. Blom wonende aan de Dorpsstraat 2a te Aarlanderveen.
 • Bezwaar tegen verlenen van vergunning aan de Alida de Jongstraat 4 t.b.v. dakopbouw.
 • Bezwaar tegen bouwvergunning scholen en een kerkgebouw 2e fase lokatie Amerikalaan hoek Triviumlaan.
 • Aanbieden advies commissie bezwaarschriften inzake bezwaarschrift van dhr Kroon tegen besluit intrekken bouwvergunning, Heuvelstraat 2
 • Bezwaar tegen het intrekken van bouwvergunning n.a.v. bouwaanvang loods locatie Heuvelweg 2.
 • Vragen art. 43 Reglement van Orde Gemeenteraad betreffende uitkeren van Zalmsnip in jaar 2005.
 • Besluit op verzoek om een drietal data in het jaar 2005 aan te wijzen waarop bij horecabedrijven collectieve festiviteiten gehouden mogen worden.
 • Extra schriftelijke vragen over de Zalmsnip.
 • Besluit n.a.v. verzoek om toestemming verhuizing schoonheidssalon van de Stoelmatter 256 naar de Alida de Jongstraat 17.
 • Afronding besluitvorming Integraal Ontwikkelingsplan ( IOP ) voor de glastuinbouw in de Rijn- en Veenstreek.
 • Toezending Ondernemingsplan 2005 en 1e begrotingwijziging 2005.
 • Bezwaren tegen verlenen van bouwvergunning voor hekwerk schoolterrein De Mare.
 • Reactie op verslag inzake consequenties bouwplan SEC.
 • Besluit n.a.v. verzoek om riolering en tegemoetkoming in de kosten.
 • Vragen conform artikel 43 raadsreglement van orde inzake de kritiek op de de begroting 2005.
 • Winkeltijdenwet.
 • Toezending ondertekende erfpachtovereenkomst inzake verkooppunt motorbrandstoffen Eisenhouwerlaan 2.
 • Bezwaarschrift J. Herrewijn en P. Koster Achttienkavels 1c te Aarlanderveen.
 • Groenlinks baart grote zorgen m.b.t. de ontwikkeling van de Oude Rijnzone.
 • Beslissing op verzoek om vergoeding planschade van J.J.C. Paardekooper.
 • Voorlopige toekenning 2005 Stichting Zorgwijzer.
 • Besluit n.a.v. verzoek om subsidie voor het jaar 2005.
 • Verlengen van huurcontract voor grond gelegen aan de Zuiderkeerkring 130 en 130a tot in jaar 2006.
 • Reactie betreft de afrekening 2004; productbegroting en afrekening 2005 ; uitgangspunten begroting 2006.
 • Vragen art. 43 Regl. van orde Gemeenteraad inzake gevolgen voor volksgezondheid van UMTS zenders en masten.
 • Verzoek onttrekking woonruimte aan de Westgouweweg 9.
 • Schriftelijke vragen o.g.v. artikel 42 inzake de ingekomen brief van mevr. A. van Putten over de gestuurde rekening voor eigen gekochte graf.
 • Vragen art. 43 Raadsreglement van Orde betreffende parkeerplaatsen aan de Zuidpoolsingel.
 • Verzoek om toezending resultaten onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van uitgevoerde bestuur.
 • Vaststelling 2003 "Stichting Peuterspeelzalen Alphen aan den Rijn".
 • Vragen ing. art. 43 Reglement van Orde Gemeenteraad inzake telefoonkosten voor burgers die niet over internet beschikken n.a.v. WOZ-/gemeentelijke belastingen aanslagen; vragen over gebruik van 0900-990000 telefoonnummer; informatievoorziening mogelijkhed
 • Art 43 vragen SP over belastingteruggaaf voor minima.
 • Advies inzake extraatje ten behoeve van minima in jaar 2005.
 • Toezending Drank- en Horecavergunning voor een tijdelijke uitoefening van het horecabedrijf aan de Olympiaweg 2A.
 • Benoeming van de heer J.M.C.M. Groen in `t Wout tot commissaris bij Cyclus N.V.
 • Bezwaarschrift tegen besluit instellen parkeerverbod aan de Zinkweg.
 • Herbestemmen deel projectgelden.
 • Bezwaar weigering (wijziging) bouwvergunning Gnephoek 42.
 • Voordracht voor benoeming leden Clientenraad Sociale Zaken.
 • Voordracht voor benoeming leden Clientenraad Sociale Zaken.
 • Voordracht voor benoeming leden Clientenraad Sociale Zaken.
 • Voordracht voor benoeming leden Clientenraad Sociale Zaken.
 • Voordracht voor benoeming leden Clientenraad Sociale Zaken.
 • Voordracht voor benoeming leden Clientenraad Sociale Zaken.
 • Goedkope woningen en het toewijzingsbeleid.
 • Aankoop (A808) Aarkade 44.
 • Voorlopig subsidie 2005.
 • Verzoek om inlichtingen t.b.v. het nemen van een besluit betreffende de Drank- en Horecawet.
 • Verlenen Drank- en Horecavergunning voor een horecabedrijf aan het Hooftstraat 161 te Alphen aan den Rijn.
 • Plannen voor Woontoren Vliestroom.
 • Winkeltijdenwet.
 • Verzoek om informatie t.b.v. het nemen van een besluit betreffende de Drank- en Horecawet.
 • Verlenen vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf (te weten: fastfoodrestaurant Burger King) op het perceel Rijnplein 13.
 • Opdracht tot het uitbrengen van een advies over het verzoek tot vergoeding van planschade locatie Hoorn 29 Alphen aan den Rijn.
 • Verzoek om schadevergoeding voor de locatie Hoorn 29.
 • Verzoek om schadevergoeding voor de locatie Hoorn 29.
 • Toezending van een Drank- en Horecavergunning voor een horecabedrijf aan de Hooftstraat 24.
 • Verzoek om inlichtingen t.b.v. het nemen van een besluit betreffende de Drank- en Horecawet.
 • Tijdelijk parkeren Kluwer aan de Zuidpoolsingel.
 • Hotelontwikkeling De Schans.
 • Verkoopverzoek provinciaal eigendom, nabij Gnephoek 11 te Alphen aan den Rijn.
 • (Gedeeltelijke) afstanddoening van aan de gemeente toekomende opstalrechten in verband met de vestiging van opstalrechten voor trafo's ten behoeve van N.V. NUON Infra West.
 • Transformatievisie Oude Rijnzone.
 • Heroverweging besluit afwijzen verzoek om informatie op grond van WOB.
 • Consequenties van de wet extern klachtrecht voor de (inter-) gemeentelijke ombudscommissie per 1 januari 2006.
 • Vrijstelling voor het gebruik van een slaapkamer in de woning Aquamarijn 69 voor het starten van een bouwkundig ingenieursbureau aan huis.
 • Verkoop van twee percelen grond aan de Poolsterstraat ten behoeve van de bouw van 27 appartementen.
 • Bezwaar tegen besluit inzake het verwijderen van geplaatste brug en blokhut aan de Oostkanaalweg 10.
 • Besluit op bezwaar inzake bezwaarschrift tegen stopzetting subsidiëring.
 • Vragen artikel 43 van de raadsreglement van orde inzake het rapport "Leuker kan het niet, wel klantvriendelijker".
 • Kennisgeving WMB-vergunning voor inrichting Industrieweg 6.
 • Afschrift van brief aan de raad betreffende handhaven afspraken inzake verwijderen graffiti en schoonhouden geluidschermen Conradstraat.
 • Vragen conform artikel 43 raadsreglement van orde inzake verwijderen graffiti en reiniging van het geluidsscherm Conradstraat.
 • Herinrichting recreactieve wandel- en/of fietsverbinding over de Toegangsekade.
 • Vragen art. 43 Raadsreglement van Orde betreffende Evaluatie van Wet Werk en Bijstand over het 1ste kwartaal 2005.
 • Toezending stukken van de Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg en het ontwerpconvenant Veiligheidsregio Hollands-Midden.
 • Toezending ontwerpbegroting 2006 en de bijbehorende productbegroting 2006 van de GGD Zuid-Holland Noord.
 • Ontwerp-begroting 2006 van het Rijnstreekberaad.
 • Ontwerp-begrotingsstukken jaar 2006 van de gemeenschappelijke regelingen in de veiligheidsregio Hollands Midden.
 • Vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een speelgoedwinkel en opslag en verkoop van consumentenvuurwerk voor de locatie Hooftstraat 66-68 te Alphen aan den Rijn.
 • Afwijzen van Voorstel supermarktcarrousel Ridderhof/ Baronie.
 • Vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een gemeentewerf voor de locatie Genielaan 1 te Alphen aan den Rijn.
 • Productovereenkomst Educatieve Component Inburgering Nieuwkomers 2005.
 • Experiment woningtoewijzing locatie Mariaschool.
 • Verzoek om inlichtingen t.b.v. het nemen van een besluit betreffende de Drank- en Horecawet.
 • Verlenen van een Drank- en Horecavergunning voor een horecabedrijf aan de Diamantstraat 31.
 • Aanschrijving op grond van de Woningwet t.b.v. Bedrijfsweg 12 te Alphen aan den Rijn.
 • Ontwikkelingen in het natuurgebied Zaanse Rietveld.
 • Verzoek gebruik van een berging van de woning J.W.C. Bloemstraat 16 voor het starten van een bloembinderij aan huis.
 • Afwijzen aanvraag Nadeelcompensatie.
 • Verzoek om bericht over rol van de Projectgroep Coupepolder in verband met beheer van de Coupepolder door Gemeente Alphen.
 • Beantwoording verzoek omruilen registratieduur.
 • Verzoek om opstartbudget inzake de oprichting van de Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn (Zuid-Afrika).
 • Voorlopige toekenning budgetsubsidie 2005 aan Stichting Sportspectrum.
 • Advies op de notitie Work-First.
 • Voorstel inzake experimenten woonruimteverdeling.
 • Verzoek om toestemming om 47 nieuwbouwwoningen Deelgebied Q in Kerk & Zanen vrij van toewijzingsvoorwaarden te verkopen.
 • Besluit op verzoek van mevrouw M. van Dijk voor het gebruik van een deel van de woning Cassiopeiadreef nr. L221 ten behoeve van een kapsalon.
 • Aanvraag splitsingsvergunning in verband met appartementsrechten voor appartementen aan de Keizershof en Koningshof.
 • Reactie op de concept-woonvisie Rijnwoude 2005 - 2020.
 • Verzoek om toestemming voor het uitnemen van de overblijfselen van K. Abbekerk.
 • Jaarrekening 2004, 2e begrotingswijziging en begroting 2006-2010 SWA.
 • Lokale Omroep Alphen Stad FM: Vaststelling definitieve financiële bijdrage 2004.
 • Verzoek om subsidie voor het jaar 2006 t.b.v. stichting Reinwater.
 • Besluit op bezwaar inzake toekenning voorlopige budgetsubsidie 2005.
 • Lokale omroep Alphen Stad FM (ASFM) en productie/Uitzending TV jaaroverzicht.
 • Besluit op verzoek beschikbaarstelling twee ligplaatsen voor woonboten.
 • Besluit op bezwaar inzake bezwaarschrift van Stichting Welzijn.
 • Advies commissie bezwaarschriften inzake het besluit om (monumenten) vergunning te verlenen voor het wijzigen van het monument N-H kerk te Zwammerdam.
 • Implementatie en uitvoering van BOPZ-online.
 • Verzoek om ontheffing tbv publicatie Harry Potter op 16 juli 2005 voor het geopend hebben van boekhandel Haasbeek, van Mandersloostraat 19, tussen 01.00 en 02.00 uur op 16 juli 2005.
 • Artikel 43-vraag van mevrouw W. Verschuur over de standplaats van de fam. B.Sijtsma aan de Euromarkt in het kader van klachten van winkeliers over de uitstraling van het plein.
 • Vonnis leerlingenvervoer.
 • Vonnis leerlingenvervoer.
 • informeren raadsleden leerlingenvervoer
 • Vonnis leerlingenvervoer.
 • Vonnis leerlingenvervoer.
 • Aanbieden advies inzake bezwaarschrift tegen toepassen bestuursdwang aan de Zinkweg 7.
 • Reactie in verband met bericht over ambtelijke aktiviteiten en inzet voor het plan Herenhof en het plan Vliestroom.
 • Verkeerssituatie Pieter Mondriaanlaan (Villapark Burggooi).
 • Verkeerssituatie Pieter Mondriaanlaan (Villapark Burggooi).
 • Aanvraag toestemming voor splitsen in appartementsrechten van Sperwerstraat 18, 20 en 34.
 • Toekenning subsidie gebruiksvergunningen welzijnsorganisatie.
 • Ontheffing verplichting tot zelfbewoning Vinkebuurt 104.
 • Vragen ing. Raadsreglement van orde inzake het gemeentelijk beleid inzake Noodopvang dierenasiel en ontruiming Opaalstraat van portocabines Dierenbescherming per 01-07-2005.
 • Uitbreiding eerste inrichting ten behoeve van de bijzondere basisschool J.P. Sweelinck.
 • Budget vervangingsinvesteringen en groot onderhoud Sport 2005.
 • Instemming met het verlengen van contract Rijnstreekhopper-vervoer periode 28-08-2006 tot 01-01-2007.
 • Schriftelijke vragen op grond van artikel 43 inzake aanleg rotonde Aarlanderveen.
 • Aanvulling bezwaarschrift tegen aanzegging bestuursdwang inzake detailhandelsverkoop Aldi vanuit pand Eikenlaan 227a/229.
 • Voorlopige subsidie 2005 van Provincie Zuid-Holland voor beeldende kunst STAA.
 • Voorlopige subsidie 2005 van Provincie Zuid-Holland voor beeldende kunst Stadshart.
 • Voorlopige subsidie 2005 van Provincie Zuid-Holland voor beeldende kunst STAA.
 • Verlenen onder opschortende voorwaarden vergunning voor het kappen van een beschermwaardige Wilg op uw perceel Withenluststraat 3, te Zwammerdam.
 • Wmo VNG ledenraadpleging.
 • Aanvraag inzamelvergoeding Stichting Kringloop.
 • Brief aan gemeenteraad van de Werkgroep Gemeentepolitiek Groen Links met verzoek om aandacht aan initiatief voor een voedselbank in Alphen aan den Rijn.
 • Verkoop (V.2340) van een perceel grond nabij Herenhof 183 te Alphen aan den Rijn.
 • Beslissing op bezwaar Havixhorst 199.
 • Beslissing op bezwaar Havixhorst 199.
 • Beslissing op bezwaar inhoudende een dwangsomaanschrijving met betrekking tot het perceel Woubrugseweg 80.
 • Aangepaste offerte Activerend huisbezoek Nieuwe Sloot.
 • Informatie over bestuurssamenstelling Stichting Bouw en Beheer Serviceflats.
 • Aanvraag splitsingsvergunning in appartementsrechten ingediend door notaris Kroes & Partners voor de flats aan de Preludeweg 538 t/m 674 en de Wederikstraat 1 t/m 145.
 • Besluit op bezwaar inzake afwijzing subsidie t.b.v. een nieuwe rolstoelbus.
 • Bezwaarschrift inzake verleende vergunning inzake drank en horecawet inrichting Troubadourweg 2.
 • Aanbieden advies op het bezwaarschrift van Stichting De Bron.
 • Uw bezwaarschrift inzake verleende drank- en horecavergunning.
 • Bedenkingen tegen voornemen om vrijstelling te verlenen ex. art 19 WRO aan de Aarlanderveenseweg 3.
 • Bezwaarschrift inzake afgeven bouwvergunning Noordeinde 62 te Aarlanderveen.
 • Toekenning investeringsubsidie uitbreiding was- en kleedruimten van uw voetbalvereniging.
 • Besluit op bezwaar inzake besluit voorlopige budgetsubsidie aan CBK voor 1e halfjaar 2005.
 • Aanvraag vergunning voor de verkoop van caravans.
 • Aanvraag splitsingsvergunning Hooftstraat 67.
 • Bezwaarschrift tegen bouwplan dakopbouw op woning Copepad 55
 • Informeren omtrent planstudie voor het gebied rond de Rijn-Gouwezone.
 • Verzoek vestigingsvergunning voor een kapsalon aan de Zuiderkeerkring 195.
 • Bezwaren tegen het voornemen van verzoek aan de Provincie om hogere grenswaarden van geluidsbelasting langs de spoorweg.
 • Schriftelijke vragen ogv artikel 43 inzake huisvesting dierenbescherming.
 • Nieuwe beschikking op bezwaar naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank inzake de weigering van de bouwvergunning met betrekking tot het perceel Prins Hendrikstraat 121 te Alphen aan den Rijn.
 • Concept beleidsvisie verslavingszorg en maatschappelijke opvang Zuid-Holland Noord 2005-2009.
 • Subsidieaanvraag t.b.v. festival van ID naar Parade.
 • Schriftelijke vragen art.43 inzake boomziektes.
 • Verzoek om bestemming bedrijfswoning aan de Oostkanaalweg 5d (voorheen 5b) te wijzigen in burgerwoning i.v.m. verkoop.
 • Informatiebijeenkomst opvang (regen)water ingevolge het Nationaal Bestuursakkoord Water.
 • Aanvraag subsidie voor verkiezingscampagne van Alphen Lokaal voor het jaar 2005-2006.
 • Besluit op bezwaar inzake vaststelling subsidie 2003.
 • Beslissing op bezwaar inzake de verleende ontheffing teneinde de Achtermiddenweg incidenteel met touringcars te mogen berijden.
 • Toestemming tot onderingebruikgeving door de IVN aan Unicef van een gedeelte van het pand de Thorbeckestraat 2.
 • Wijziging gebruik berging ten behoeve van een kapsalon aan de Wilhelmina Druckerstraat 4.Aanvullende gegevens.
 • Wijziging gebruik berging ten behoeve van een kapsalon aan de Wilhelmina Druckerstraat 4.
 • Verzoek participatie eenmalige bijdrage zwembad woonservicezone.
 • Benoeming leden Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO).
 • Schriftelijke vragen art. 43 m.b.t. vrijstelling voor pand aan de Bronsweg 2a hoek Kalkhovenweg.
 • Ontwerpverordening Waterkering West-Nederland.
 • Verzoek tot handhaving en zienswijze met betrekking tot de woning op het perceel Joke Smitstraat 16 te Alphen aan den Rijn.
 • Verzoek tot handhaving en zienswijze inzake verzoek tot handhaving met betrekking tot de woning op het perceel Joke Smitstraat 16 te Alphen aan den Rijn.
 • Bezwaarschrift tegen bouwplannen entreeportaal en hobbyruimte Hoorn 52.
 • Advies bezwaarschriften commssie inzake het bezwaarschrift tegen besluit verlenen bouwvergunning voor Detentiecentrum Alphen aan den Rijn.
 • Verzoek bedrijfsmatig gebruik deel berging bij woning Steekterweg 90a.
 • Schriftelijke vragen op grond van art. 43 raadsreglement van orde inzake de verkeerssituatie op het Rijnplein.
 • Advies cie bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen besluit om een standplaatsvergunning te verlenen aan dhr G.I. den Dekker namens Den Dekker Kaasnegotie te Wijk en Aalburg.
 • Aanvraag splitsingsvergunning panden Keizershof nummers 73 tot en met 128.
 • Verzoek vrijstelling art. 15 WRO t.b.v. vestiging praktijkruimte in woonhuis Jeltje de Bosch Kemperstraat 61.
 • Schriftelijke vragen op grond van art. 43 raadsreglement van orde inzake Gouwsluis.
 • Schriftelijke vragen artikel 43 m.b.t. vrijstelling voor het pand aan de Bronsweg 2a hoek Kalkhovenweg.
 • Schriftelijke vragen art. 43 m.b.t. vrijstelling voor het pand aan de Bronsweg 2a hoek Kalkhovenweg.
 • Advies commissie bezwaarschriften inzake het weigeren van de bouwvergunning met betrekking tot het perceel Prins Hendrikstraat 123 -125A te Alphen aan den Rijn.
 • Advies van Clientenraad op de beleidsnotie Hoogwaardig Handhaven WWB.
 • Subsidie aanvraag 2005 voor Theater/ Bioscoop Castellum.
 • Goedkeurende accountantsverklaring Lokale Omroep 'Alphen Stad FM'.
 • Brief D.B. Rijnstreekberaad m.b.t. toekomstige koers voor regionale samenwerking.
 • Verlengen slooptermijn panden van Schip Steekterweg.
 • Advies van de commissie bezwaarschriften inzake het bezwaarschrift betreffende bouwplannen dakkapel op woning Da Costastraat 35 te Alphen aan den Rijn.
 • Tervisielegging ontwerpnota Provinciale vaarwegen en scheepvaart.
 • Ingebruikgeving omniet van een perceel gemeentegrond naast De Schans 2 aan de heer H. Vos.
 • Uitbreiding eerste inrichting ten behoeve van de bijzondere basisschool De Windroos.
 • Subsidie VVV Het Groene Hart 2006.
 • Beslissing op bezwaar tegen intrekken van het parkeerverbod aan de Archeonlaan.
 • Vestiging hondentrimsalon.
 • Aanvraag van de heer Siew, Marketentster 209, om een horeca exploitatievergunning tbv een afhaalcentrum van maaltijden en gerechten aan de Wilhelminalaan 30 (Asia Fast Food Center).
 • Grondverzet Zaanse Rietveld.
 • Reactie op brief inzake beëindiging lidmaatschap REGR.
 • Verzoek van de rekenkamer om suggesties voor het werkplan 2006 aan te dragen.
 • Aanvraag uitbreiding 1e inrichting van school Fontein II.
 • 19e Wijziging gemeenschappelijke regeling Rijnstreekberaad.
 • Aansluitovereenkomst Centrale Bluswater Voorziening De Schans tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en Zeeman textielSupers.
 • Advies van de commissie bezwaarschriften tegen besluit voor het weigeren bouwvergunning aan de Van Foreestlaan 13-15 te Alphen aan den Rijn.
 • Advies commissie bezwaarschriften inzake het bezwaarschrift namens Bavelaar Vastgoed betreffende verbouwen/revitaliseren gebouwen Van Foreestlaan 13-15 te Alphen aan den Rijn.
 • Verlenging contract De Vier Gewesten periode 1-1-2007 tot 1-1-2010.
 • Beslissing op bezwaar van de heren Telkamp en De Jong namens Bewonersvereniging 'Onder de Hefbrug' tegen fictieve weigering op verzoek om openbaarheid van stukken.
 • Verzoek om wijziging van bouwplannen Nieuwe Sloot-gebied tegenover Planetensingel.
 • Verzoek tot handhaving van Wille & Donker advocaten te Alphen aan den Rijn wegens het zonder vergunning drijven van een duivenhouderij aan de Paddestoelweg 122 te Alphen aan den Rijn.
 • Verzoek deelname aan Comité van Aanbeveling als verzoek om subsidie.
 • Reactie op brief vergunning Nieuwbouw Rijnland Ziekenhuis en Verpleeghuis Oudshoorn.
 • Toestemming voor toewijzingsexperiment huurwoningen deelgebied Q.
 • Vaststelling subsidie 2004;Jaarrekening 2004 en Jaarverslag 2004 van stichting Zorgwijzer.
 • Verzoek om uitbreiding 1e inrichting t.b.v. OBS "De Wereldwijzer".
 • Uitstel kijk- en luisteronderzoek 2005.
 • Reactie op ontwerp Waterbeheersplan "Waterwerk Rijnland 2006-2009".
 • Verzoek om splitsing in appartementsrechten voor de flatwoningen aan de Klompenmaker 2-154 en de Wever 2-76, ingediend door Wonen Centraal.
 • In afwijking gebouwde dakkapel op de voorzijde van een woning op het perceel plaatselijk bekend Braziliestraat 42 alhier.
 • Vragen art. 42/43 Reglement van Orde Raad betreffende betalingsachterstanden huur handbalvereniging Rijnstreek.
 • Verzoek van de Stichting Molenviergang Aarlanderveen om goedkeuring jaarrekening 2004.
 • Advies commissie bezwaarschriften inzake het bezwaar tegen het niet tijdig beslissen bouwaanvragen Baroniecomplex.
 • Beslissing op het ingediende bezwaarschrift van dhr. J.W. Jansen tegen de weigering van de afgifte van een ligplaatsvergunning voor woonschepen.
 • Advies bezwaarschriften commissie inzake het bezwaarschrift tegen het verlenen van de bouwvergunning voor het oprichten van een laad- en losplaats op het perceel Aarlanderveenseweg 3, te Aarlanderveen.
 • Capaciteit riolering Steekterweg.
 • Verzoek vestiging van een cateringbedrijf in de woning Magerhorst 16.
 • Toesturen volmacht tot vervallenverklaring hypothecaire inschrijving B.V. Ambulancedienst Rijn en Venen.
 • Beantwoording van brief mevrouw De Groot-Slagter m.b.t. plannen voor de Lage Zijde van het centrum van de stad.
 • Aanvraag splitsingsvergunning van Wonen Centraal voor splitsing in appartementsrechten van tweeënveertig 4-kamermaisonnettes.
 • Afrekening Gemeentelijke Subsidie Educatie 2004.
 • Instemmen met bijgevoegde overeenkomst inzake het aanbrengen en onderhouden van stadsklokken door C&W.
 • Ontvangstbevestiging inz. art. 25d van het Besluit Beheer Sociale Huursector (voorgenomen activiteiten 2006 van de Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden).
 • Maatregelen inzake wateroverlast polders ten noorden van Alphen aan den Rijn.
 • Verzoek om handhaving met betrekking tot een overkapping op het perceel Warande 25 te Alphen aan den Rijn.
 • Rotonde Nieuwkoopseweg/Dorpsstraat.
 • Huurovereenkomst met van der Werff Wegenbouw bv ten behoeve van een perceel gemeentegrond ter hoogte van Koperweg 8.
 • Voorlopige toekenning 2006 Zorgwijzer.
 • Schiftelijke vragen conform artikel 43 raadsreglement van orde mbt subsidietoekenning jaar 2005 aan het Theater Castellum.
 • Begroting 2006 van de Stichting CVV.
 • Afwijzen schadevergoeding voor de heer H. Ter Kuile, Geerestein 63 te Alphen aan den Rijn.
 • Aanvraag subsidie voor project Samenspraak jaar 2006.
 • Aanvraag subsidie 2005 en 2006 voor Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn.
 • 3e begrotingswijziging 2005 van SWA.
 • Verzoek om boom om te mogen zagen ivm gevaar voor omvallen aan de Gnephoek.
 • Verlenen vergunning onder opschortende voorwaarden voor het kappen van een beschermwaardige Kastanje op perceel Oudshoornseweg 60 te Alphen aan den Rijn.
 • Verzoek van P & P Autoservice om vrijstelling voor bedrijfscategorie 4 tbv. een garagebedrijf met spuitcabine van 24 m2 in een bedrijfspand A. Einsteinweg 23b alhier.
 • Verzoek om uitstel verwijderen containers op perceel Zinkweg 7 in verband met afhandelen nalatenschap vader.
 • Aanvraag subsidie voor jaar 2006.
 • Volmacht tot opzegging van hypothecaire inschrijving t.l.v. Stichting Ipse i.v.m. royementen.
 • Aanwijzing collectieve festiviteiten bij horeca bedrijven.
 • Aanvraag om een Drank- en Horecavergunning tnv Hoogvliet b.v. tbv slijtersbedrijf Julianastraat 45.
 • Aanvraag om een Drank- en Horecavergunning t.n.v. Hoogvliet B.V. t.b.v. het uitoefenen van het slijtersbedrijf Provinciepassage 108.
 • Vragen op grond van artikel 43 reglement van orde, van Alphen 1.
 • Verkoop van een perceel restgroen t.h.v. Akkerwinde 62 aan J.A.C. Knobbout en C. Schoenmaker.
 • Aanvullende subsidie Open Venster 2006.
 • Besluitvorming Kaderrichtlijn Water deelstroomgebied Rijn-West.
 • Afwijzing vordering schadevergoeding Rijnstroom Geveltechniek B.V.
 • Verkoop van een perceel restgroen t.h.v. Raadhuisstraat 137 aan mevrouw C.J. Barreveld.
 • Verkoop van een perceel restgroen t.h.v. Raadhuisstraat 137 aan mevrouw C.J. Barreveld.
 • Verzoek om een praktijk te mogen vestigen in de woning Goudenregenplantsoen 50.
 • Verzoek om uitbreiding van toewijzingsvoorwaarden voor nieuwbouwproject DaVinci.
 • Verzoek om handhaving ten aanzien van de aangebrachte beveiligingsconstructie op het perceel Swaenswijkplaats 1 te Alphen aan den Rijn.
 • Advies cie bezwaarschriften over besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom Bronsweg 2A (Sun City).
 • Advies cie bezwaarschriften over besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom Bronsweg 2A (Sun City).
 • Verzoek raadslid Schriek tot inzage in rapportage vervolgonderzoek zwembaden.
 • Goedkeuring Begroting 2006 St OVO Alphen.
 • Ingebruikgeving Eikenlaan 4.
 • Vaststellen subsidie 2004 voor JSO.
 • Toekennen eenmalige subsidie Project Toeristische en Recreatieve informatie.
 • Toekenning schadevergoeding J.L. Tetteroo.
 • Aanvraag kapvergunning voor kastanjeboom op terrein van Hof van Alphen.
 • Beslissing op bezwaar inzake bezwaar van mevrouw L.J. de Waal-Bos tegen toepassen bestuursdwang door wegslepen van auto van de Eisenhowerlaan.
 • Beslissing op bezwaar inzake bezwaarschriften van R. Zwaan en M.A. Reimer tegen aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats, nabij Polderpeil 94.
 • Vragen op grond van artikel 42 van het reglement van orde inzake de verminderde kwaliteit van het openbaar vervoer.
 • Verzoek om financiering projecten in het Land van Wijk en Wouden.
 • Rugstreeppadden in Kerk en Zanen.
 • Art. 43 vragen inzake tariefsverhoging zwembadabonnementen.
 • Verzoek van mevrouw L. Keijzer voor het vestigen van een schoonheidssalon in de woning Vroonhoevelaan 11.
 • Ontwerp nieuwe keur en beleidsregels van het hoogheemraadschap van Rijnland.
 • Besluit op bezwaar tegen de hoogte van de subsidie voor het jaar 2005.
 • Overeenkomst planschadevergoeding inzake 16 appartementen aan de Blijenbergstraat.
 • Vragen ex art. 43 Raadsreglement van Orde betreffende het beleid inzake vermindering van administratieve lasten.
 • Verzoek van mevrouw C.L.M.A. Wisse- van Gool voor het vestigen van een pedicurepraktijk in de woning Engelandstraat 19.
 • Verkoop grond aan Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V. voor de bouw van 5 woningen in deelgebied Q in Kerk en Zanen.
 • Overdragen rechten van Zeeman TextielSupers aan De Schans B.V.
 • Vragen art. 43 Raadsreglement betreffende MER OTA en het luchtkwalititeitsplan.
 • Advies inzake bezwaarschriften tegen verleende bouwvergunning, Noordeinde 62.
 • Advies inzake bezwaarschriften tegen verleende bouwvergunning, Noordeinde 62.
 • Advies inzake bezwaarschriften tegen verleende bouwvergunning, Noordeinde 62.
 • Beslissing op bezwaar inzake de afwijzing van een individuele gehandicaptenparkeerplaats.
 • Toekenning subsidie t.b.v. mobiel muziekpodium.
 • Herindelingsontwerp van de gemeenten Jacobswoude en Alkemade.
 • Verzoek om terinzagelegging van Beleidsplan GWM 2006-2010 en mogelijkheid tot 10-04-2006 om zienswijze in te brengen.
 • Aanwijzing in verband met kwalitatief onvoldoende lv3-informatie.
 • Vragen artikel 43 Raadsreglement van Orde betreffende afschaffen van gebruikersdeel OZB voor dienstwoningen van middenstanders en bedrijfswoningen.
 • Verzoek om gebruik te mogen maken van borgingsruimte van de Gemeente Alphen aan den Rijn.
 • Schriftelijke vragen ogv artikel 43 van het reglement van orde inzake welzijnsactiviteiten.
 • Duurzaam Bouwen.
 • Reactie op zienswijze tegen het voornemen voor het verlenen van een vrijstelling voor het bouwplan voor het bouwen van 53 woningen aan de Augustijnenlaan en het bouwen van een woonhuis met garage aan de Platolaan in Burggooi, te Alphen aan den Rijn.
 • Beslissing op bezwaar inzake bezwaar van mevrouw P. van Andeldrecht-van Hengel tegen toepassen bestuursdwang door wegslepen van auto van een individuele gehandicaptenparkeerplaats in de Aletta Jacobsstraat ter hoogte van nummer 83.
 • Verzoek kapvergunning kastanje boom locatie Anslag 8.
 • Vragen op grond van art. 43 reglement van orde.
 • Contracten inzake de aankoop van grond van NS Vastgoed Ontwikkeling B.V. (NSV) t.b.v. het bouwplan Da Vinci, alsmede de ingebruikgeving om niet van grond van NSV t.b.v. de aanleg van een ecologische zone.
 • Verzoek om budget beschikbaar te stellen aan het Bestuurlijk overleg Slappe Bodem.
 • Verzoek van de Stichting Molenviergang Aarlanderveen om een voorschot op de gemeentelijk bijdrage voor het exploitatietekort 2006.
 • Verhuur perceel gemeentegrond aan V.O.F. Bummertjes.
 • Ontheffing en vergunning voor het aanleggen van persriool langs de provinciale weg N207 (Oostgouweweg).
 • Aanvraag 1e inrichting onderwijsleerpakket 19e groep
 • Verlening subsidie 2006 tbv Opvoedbureau.
 • Brandveiligheid portiekflats (artikel 43 vragen PvdA).
 • Zonder bouwvergunning geplaatste dakkapellen op de voor- en achterzijde van de woning op het perceel Mexicostraat 32 te Alphen aan den Rijn.
 • Verzoek van mevrouw Y. C. Schop om vrijstelling voor het exploiteren van een praktijk aan huis in de woning Schuberthof 34.
 • Rioolaansluiting Compierekade 1 & 3 (Rijnwoude).
 • Verkoop perceel bedrijventerrein aan de Boerhaveweg in bedrijventerrein Molenwetering aan Hilson Holding B.V.
 • Verzoek om antwoord op vragen art. 43 Reglement van Orde Gemeenteraad betreffende inspraak en burgerparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
 • Productovereenkomst Educatieve Component Inburgering Nieuwkomers 2006.
 • Verkoop strookje grond aan de Bronsweg/Kalkovenweg aan N.V. NUON Infra West.
 • Kalkovenweg 14A, beslissing op bezwaar.
 • Bestuurlijke reactie rapport rekenkamer Actie Tien Miljoen.
 • Vragen art. 43 Reglement van orde Gemeenteraad betreffende grond gelegen naast locatie NAF-terrein aan Prins Hendrikstraat.
 • Aanwijzing gemeentelijke monumenten
 • Aanwijzing gemeentelijke monumenten
 • Schuldhulpverlening (artikel 43 vragen).
 • Vragen artikel 43 betreffende avondopenstelling terrassen.
 • Steekterweg 65b, beslissing op bezwaar
 • Afwijzen schadevergoeding voor de heer P.J. Blom, Dorpsstraat 2a te Aarlanderveen.
 • Geschil inzake rioolaansluitingen Pallasstraat 2 t/m 48 en Vestastraat 1 t/m 23.
 • Verzoek om handhaving uitbreiding volkstuinen.
 • Voorlopige toekenning budgetsubsidie 2006 aan Stichting Sportspectrum.
 • Verzoek om gesprek inzake de geleidelijke uitfasering van de gemeentelijke bemoeienis met de bedrijfsvoering van Casema.
 • Lokale omroep Alphen Stad FM: Vaststelling definitieve financiele bijdrage 2005.
 • Afrekening Gemeentelijke Subsidie Educatie 2005.
 • Ontwerpbegroting 2007 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.
 • Aanbieden advies inzake bezwaarschrift van dhr. J. Koning.
 • Verzoek tot aanleg gemeentelijk rioolstelsel in de Buitenkerk.
 • Vragen van mevrouw Harmsma-Sloos (op grond van artikel 43 van het raadsreglement van orde) betreffende startersleningen voor koopwoningen.
 • Beslissing op bezwaar inzake bezwaar van mevrouw M. Chang Sing Pang tegen toepassen bestuursdwang door wegslepen van auto van het Aïdaplein.
 • Withenluststraat 15, afwijzing verzoek om handhaving.
 • Vragen art. 43 Regl. van Orde Gemeenteraad betreffende uitvoering WWB en onbemiddelbare groep clienten enz.
 • Vaststelling subsidie aan de Stichting Peuterspeelzalen Alphen a.d. Rijn i.h.k.v. voorschoolse educatie 2005.
 • Aanvullende subsidie opvoedbureau 2006.
 • Beslissing op bezwaar inzake het bezwaar van mevrouw J. Mulder van Ouwendijk advocaten namens de heer M. El Khatabbi tegen toegepaste bestuursdwang door wegslepen van parkeerexces (voertuigwrak) van het Topaasplantsoen te Alphen aan den Rijn.
 • Inspraak ontwerp-keur en beleidsregels van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
 • Besluit op bezwaar Kaju Putih inzake wijze van terugbetaling subsidie 2003 en 2004.
 • Vragen van de heer Romeijn (op grond van artikel 43 van het raadsreglement van orde) inzake de huisvesting van status-/vergunninghouders
 • Verzoek om afwijzing planschade van de heer M. Zeeman op advies van SAOZ.
 • Huisvesting primair onderwijs in de wijk Kerk en Zanen met ingang van 1 augustus 2006. Verzoek om medewerking beschikbaarstellen van minimaal twee noodlokalen voor de Zesde school met ingang van mei 2006.
 • Huisvesting en eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair R.K. basisschool De Meridiaan voor de 30e tot en met de 32e groep. Verzoek om medewerking.
 • Saffierstraat 267, beslissing op bezwaar.
 • Verzoek om bevestiging dat gemeente geen bezwaar heeft tegen bedrijfsvoering in het pand Goudenregenplantsoen 70.
 • WMO loket 3.
 • Beslissing op bezwaar inzake bezwaar van mevrouw Mudde-Spa inzake de weigering een ontheffing te verlenen voor het plaatsen van een camper op de openbare weg.
 • Afwijzen verzoek om vergoeding van planschade Gouwestraat 5b.
 • Schriftelijke vragen op grond van art. 43 raadsreglement van orde inzake de verkeerssituatie in het centrum met betrekking tot fietsers.
 • Het verlenen van een eenmalige financiële bijdrage uit de Reserve Wonen Plus van €1250 over 2006 aan de VBGO.
 • Vaststelling Aan- en bijgebouwenregeling bebouwde kom Alphen aan den Rijn 2006.
 • Schriftelijke vragen op grond van artikel 43 betreffende de verkeerssituatie aan de Ridderbuurt.
 • Vragen art. 43 betreffende gebruik scootmobielen.
 • Nadere stukken i.v.m. beroepzaak Wvo-Vergunning v.m. stortplaats Coupepolder op 17-08-2006.
 • Groenoord 194, beslissing op bezwaar, gericht tegen bouwvergunning voor het vergroten van de woning.
 • Verzoek voor gemeentelijke financiering aan Overleg Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) voor het project Huisbezoek ouderen door samenwerking.
 • Verzoek om handhavend op te treden inzake geuroverlast van de buren.
 • Beslissing op bezwaarschrift betreffende het realiseren van een fietsenhok in strijd met artikel 40 Woningwet op het perceel Heimansbuurt 6.
 • Afwijzing van verzoek om planschade van de heer R.C. Moraal en mevrouw P.M. van Frankfoort.
 • Beslissing op bezwaar inzake bezwaar van mevrouw/heer Moerman tegen verlenen toestemming uitweg t.b.v. bedrijf G. Bruijnes B.V.
 • Tijdelijk onderkomen Prismaschool in gebouw Zuiderkeerkring 128
 • Uitbreiding Huisvesting Prismaschool
 • Advies op het bezwaarschrift inzake dwangsombeschikking J.W.F. Hendriks sr., Goudse Rijpad 42 te Alphen aan den Rijn.
 • Betreft vragen van LA/AS ex artikel 43 raadsreglement van orde voor de vergaderingen van de raad m.b.t. de MER containerterminal aanpassing N207-Noord.
 • Verweerschrift bezwaar aan Van Mandersloostraat 32 alhier.
 • Intentieverklaring tot het opheffen van de huisverstingproblematiek van CWI in het Stadhuis van Alphen aan den Rijn.
 • Besluit op bezwaar inzake afwijzing aanvraag financiële ondersteuning.
 • Advies Commissie bezwaarschriften inzake de bezwaarschriften tegen de bouw- alsmede de sloopvergunning voor het ID-College aan de Ambonstraat 1 te Alphen aan den Rijn.
 • Reactie op concept Huisvestingsverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 1994.
 • Zuiderkeerkring 130 en 130A, afwijzing verzoek verlenging tijdelijke bouwvergunning.
 • Verzoek om financiele steun t.b.v. externe bijstand m.b.t. beoordeling planvorming OTA en verlegging N207.
 • Advies op het bezwaarschrift inzake dwangsombeschikking J.A. de Ruiter, Mexicostraat 32 te Alphen aan den Rijn.
 • Verlenen monumentenvergunning voor de restauratie en verbouwing van het gemeentelijk monument Wilhelminalaan 75.
 • Mevrouw Walgreen en mevrouw J. de Graaf-Randeraat.
 • Mevrouw Walgreen en mevrouw J. de Graaf-Randeraat.
 • Toewijzing verzoek om vergoeding van planschade.
 • Organisatiekosten MADD 2006.
 • Wijzigen van de naam van een gedeelte van de Aarlanderveenseweg.
 • Zienswijze conceptgedoogbesluit Van Schip Alphen BV, Bronsweg 10 te Alphen aan den Rijn.
 • Brief aan provincie mbt jaarrekening 2005.
 • Eigen bijdrage WMO vaststellling en verzoek om medewerking aanleveren van parameters voor 15-11-2006.
 • Overname van ingebruikgegeven grond door Stichting Alphense Ooievaars aan Stichting Alphense Kinderboerderijen.
 • Overname van huur met ingang van 01-05-2006.
 • Vestiging van een recht van opstal op een perceel grond nabij de de Ziendebrug te Zwammerdam
 • Groenoord 247-249, afwijzing verzoek om handhaving
 • Opaalstrat 1, Diamantstraat 33, beslissing op bezwaar
 • Hooftstraat 93, beslissing op bezwaar, gericht tegen de vestiging van een theehuis. Aanbieden advies.
 • Hooftstraat 93, beslissing op bezwaar, gericht tegen de vestiging van een theehuis.
 • Beslissing op bezwaar inzake de heer J. de Pater en mevrouw C. de Pater-van der Zwan tegen het afwijzen van de uitritvergunning Triviumlaan 28.
 • Manege Groenstrook Kerk & Zanen/ mevr. van Eck.
 • Besluit op bezwaar inzake afwijzing subsidie 2007 Peuterspeelkamer Sterrenkind.
 • Beslissing op bezwaarschrift tegen aanwijzing monument Akerboomseweg 15-17.
 • Voornemen verkoop woningen Neptunesstraat e.o.
 • Verjaring grond gelegen aan de Heuvelweg.
 • Verjaring grond gelegen aan de Heuvelweg.
 • Structuurvisie detailhandel Zuid-Holland.
 • Rapport van Gedeputeerde Staten betreffende de Bestuurlijke toekomst in de Zuidplas en omgeving; alsmede artikel 43 RvO vragen van raadslid R. Vrugt hieromtrent.
 • Artikel 43 vragen inzake artikel in AD m.b.t. fusie Alphen-Rijnwoude is beter voor de Rijnstreek.
 • Sluiten van twee overeenkomsten met Adhoc Projecten 1 B.V. uit Stellendam ten behoeve van de realisering van 16 appartementen in de Blijenbergstraat.
 • Toekenning budgetsubsidie brede school opvoedingsondersteuning 1. aug 2006 - 31 dec. 2007.
 • Overdracht sponsorcontracten.
 • Onderzoeksrapportage Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) inzake voorbereiding van de brandweer op spoorwegongevallen.
 • Beantwoording brief betreffende ontwikkeling Hotel Toor.
 • Aanvraag subsidie en jaarplan 2007.
 • Besluit op bezwaar inzake afwijzing subsidie 2006
 • Beslissing op bezwaar inzake afwijzing aanvraag ontheffing Grandcafé De Zaak voor berijden van het Rijnplein buiten de toegestane laad- en lostijden.
 • St. Jorisstraat 2, beslissing op bezwaar.
 • Opheffing gemeenschappelijke regeling Scala College.
 • Jaarrekening 2005 Scala College.
 • Instemmen jaarrekening Stichting Sportspectrum over 2003 en 2004; afrekening Saja-project.
 • Vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een duivenhouderij voor de locatie Paddestoelweg 122 te Alphen aan den Rijn.
 • Beslissing op de bezwaarschriften inzake de verleende bouwvergunning voor het uitbreiden van een woning op het perceel Toussaintstraat 20 te Alphen aan den Rijn.
 • Beslissing op de bezwaarschriften inzake de verleende bouwvergunning voor het uitbreiden van een woning op het perceel Toussaintstraat 20 te Alphen aan den Rijn.
 • Vragen art. 43 Raadsreglement van orde betreffende bouwleges en het maken van winst op bouwleges.
 • Vragen van mevrouw E. Noordhoek van de GroenLinks fractie, op grond van artikel 43 Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad.
 • Budget vervangingsinvesteringen en groot onderhoud Sport 2006.
 • Subsidie VVV Het Groene Hart 2007.
 • Beslissing op bezwaarschrift tegen aanwijzing monument Hooftstraat 121-123.
 • Aanvraag huursubsidie/-toeslag van de heer J.C.M. Heemskerk.
 • Aanvraag huursubsidie/-toeslag van de heer J.C.M. Heemskerk.
 • Vragen artikel 43 inzake verhuizing de Dillenburg naar Tienercentrum Max.
 • Vragen van de heer Schriek van de SP-fractie, op grond van artikel 43 Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad , over de uitvoering van de identificatieplicht.
 • Vragen art. 43 Raadsreglement betreffende agressie en geweld tegen werknemers met publieke taken.
 • Benoeming secretaris de Molenviergang.
 • Beslissing op bezwaar inzake mevrouw Zondag tegen het afwijzen van de gehandicaptenparkeerplaats aan de Boterbloemweg 64.
 • Aanwijzing collectieve festiviteiten bij horeca bedrijven 2007.
 • Verzoek van de Stichting Molenviergang Aarlanderveen om goedkeuring jaarrekening 2005.
 • Gewijzigde aansturing peuterspeelzaal Nijntje.
 • OTA, vragen ex art. 43 regl. van orde raad inzake eigendom terrein OTA.
 • De Fontein II, eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair 19e, 20e en 21e groep.
 • Vragen ogv artikel 43 inzake de bevordering van het milieubewustzijn.
 • Beroepschrift van La Gro Advocaten namens de heer Van Leersum, Zuiderkeerkring 210 te Alphen aan den Rijn.
 • Vragen Stichting de Fabel van de Illegaal naar aanleiding van de bouw van het detentiecentrum.
 • Akerboomseweg 7, beslissing op de bezwaren, gericht tegen het besluit tot aanschrijving om het gebruik van voor opslag van pallets en dergelijke te (laten) staken.
 • Hooftstraat 93, beslissing op bezwaar, gericht tegen het besluit tot weigering vestiging horeca II (theehuis DIMA).
 • Beginselbesluit tot aankoop Hooftstraat 65 te Alphen aan den Rijn.
 • Vaststellen jaarrekening 2005 Zorgwijzer.
 • Beroepschrift van mr. H.H. van Steijn van De Jonge Peters Remmelink Advocaten namens de heer J.A. de Ruiter, Mexicostraat 32 te Alphen aan den Rijn m.b.t. dwangsombeschikking dakkapellen.
 • Beroepschrift van W.F. Roelink van Van Wijk Woltring Roelink Schüller Advocaten namens de heer J.W.F. Hendriks, Goudse Rijpad 42 te Alphen aan den Rijn m.b.t. dwangsombeschikking woonwagen.
 • Verzoeken om handhaving van de heer J. Mossink, Wielingen 17 te Alphen aan den Rijn m.b.t. aanleg verlengde geluidwal tegenover appartementencomplex Polderzicht te Kerk en Zanen.
 • Aanvraag eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor de 12e en 13e groep van de Prismaschool.
 • Antwoord op brief van de hr. Verheggen inzake suggesties voor de blauwe zone in Kerk & Zanen.
 • Toekenning subsidie Zorgwijzer 2007.
 • Voorlopige toekenning 2007 CVV Rijnstreek.
 • Vragen ART. 43 Raadsreglement betreffende gratis vertoning(en) film An Inconvenient Truth.
 • Overeenkomst ondersteuning PGB'ers Sociale Verzekeringsbank.
 • Vragen art. 43 Raadsreglement betreffende het Bunkertje.
 • Groenoord 247-249, beslissing op bezwaar gericht tegen afwijzing verzoek om handhaving.
 • Advies van de cie bezwaarschriften over ingediend bezwaarschrift van Fam. Van Amerongen tegen verleende vergunning voor het houden van een straatvoetbal toernooi aan de Schelfhorst.
 • Advies van de cie bezwaarschriften over ingediend bezwaarschrift van Fam. Van Amerongen tegen verleende vergunning voor het houden van een straatvoetbal toernooi aan de Schelfhorst.
 • Vragen op grond van artikel 43 van het reglement van orde inzake de Corridorstudie N207.
 • Overheveling taak en budget voor aanpassing in onderwijshuisvesting van gemeente naar VO-school.
 • Erkenning oud papier inzamelaar.
 • Schriftelijke vragen artikel 43 inzake problematische schulden.
 • Woningtoewijzing Aarlanderveen.
 • Verzoek om planschadevergoeding inzake Planetensingel 67.
 • Intrekking vrijstellingsbesluit ten behoeve van de waterhuishouding in deelgebied "de Staart" (Stationsomgeving).
 • Verweer tegen het beroepschrift van Aldi Vastgoed BV en Aldi Zaandam BV inzake het verzoek om tijdelijke vrijstelling.
 • Project gebiedsontwikkeling Lupinehof; aankondiging schadeverhaal i.v.m. tijdelijke huisvesting HOED t.b.v. huisarts Nijessen.
 • Aanvullende informatie inzake plannen voor de plaatsing van 2 antennemasten.
 • Beginselbesluit aankoop Hooftstraat 67.
 • Vragen van mevrouw E. Noordhoek van de GroenLinks-fractie, op grond van artikel 43 Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad, over het huwen van homoparen.
 • Ondertekening convenant kunstmenu.
 • Vragen art. 43 Raadsreglement van orde betreffende de Wet maatschappelijke ondersteuning.
 • Vragen art. 43 Raadsreglement van Orde betreffende het ontbreken van een algemeen vragenloket in dienstverleningsconcept SCA.
 • Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair ten behoeve van de 11e groep van basisschool De Windroos.
 • Beginselbesluit inzake aankoop Hooftstraat 60a te Alphen aan den Rijn.
 • Beginselbesluit inzake aankoop Hooftstraat 33 te Alphen aan den Rijn.
 • Masterplan Sport / Opdrachtformulering 'Actualisatie sportbeleid 2003-2007';externe ondersteuning bij de uitvoering van het masterplan.
 • Gevolgen van de opheffing van de Wet op de Openlucht Recreatie, mogelijke realisatie van een camperplaats.
 • Vragen artikel 43 Raadsreglement van orde betreffende thaise massagesalon in het pand Prinses Marijkestraat 24.
 • Vaststelling jaarrekening en jaarverslag 2005 vrouwentrefcentrum Zahra.
 • Beantwoording artikel 43 vragen betreffende de geluidswal van Burggooi en de woonwagenlocatie Kerk en Zanen.
 • Benoeming bestuurslid RijnstreekHopper.
 • (Her)benoeming bestuursleden van de Stichting Bouw en Beheer Serviceflats.
 • Aanpassing werkstructuur en vergoedingsstructuur cliëntenraad Sociale Voorzieningen.
 • Besluit op bezwaar inzake subsidieverlening 2007.
 • Besluit op bezwaar inzake subsidieverlening 2007.
 • Verzoek om toestemming voor aangaan van kapitaalverplichting.
 • RijnGouweLijn.
 • Vragen op grond van artikel 43 van het reglement van orde m.b.t. de planning van het dossier "Wonen" in 2007.
 • Brief inzake de zorgen van Greenpeace omtrent het investeringsplan Magnum van Nuon.
 • Aankoop Het Achterom 1 van mevrouw E. Bonnet.
 • Aankoop Hooftstraat 9a van de heer Z. Kerekes en mevrouw C.L. Chan.
 • Reactie op het advies "goedkoop spreekuur voor huisdierbezitters met een minimum inkomen".
 • Vragen op grond van artikel 43 van het reglement van orde n.a.v. vertraging bij de nieuwbouw van woningen voor ouderen in Zwammerdam.
 • Art. 43 vraag heer R. Vrugt (CDA) betreffende uitslag referendum in Leiden betreffende RijnGouweLijn.
 • Beroepschrift van De Boer Bosch Sonmez advocaten namens de heer A. Belhaj, Hooftstraat 93 te Alphen aan den Rijn.
 • Beslissing op bezwaar over de afwijzing van de aanvraag uitwegvergunning voor de Chinastraat 40.
 • Eerste begrotingswijziging SWA jaar 2007.
 • Verzoek van de Stichting Molenviergang Aarlanderveen om een voorschot op de gemeentelijk bijdrage voor het exploitatietekort 2007.
 • Antwoord vraag art. 43 regl. van orde.
 • aankoop Thorbeckeplein 56
 • aankoop Thorbeckeplein 56
 • Schriftelijke vragen art. 43 raadsreglement van orde m.b.t. de vestiging van een discotheek.
 • Schriftelijke vragen art. 43 raadsreglement van orde m.b.t. de vestiging van een discotheek.
 • Benoemingsvoordracht Stichting Scala College.
 • Ontwerp- programmabegroting 2008 van het Rijnstreekberaad.
 • Ontwerp-begroting jaar 2008 van Streekarchief Rijnlands Midden/Groene Hart Archieven.
 • Verzoek om dringende hulp bij het zoeken van een woning in Alphen aan den Rijn.
 • Statuten Scala College /Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Alphen aan den Rijn.
 • Onttrekking onderwijsbestemming en herontwikkeling Jongkindt Coninckstraat 36.
 • Ingebruikgeving omniet van een perceel grasland t.h.v. de Gnephoek aan dhr. J. Wijsman.
 • Advies cliëntenraad bellen met de gemeente.
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer J. Smit tegen het weigeren van toestemming voor gebruik eigen materiaal op de zaterdagmarkt.
 • Beginselbesluit aankoop Thorbeckeplein 50.
 • Klacht van bestuur Onder de Hefbrug inzake niet (tijdig) uitgevoerde actie in het kader van het reguliere overleg tussen Bestuur Onder de Hefbrug en Gemeente inzake Steekterpoort.
 • Uitstelbrieven artikel 19-procedures ten behoeve van zendmasten.
 • Uitstelbrieven artikel 19-procedures ten behoeve van zendmasten.
 • Uitstelbrieven artikel 19-procedures ten behoeve van zendmasten.
 • Verzoek Stichting Kringloods tot het gratis afvoeren van afval.
 • Honingzwam 104, beslissing op bezwaar, gericht tegen de bouwvergunning voor het gedeeltelijk vergroten van de keuken.
 • Aansprakelijkheidstelling i.v.m. vertraging tijdelijke huisvesting HOED praktijk; beantwoording vervolgbrief van dhr. Nijessen.d.d. 1 april jl.
 • Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs 2007 Gemeente Alphen aan den Rijn.
 • Afwijzing onderaannemer Alatus.
 • Aanbesteding onderhoudsbeheer 38 schoolgebouwen.
 • Vragen art. 43 betreffende inrichting, gebruik en parkeerplaatsen bedrijf Studio Oostermann, Noordeinde 62 te Aarlanderveen.
 • Toekennen schadevergoeding stadshart.
 • Besluit op bezwaar inzake afwijzing subsidie.
 • Reactie op ontwerpbegroting RDOG 2008.
 • Reactie op zienswijzen tegen het voornemen om medewerking te verlenen aan de tijdelijke huisvesting van de HOED- praktijkruimte aan de Lupinesingel te Alphen aan den Rijn.
 • Reactie op zienswijzen tegen het voornemen om medewerking te verlenen aan de tijdelijke huisvesting van de HOED- praktijkruimte aan de Lupinesingel te Alphen aan den Rijn.
 • Toezending verweerschrift inzake perceel Noordeinde 62 te Aarlanderveen.een horecapand op het perceel Noordeinde 62 te Aarlanderveen.
 • Vaststelling definitief subsidie 2006.
 • Beslissing op bezwaar over de afwijzing van de aanvraag uitwegvergunning voor de Dijkgraaf 32.
 • Verkoop bouwgrond in deelgebied KLOP in Kerk en Zanen aan Variant Vastgoed Ontwikkeling B.V. bestemd voor de bouw van 27 appartementen en circa 1.900 m2 gezondheidsvoorzieningen.
 • Verkoop bouwgrond in deelgebied KLOP in Kerk en Zanen aan Variant Vastgoed Ontwikkeling B.V. bestemd voor de bouw van 27 appartementen en circa 1.900 m2 gezondheidsvoorzieningen.
 • Advies Commissie bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de bouwvergunning voor de percelen Prins Hendrikstraat 123 en 125 te Alphen aan den Rijn.
 • Milieuvergunning OTA, Boskoopseweg ong.: advisering op ontwerp-beschikking voor het oprichten en in werking hebben van een containeroverslag.
 • Vragen van de heer R.S. Gebel van de VVD-fractie op grond van artikel 43 raadsreglement van orde betreffende lijsten van illegale asielzoekers.
 • Beslissing op verzoek om planschade Prins Hendrikstraat 75e.
 • Beslissing op verzoek om planschade Prins Hendrikstraat 75e.
 • Beslissing op verzoek om planschade Planetensingel 69.
 • Beslissing op verzoek om planschade Planetensingel 73.
 • Jaarrekening 2006 Scala College.
 • Intrekken dwangsombeschikking van 16 januari 2006, kenmerk 2005/14537, gericht aan de heer P.H. Vonk, Westkanaalweg 74 in Ter Aar.
 • Advies cliëntenraad.Ontwikkelingen ten aanzien van de uitvoering van de WWB.
 • Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair 22e en 23e groep De Fontein II.
 • Tijdelijke huisvesting HOED Lupinehof.
 • Aansprakelijkstelling voor geleden schade door werkzaamheden aan de Sterrenlaan.
 • Advies Commissie bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de bouwvergunning voor een nieuwe schuur op het volkstuinencomplex aan de Ridderbuurt (tuinnr. 132) te Alphen aan den Rijn.
 • Artikel 43 vraag t.a.v. het Speelruimteplan.
 • Vestiging Sociaal restaurant Schuif Aan.
 • Aanvraag traplift basisschool De Meridiaan.
 • Beantwoording artikel 43 vragen inzake zwembad de Thermen.
 • Besluit op bezwaar inzake afwijzing deel subsidieaanvraag Samenspraak 2007.
 • Dringend verzoek om huisvesting in de Paddestoelenbuurt.
 • Voorstel modernisering kostenverdeling afvalwatertransportwerken.
 • Aanmelding van de gemeente Alphen aan den Rijn als pioniergemeente bij de Interbestuurlijke Taskforce Regeldruk Gemeenten.
 • Verzoek NUSO om financiële ondersteuning speeltuinverenigingen voor een collectieve (Wettelijke Aansprakelijkheids)verzekering.
 • Vragen ogv artikel 43 inzake de invoering van de WMO.
 • Ontwerpbegroting 2008 en Meerjarenbegroting 2008-2012 van de SWA.
 • Vragen art. 43 Raadsreglement van orde betreffende de evaluatie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
 • Vragen ogv art. 43 betreffende individuele voorzieningen Wmo in het 1e kwartaal.
 • Splitsing in appartementsrechten Rijnkade 11.
 • Lidmaatschap Romeinse Limes Alliantie.
 • Van Boetzelaerstraat 46-48, beslissing op bezwaar, betreffende de bouwvergunning voor het plaatsen van vijf garageboxen.
 • Vervanging dak van basisschool Het Spectrum aan de Batenstein 3.
 • Beantwoording vragen artikel 43 Raadsreglement van orde.
 • Aanvraag vergunning van Wonen Centraal voor het kappen van een kastanjeboom Hoflaan 3, zijde Hedastraat, te Alphen aan den Rijn.
 • Aanvraag vergunning plaatsen textielcontainers in het openbaar gebied van de gemeente.
 • Schriftelijke vragen op grond van art. 43 raadsreglement van orde inzake voorrang van voetgangers bij de oversteekplaatsen t.h.v. winkelcentra.
 • Raadhuisstraat 273, beslissing op bezwaar, betreffende de aanschrijving om de uitbreiding aan de achterzijde te verwijderen, dan wel deze te realiseren conform de bouwvergunning.
 • Verzoek van de Stichting Molenviergang Aarlanderveen om goedkeuring jaarrekening 2006.
 • Vragen art. 43 Raadsreglement van Orde betreffende kwaliteitszorg bij individuele voorzieningen.
 • Vragen art. 43 Raadsreglement van Orde betreffende wachttijd voor een eenvoudige drempelaanpassing die nog niet is gerealiseerd.
 • Vragen art. 43 inzake Moonstock festival.
 • Aanvraag om een horeca exploitatievergunning van de heer en mevrouw Van Schaik voor een restaurantbedrijf aan de Hooftstraat 95.
 • Subsidieaanvragen voorziening arbeidsmarkttoeleiding.
 • Subsidieaanvragen voorziening arbeidsmarkttoeleiding.
 • Langenhorst 16, beslissing op bezwaar.
 • Artikel 43 raadsvragen van dhr. R. Vrugt inzake pleidooi voor samenvoeging van Alphen aan den Rijn met (een deel van) Rijnwoude.
 • Vragen gesteld door de heer R.S. Gebel namens de VVD-fractie (art 43 raadsreglement van orde): gemeentelijke lassten voor sportclubs.
 • Beginselbesluit aankoop Hooftstraat 3.
 • Vragen art. 43 Reglement van Orde raad betreffende detailhandel in Alphen aan den Rijn.
 • Mogelijke vestiging locatie voor mensen met handicap.
 • Verzoek vergunningaanvragen van Overslag Terminal Alphen B.V. ter inzage liggende stukken toe te voegen.
 • Vragen artikel 43 inzake vergunning aan circussen.
 • Beslissing op bezwaar over het verkeersbesluit verplaatsen bushaltepaar (borden L3) Meteoorlaan.
 • Beslissing op bezwaar over het verkeersbesluit verplaatsen bushaltepaar (borden L3) Meteoorlaan.
 • Functies in de "Dutch Oval".
 • Voorlopig subsidie 2008 Lokale omroepstichting 'Alphen Stad FM/TV'.
 • Verzoek om nadere informatie over de beleidswijziging mbt de gemeentelijke rioleringszorg in het buitengebied.
 • Verlenging huurovereenkomst dhr. de Ridder ("big snack).
 • Advies van cie bezwaarschriften over door de heer Yousfi te Zoetermeer ingediend bezwaarschrift tegen het niet verlenen van een ontheffing om een avondwinkel te exploiteren aan de Concertweg 7.
 • Nazorgonderzoek VROM-inspectie.
 • Aanvraag kapvergunning voor het kappen van een lindeboom Noordeinde 65 te Aarlanderveen.
 • Beslissing op bezwaar tegen het verkeersbesluit tot het instellen van eenrichtingverkeer Linnaeusweg.
 • Aanvraag kapvergunning voor kastanjeboom op perceel Hoorn 428.
 • Vragen op grond van artikel 43 van het reglement van orde Gemeenteraad betreffende het nieuwe evenemententerrein in Zegersloot.
 • Beantwoording art 43 vragen Gebel. Jongerenraad.
 • Aanvraagformulier planschadevergoeding wegens waardevermindering van perceel aan de Maarten Bogaardhof 16 te Aarlanderveen.
 • Regionale inkoopsamenwerking met gemeente Vlist.
 • Extra openingstijden ingevolge winkeltijdenwet voor open zijn op een aantal zondagen in jaar 2008.
 • Eerste inrichting basisschool de wereldwijzer met onderwijsleerpakket en meubilair voor een 20ste groep.
 • Eerste inrichting prismaschool met onderwijsleerpakket en meubilair voor de 12e en 13e groep.
 • Verhuur van visrecht voor de wateren Kerkvaart en Wijde Gat te Aarlanderveen aan de Hengelsportvereniging Alphen.
 • Verhuur van visrecht voor de wateren Kerkvaart en Wijde Gat te Aarlanderveen aan de Hengelsportvereniging Alphen.
 • KRW-maatregelen in Alphen aan den Rijn.
 • Verzoek tot niet doen gelden van zelfbewoningverplichting voor de op te richten v.o.f. Da Vinci A. a.d. R., die de nog niet verkochte appartementen in complex DaVinci koopt van Da Vinci A. a.d. R. B.V.
 • Gedeeltelijk instemmen met de voorstellen vanuit het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland rondom de voormalige AWBZ-subsidieregeling 'Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorgondersteuning'.
 • Advies van de cie bezwaarschriften over ingediend bezwaarschrift van de heer Vijsma namens CuliFlex First Service tegen Drank- en Horecavergunning voor tennisvereniging Tean en Nieuwe Sloot.
 • Brief van de heer Wolswijk waarin verzocht wordt om afgifte van een vergunning voor het verkopen van vuurwerk op 28, 29 en 31 december 2007 in het pand aan de Anthonie van Leeuwenhoekweg 32h.
 • Verlenen van een aanvullende budgetsubsidie 2007 aan de Stichting Welzijn voor het exploitatietekort van de welzijnspanden.
 • Voordracht benoeming College van Bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Alphen aan den Rijn.
 • Besluiten in te stemmen met de voorgenomen overdracht van de verkeersluwe N712 middels Koninklijk Besluit.
 • Het houden van collectieve festiviteiten bij horecabedrijven.
 • Het verkopen van vuurwerk in het pand Röntgenweg 5.
 • Het verkopen van vuurwerk op 28, 29 en 31 december 2007 in het pand J.A. Leeghwaterweg 1.
 • Aanvraag Stichting Islamitische Basisscholen Rijn en Gouwe.
 • Inrichting groenstrook Kerk & Zanen t.b.v. sportvoorzieningen (Masterplan Sport).
 • Aangaan overeenkomst Zorgnetwerken 0-12 jarigen Rijnstreek.
 • Acceptatiebeleid afvalbrengstation.
 • Subsidiëring uitbreiding ondersteuningsactiviteiten vrijwilligerswerk en extra activiteiten ihkv seniorenbeleid aan Stichting Welzijn.
 • Beginselbesluit tot aankoop Hooftstraat 25 te Alphen aan den Rijn.
 • Vragen art. 43 regelement van orde gemeenteraad, betreffende het onderhandelingsresultaat the Dutch Oval.
 • Beslissing op bezwaar over de afwijzing van de aanvraag uitwegvergunning Grijpensteinstraat 7.
 • Beslissing op bezwaar over de afwijzing van de aanvraag uitwegvergunning Grijpensteinstraat 7.
 • Beslissing op verzoek om planschade vergoeding ROVA Beheer B.V. locatie Eikenlaan 227A/229.
 • Vragen art 43 betreffende financiële situatie poppodium Het Kasteel.
 • Verzoek om medewerking aan eerste inrichting voor aanvullende eerste inrichting school.
 • Visie gemeente Leiderdorp op de toekomst van regionale samenwerking.
 • Voorlopige toekenning 2008 CVV Rijnstreek.
 • Gouwelandenlaan, Aldi, weerlegging zienswijzen
 • Begroting 2008 St. OVO Alphen aan den Rijn/Scala College.
 • Verzoek wijziging gebruik artikel 19 lid 2 uitrit Avifauna.
 • Langdurigheidstoeslag.
 • Regionaal Kompas: regionale uitvoeringsagenda beleidsvisie Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang.
 • Verzoek om goedkeuring op transactie overdragen realiseren woningbouw in project De Baronie aan Woningbouwcorporatie Ymere.
 • Beslissing op bezwaar over de afwijzing van de aanvraag parkeervergunning Kerk en Zanen voor GGZ Rijnstreek.
 • Beslissing op bezwaar over het besluit afwijzing bedrijfsvergunningen Verloskundigen Praktijk Wereldkind.
 • Bebouwing Kalkovenweg 5a/5b.
 • Vragen op grond van artikel 43 het reglement van orde betreffende de verkeersproblematiek Dorpsstraat/Nieuwkoopseweg te Aarlanderveen.
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer W.B. Verburg tegen verleende gewijzigde bouwvergunning voor een garage/berging op perceel Ridderbuurt 41.
 • Jaarrekening 2006 van Zorgwijzer vaststellen.
 • Subsidiëring huisvestingslasten peuterspeelzaal Berend Botje.
 • Beginselbesluit aankoop Anne Frankkade 12.
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer J. Vermeer namens de Vereniging van Eigenaren woningen Palatijn tegen vergunning Ice Event Rijnplein.
 • beslissing op bezwaarschrift van de heer J. Vermeer namens de Vereniging van Eigenaren woningen Palatijn tegen vergunning Ice Event Rijnplein
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer C.C. Doolhoff en mevrouw M. Doolhoff betreffende besluit tot het verlenen van bouwvergunning voor het vergroten van een sportgebouw aan de Kalkovenweg 52 te Alphen aan den Rijn.
 • Artikel 43 vragen Raadsreglement van orde betreffende huurtarieven Limeshal.
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer K.P. van Spijker namens Bewonersvereniging Stromenwijk betreffende besluit verlenen bouwvergunning geluidsscherm Bronsweg 10 te Alphen aan den Rijn én besluit verlenen tijdelijke bouwvergunning geluidsscherm Bronsw
 • Verzoek om reactie op concept-rapportage rekenkameronderzoek art. 213a Gemeentewet.
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer D. de Breuk namens De Breuk holding B.V. gericht tegen het besluit vestigen van een voorkeursrecht op het perceel Oostgouweweg 4.
 • Subsidie VVE 2008.
 • Eerste inrichting 21ste groep openbare basisschool De Wereldwijzer.
 • Informatie naar Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland t.b.v. vergunning-procedure Van Schip, Bronsweg 10 in relatie tot geluid-gezoneerd industrieterrein Hoogewaard.
 • Herhaald verzoek oplenging begunstigingstermijn Aldi vestiging aan de Eikenlaan 227/229 A.
 • Inbreng van onverdeelde helft van appartementsrecht Castellumstraat 1a t/m 1d door de heer J. Mahzer in een door hem op te richten vastgoedvennootschap.
 • Akerboomseweg 7, verweerschrift naar aanleiding van het hoger beroep van AVIM-TMO in het kader van een opgelegde last onder dwangsom.
 • Advies betreffende beleid bijzondere bijstand aan voormalig alleenstaande ouders.
 • Beslissing op bezwaarschrift van mevrouw A.M. van Wolferen namens de heer P.C. Verkerk over besluit verleende bouwvergunning, Vinkebuurt 40.
 • Beslissing op bezwaarschrift van mevrouw A.M. van Wolferen namens de heer P.C. Verkerk over besluit verleende bouwvergunning, Vinkebuurt 40.
 • Artikel 19 lid 2 WRO procedure voor de bouwhoogte aan de zuidkant van deelgebied Landelijk, Villapark Burggooi.
 • Vragen art. 43 reglement van orde gemeenteraad betreffende wijzigen bestemming kredieten Zaanse Rietveld voor een Landschapsfonds Alphen aan den Rijn e.o.
 • Artikel 19 lid 2 WRO procedure voor de nieuwe fietsverbinding Zuiderkeerkring - J. Keplerweg in Kerk en Zanen.
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer R.J.M. Kroes over besluit weigeren bouwvergunning, Goudse Rijpad 1A.
 • Verzoek van de Stichting Molenviergang Aarlanderveen om een voorschot op de gemeentelijk bijdrage voor het exploitatietekort 2008.
 • Aanvraag planschadevergoeding.
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer B. Bosman betreffende besluit toewijzen gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Concordiastraat 43.
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer B. Bosman betreffende besluit toewijzen gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Concordiastraat 43.
 • Vragen op grond van artikel 43 het reglement van orde betreffende verkeerspunt aansluiting Leidse Schouw op de N11.
 • Aanbieding van woning inzake Masterplan Lage Zijde.
 • Te koop aanbieden van appartementsrechten Thorbeckeplein 76.
 • Modernisering kostenverdeling afvalwatertransportwerken.
 • Definitieve gunning Europese aanbesteding onkruidbeheersing op verharding, kenmerk 2008/2161.
 • Eigen risico zorgverzekering
 • Ambitie koplopersgroep tijdenbeleid.
 • Beschermd dorpsgezicht 's-Molenaarsweg.
 • Verkoop een perceel gemeentegrond ter hoogte van Hoorn 33 t/m 39.
 • Verkoop een perceel gemeentegrond ter hoogte van Hoorn 33 t/m 39.
 • Verkoop een perceel gemeentegrond ter hoogte van Hoorn 33 t/m 39.
 • Verkoop een perceel gemeentegrond ter hoogte van Hoorn 33 t/m 39.
 • Verkoop een perceel gemeentegrond ter hoogte van Hoorn 33 t/m 39.
 • Vragen art. 43 regelement van orde gemeenteraad betreffende vestiging van een discotheek.
 • Vragen art. 43 Regelement van Orde Raad betreffende een discotheek op locatie Tienercentrum MAX en The Dutch Oval.
 • Verhuurexperiment Zegerkwartier.
 • Beslissing op verzoek om planschade Steekterweg 88 A.
 • Beantwoording vragen art. 43 Reglement van Orde Raad betreffende herbouwen zwembad De Thermen.
 • Vragen ing. art. 43 Regelement van Orde Raad betreffende Jongerenraad.
 • Vragen artikel 43 reglement van orde raad betreffende realisatie OTA; gebiedsontwikkeling Steekterpoort I.
 • Aanvraag om een vergunning om een terras te plaatsen bij het café Tot Markx aan de Prins Hendrikstraat 119.
 • Aanvraag om een vergunning om een terras te plaatsen bij het café Tot Markx aan de Prins Hendrikstraat 119.
 • Aanvraag om een vergunning om een terras te plaatsen bij het café Tot Markx aan de Prins Hendrikstraat 119.
 • Vaststelling jaarrekening 2006 CVV Rijnstreekhopper.
 • Jeugdbeleid: vervanging programmamanager jeugd.
 • Jeugdbeleid: vervanging programmamanager jeugd.
 • Jeugdbeleid: vervanging programmamanager jeugd.
 • Gemeentelijke financiële bijdrage ten behoeve van de professionalisering 20 van Alphen.
 • Beslissing op bezwaarschrift van Rova Beheer B.V. over de afwijzing planschade Eikenlaan 227a/229.
 • Beslissing op bezwaarschrift van Rova Beheer B.V. over de afwijzing planschade Eikenlaan 227a/229.
 • Vragen op grond van art. 43 reglement van orde gemeenteraad van de heer Schriek van de SP inzake Voedselbank.
 • Verzoek om eenmalige subsidie door VVV Het groene hart.
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer P.C.R. Blom betreffende besluit tot het toepassen van bestuursdwang door wegslepen van auto van de W.C.M. Regtstraat.
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer P.C.R. Blom betreffende besluit tot het toepassen van bestuursdwang door wegslepen van auto van de W.C.M. Regtstraat.
 • Reactie op besluit gemeente beeindigen toezicht op Casema en aankondiging van tariefsverhoging door Casema.
 • Beslissing op bezwaarschrift van mevrouw I. Hardorff betreffende besluit tot het afwijzen van de aanvraag voor een uitwegvergunning aan de Renaissancelaan 1.
 • Beslissing op bezwaarschrift van familie W. Huisman betreffende besluit verlenen bouwvergunning voor voetbalkooi Nieuwedijk t.h.v. nr. 35.
 • Beslissing op bezwaarschrift van familie W. Huisman betreffende besluit verlenen bouwvergunning voor voetbalkooi Nieuwedijk t.h.v. nr. 35.
 • Te koop aanbieden van woning Thorbeckeplein 48.
 • Subsidieverlening 2008 Stichting Welzijn en Stichting Zorgwijzer.
 • Subsidieverlening 2008 Stichting Welzijn en Stichting Zorgwijzer.
 • Vragen art. 43 Reglement Raad naar aanleiding van de aanbieding aan onze gemeente van de FNV lokale monitor werk en inkomen 2008.
 • Antwoord op vragen art. 43 Reglement van Orde gemeenteraad betreffende (evalueren) eerste jaar WMO.
 • Vragen artikel 43 Raadsreglement van orde inzake inburgeringsbeleid.
 • Art. 43 vragen energiemaatregel minima.
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer A.E. Meerlo over verlenen bouwvergunning semi-permanente opslagruimte.
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer G.N. Verkerk betreffende besluit tot het verlenen van een bouwvergunning voor het plaatsen van een voetbalkooi aan de Korenmolen.
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer G.N. Verkerk betreffende besluit tot het verlenen van een bouwvergunning voor het plaatsen van een voetbalkooi aan de Korenmolen.
 • Advies gemeenteraad aan Commissariaat voor de Media of Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn "Alphen Stad FM" voldoet aan de eisen van de Mediawet.
 • Ontwerpprogrammabegroting 2009 van de gemeenschappelijke regeling GHOR / Regionale Brandweer Hollands Midden.
 • Ontwerpbegroting 2009 van het Rijnstreekberaad.
 • Verplaatsing bomen Gouwsluisseweg.
 • Mini-tevredenheidsonderzoek Cliëntenraad Sociale voorzieningen 2007.
 • Aanvraag kapvergunning Hooftstraat 129 te Alphen aan den Rijn.
 • Provinciale discussienota "Grensoverschrijdende samenwerking".
 • Verbeteren communicatie tijdens lokale calamiteiten.
 • Schriftelijke vraag raadslid de heer Pleij over kwaliteit fietspad Compierekade en kwaliteit fietspaden in het algemeen.
 • Uitbreiden werkgebied Staedion.
 • Vragen art. 43 Reglement van Orde gemeenteraad betreffende de zorg voor illegale vreemdelingen enz. die niet meer mogen verblijven in het Detentiecentrum te Alphen aan den Rijn.
 • Beslissing op verzoek om planschade Planetensingel 11.
 • Beantwoording artikel 43 vragen betreffende voormalige stortplaats Coupépolder.
 • Beslissing op bezwaarschrift van Brakenhoff/Lohman juristen namens de heer T.P.J.M. Oosterman betreffende besluit stillegging werkzaamheden Noordeinde 62.
 • Beslissing op bezwaarschrift van Brakenhoff/Lohman juristen namens de heer T.P.J.M. Oosterman betreffende besluit stillegging werkzaamheden Noordeinde 62.
 • Beslissing op bezwaarschrift van Brakenhoff/Lohman juristen namens de heer T.P.J.M. Oosterman betreffende besluit stillegging werkzaamheden Noordeinde 62.
 • Rampenoefeningen eind 2008.
 • Offerte betreft huisvestingsconcept voor senioren in Alphen aan den Rijn.
 • Doorhalen van kettingbeding in akte Stichting Woningmaatschap Leiden.
 • Art. 43 vragen Alphen Een.
 • Vragen art. 43 reglement van orde gemeenteraad betreffende het uitblijven noodzakelijke uitbreiding van de Oosterbegraafplaats.
 • Vragen op grond van artikel 43 Gemeentewet, Reglement van Orde over telecommunicatieverordening 2008.
 • Vragen op grond van artikel 43 het reglement van orde betreffende het geluidscherm Eisenhowerlaan ter hoogte van het Groenoord.
 • Vragen op grond van artikel 43 het reglement van orde betreffende het geluidscherm Eisenhowerlaan ter hoogte van het Groenoord.
 • Allochtone belangenvertegenwoordiging Cliëntenraad Sociale Voorzieningen.
 • Beslissing op bezwaarschrift van mw. G.I. van de Pol van Van de Poll Consulting namens Argentum Vastgoed B.V. over het verlenen van een bouwvergunning voor een fietsenstalling in de vorm van een Fietsappel op het Stationsplein te Alphen aan den Rijn.
 • Beslissing op bezwaarschrift van mw. G.I. van de Pol van Van de Poll Consulting namens Argentum Vastgoed B.V. over het verlenen van een bouwvergunning voor een fietsenstalling in de vorm van een Fietsappel op het Stationsplein te Alphen aan den Rijn.
 • Vraag over de verkoop van sociale huurwoningen in Ambachtenbuurt.
 • Toestemming voor aangaan van kapitaalverplichting voor de Roeivereniging Alphen.
 • Vragen art 43.
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer mr. P.H. Revermann van Juridisch en Bestuurlijk Adviescentrum namens Aldi Zaandam B.V., Aldi Vastgoed B.V., Rova B.V. en Rova Beheer B.V. inzake besluit opschorting begunstigingstermijn tot 1 juli 2008.
 • Aankoop van appartement Hooftstraat 35 A .
 • Besluit op bezwaar, last onder dwangsom Steekterweg 78c.
 • Besluit op bezwaar, last onder dwangsom Steekterweg 78c.
 • Beslissing op bezwaarschrift over het besluit tot afwijzen van de uitwegvergunning aan de Toussaintstraat 51.
 • Beslissing op bezwaarschrift over het besluit tot afwijzen van de uitwegvergunning aan de Toussaintstraat 51.
 • Resultaten Kijk- en Luisteronderzoek 2008.
 • Jaarrekening 2007 Scala College goedkeuren.
 • Verzoek om handhaving bestemmingsplanbepalingen Van Foreestlaan 7b.
 • IJsbaan Rijnplein.
 • Brief van WSA waarin wordt verzocht om 12 dagen aan te wijzen waarop de winkels extra geopend mogen zijn in 2009.
 • Artikel 43 vraag inzake kosten beoordelen plannen Dutch Oval.
 • Vragen, gesteld op grond van artikel 43 van het reglement van orde, door de heer G.N.P. Meereboer, fractievoorzitter van Leefbaar Alphen, over de inrichting van het recreatiegebied Zegersloot-Zuid.
 • Voorstel compensatie Hulp bij het Huishouden 2007 en tarieven 2008.
 • Voorstel compensatie Hulp bij het Huishouden 2007 en tarieven 2008.
 • Voorstel compensatie Hulp bij het Huishouden 2007 en tarieven 2008.
 • Voorstel compensatie Hulp bij het Huishouden 2007 en tarieven 2008.
 • Voorstel compensatie Hulp bij het Huishouden 2007 en tarieven 2008.
 • Bijdrage aan het Programma Slappe bodem.
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer ing. P. Pieksma over verleende uitwegvergunning Berkenstraat 2.
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer ing. P. Pieksma over verleende uitwegvergunning Berkenstraat 2.
 • Reactie op zienswijze tegen het voornemen om vrijstelling te verlenen ten behoeve van een nieuwe fietsverbinding tussen de Zuiderkeerkring - J. Keplerweg in Kerk en Zanen te Alphen aan den Rijn.
 • Vragen art. 43 Raadsreglement van Orde over het verloop van de extreem rechtse demonstratie op 23 augustus.
 • Overdracht van de uitvoering aanvullende bijstand aan 65-plussers aan de SVB.
 • Art 43 vragen Leefbaar Alphen over bouwaanvraag voor een Stadskiosk.
 • Art 43 vragen Alphen 1 over bouwaanvraag voor een Stadskiosk.
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer F.A.J. Grimbergen over opleggen last onder dwangsom, Groenoord 192.
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer F.A.J. Grimbergen over opleggen last onder dwangsom, Groenoord 192.
 • Ontwerpbegroting 2009 en de meerjarenbegroting 2009-2013 SWA.
 • Definitieve vaststelling subsidie 2007 Stichting Zorgwijzer en Stichting Welzijn.
 • Beantwoording artikel 43 vraag inzake Nuon-terrein in de stationsomgeving.
 • Beantwoording artikel 43 vragen Raadsreglement van orde over de besteding van de mantelzorgimpulsgelden.
 • Kandidaat-huurders voor de 2de fase van Alpha Trade Center.
 • Aanvullend Advies Klankbordgroep Bewoners.
 • Ruilovereenkomst met wonenCentraal.
 • Ruilovereenkomst met wonenCentraal.
 • Ontwerp-begroting 2009 van het Streekarchief Rijnlands Midden.
 • Handhavingbesluit wegens strijdig gebruik gronden Steekterweg 78C.
 • Beginselbesluit verwerving Hooftstraat 5.
 • Beginselbesluit verwerving Hooftstraat 5.
 • Benoeming leden Programma Beleidbepalend Orgaan (PBO) van de Stichting Lokale Omroep Alphen aan den Rijn 'Alphen Stad FM".
 • Het verkopen van vuurwerk op 29, 30 en 31 december 2008 in het pand J.A. Leeghwaterweg 1.
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer ing. C.J.H. Honig betreffende besluit tot het verlenen van bouwvergunning (2e fase) voor het gedeeltelijk vergroten van het bestaande kantoorgebouw aan de Herenweg 113 te Alphen aan den Rijn.
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer ing. C.J.H. Honig betreffende besluit tot het verlenen van bouwvergunning (2e fase) voor het gedeeltelijk vergroten van het bestaande kantoorgebouw aan de Herenweg 113 te Alphen aan den Rijn.
 • Afwijzen verzoek herziening bestemmingsplan Kerk en Zanen 2008. Toestaan vestiging sport buitenschoolseopvang in de groenstrook.
 • Artikel 43 vragen Leefbaar Alphen n.a.v. deposito Landsbanki.
 • Aanvraag subsidie voor het gemeentelijk monument Plein 2 te Zwammerdam.
 • Uitnodiging staatssecretaris BiZaK inzake deelname experiment Stemmen in een Willlekeurig Stembureau.
 • Wijziging van de statuten van Stichting CVV Rijnstreek.
 • Vaststellen planschade overeenkomst.
 • Artikel 43 reglement van orde vragen van Leefbaar Alphen aangaande economische situatie Stadshart.
 • Vragen op grond van artikel 43 het reglement van orde betreffende het aanpassen van de maximumsnelheid op de Oranje Nassausingel.
 • Aanvraag van de heer Schippers en mevrouw Seldenrust om een horeca exploitatievergunning voor een koffie- en theesalon op het adres Aarkade 7.
 • Beantwoording art. 43 vragen dhr. E. van Kampen (SP).
 • Antwoord op vragen art .43 Raadsreglement van orde betreffende nabetaling aan ActiVite i.v.m. compensatie Wmo huishoudelijke hulp in 2007 en 2008.
 • Vragen ingevolge art. 43 reglement van orde gemeenteraad betreffende vorming nieuwe WMO-uitvoeringsorganisatie Participe.
 • Verwerving Anne Frankkade 16, 18, 24, 26, 28 en 30.
 • Beslissing op bezwaarschrift van mevrouw mr. E. Unger namens Paragem Holding B.V. over verzoek om informatie ex artikel 3 WOB over kantoorgebouw De Aar.
 • Beslissing op bezwaarschrift van mevrouw mr. E. Unger namens Paragem Holding B.V. over verzoek om informatie ex artikel 3 WOB over kantoorgebouw De Aar.
 • Beslissing op bezwaarschrift van mevrouw mr. E. Unger namens Paragem Holding B.V. over verzoek om informatie ex artikel 3 WOB over kantoorgebouw De Aar.
 • Kinderopvang Briljantstraat
 • Kinderopvang Briljantstraat
 • kinderopvang Briljantstraat
 • Passendheidsadvies van wonenCentraal voor de locatie Evenaar 116.
 • Beslissing op verzoek om Planschade Planetensingel 15.
 • Reactie op ontwerpbegroting 2009 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.
 • December toeslag 2008 van het Rijk aan de minima tot 120%.
 • Beschermd stadsgezicht 's-Molenaarsweg.
 • Verkopen van vuurwerk in de Hooftstraat.
 • Artikel 43 reglement van orde vragen van D66 inzake het belang van tijdig betalen van rekeningen bedrijfsleven.
 • Schriftelijke vragen op grond van artikel 43 van het raadsreglement door de heer Pleij/SP m.b.t. gebruik van Q-park terrein bij station.
 • Vragen art. 43 Regelement van Orde Gemeenteraad betreffende gevolgen wijzigingen in AWBZ-regeling eb WMO-regeling enz.
 • Vragen art. 43 Reglement van Orde gemeenteraad over het bestemmingsplan Aarlanderveen.
 • Machtiging vertegenwoordiging Wet Tijdelijk Huisverbod.
 • Voorlopige gemeentelijke subsidie arbeidskosten in de sector sociale werkvoorziening (Wsw) 2009 en overdracht rijksbijdrage Wsw 2009.
 • Besluit tot verstrekking van projectsubsidie aan Participe voor de BoodschappenPlusBus.
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer mr. Lanen van Lanen en Standhardt advocaten, namens de heer Vlasveld, over besluit opleggen last onder dwangsom, Steekterweg 120.
 • Aanbieden van woning Thorbeckeplein 74 te Alphen aan den Rijn.
 • Beginselbesluit Anne Frankkade 8 te Alphen aan den Rijn.
 • Beslissing op bezwaarschriften van de heer M.T. Buikema, de heer en mevrouw Hogendorp en de heer en mevrouw Hollamby-Busker over besluit tot verlenen exploitatie- en terrasvergunning Julianastraat 4, Lunchroom Schoutenhuis.
 • schoutenhuis
 • Beschouwing veiligheid brandweerduiken.
 • Toekenning voorlopige subsidie 2009 aan Sportspectrum.
 • Huurovereenkomsten Volkstuinverenigingen Alphen en Ridderspoor.
 • Huurovereenkomsten Volkstuinverenigingen Alphen en Ridderspoor.
 • Huurovereenkomsten Volkstuinverenigingen Alphen en Ridderspoor.
 • Huurovereenkomsten Volkstuinverenigingen Alphen en Ridderspoor.
 • Beslissing op bezwaar van de heer mr. drs. J. van Wieringen van Rechtsagent namens de heer J.M.M. de Ridder betreffende besluit weigere bouwvergunning snackcar Rijnhavenkade 10-A.
 • Aanvraag subsidie 2009 Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn 'Alphen Stad FM'.
 • Raad van Toezicht Participe.
 • Voorstel antwoordbrief begrotingswijziging RDOG ten behoeve van invoering Elektronisch Kinddossier.
 • Beslissing op bezwaarschriften van mw. I.A. Weeda en mw. M. Teuben-van der Leest over toepassing bestuursdwang door wegslepen fiets (stationsomgeving).
 • Ontwerp Waterbeheerplan 4, planperiode 2010-2015 van het hoogheemraadschap van Rijnland.
 • Beslissing op het bezwaarschrift van de heer J.A. van Gent over uitschrijven als inwoner van de gemeente Alphen aan den Rijn.
 • Vragen art. 43 Reglement van Orde gemeenteraad betreffende Leegstandwet.
 • Verzoek van de Stichting Molenviergang Aarlanderveen om goedkeuring jaarrekening 2007.
 • Noordeinde 64, verweerschrift inzake beroep tegen weigering op bezwaar van het verplaatsen van de dam.
 • Schriftelijke vragen artikel 43 inzake het voorontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot.
 • Aankoop Hooftstraat 41 te Alphen aan den Rijn.
 • Onvrede en vragen over voorontwerp bestemmingsplan deelgebied Park.
 • Artikel 43 vragen van raadslid Wilson over de brand aan de Charlotte de Bourbonstraat op 18 december 2008.
 • Toekennen voorlopige subsidie 2009 CVV De RijnstreekHopper
 • Brief van de heer Tetteroo, namens Albert Heijn, waarin verzocht om een ontheffing van de Winkeltijdenwet om op zondagen de winkel aan de Herenhof 74 geopend te hebben.
 • Koopovereenkomst perceel bedrijventerrein aan de Flemingweg.
 • Bezwaarschrift van mr. Suijver van La Gro Advocaten namens Lasbedrijf Alphen, dhr. J.Vos en Jannes Vos Beheer over besluit opleggen last onder dwangsom en afwijzen verzoek verlengen begunstigingstermijn, Steekterweg 65b
 • Bezwaarschrift van mr. Suijver van La Gro Advocaten namens Lasbedrijf Alphen, dhr. J.Vos en Jannes Vos Beheer over besluit opleggen last onder dwangsom en afwijzen verzoek verlengen begunstigingstermijn, Steekterweg 65b
 • Bezwaarschrift van de heer K. Kwint tegen toepassen bestuursdwang door wegslepen fiets (Stationsomgeving).
 • Voorlopige gunning Groenonderhoud wijk Ridderveld 2 besteknummer 2009-2223.
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer R. van Sintmaartensdijk namens Boels Verhuur B.V. over het weigeren van een bouwvergunning voor een wasplaats en hekwerk locatie Van Foreestlaan 1.
 • Ontwerp Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010-2015, PlanMER water(beheer)plannen 2010-2015, voortoets Provinciaal waterplan 2010-2015 en vier waterbeheerplannen Zuid-Holland.
 • Bezwaarschrift van dhr. A. Munir inzake innemen van een vrijgekomen standplaats op de zaterdagmarkt, uitbreiding assortiment en plaatsen van een zijkraam. Beslissing op bezwaar.
 • Vragen art. 43 Reglement van Orde Gemeenteraad betreffende de uitvoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod.
 • Onderschrijven van benadering genoemd in optie 3 van de Eigen Risico Zorgverzekering en adviseert een premievermindering van euro 4,= per maand enz.
 • Schriftelijke vragen op grond van artikel 43 van het raadsreglement m.b.t. leegstand kantoorpanden.
 • Verzoek om in aanmerking te komen voor planschadevergoeding v.w. project.
 • Verzoek tot planschade in verband met bouwplan Inloophuis en Woonzorgunits aan de Ambonstraat.
 • Verzoek tot planschadevergoeding in verband met bouwplan Inloophuis en Woonzorgunits aan de Ambonstraat.
 • Opdrachtbevestiging accountantscontrole 2004.
 • Bezwaarschrift namens mevrouw A. van Putten-van Vliet tegen voornemen belastingaanslag onderhoudskosten graf nummer 78 op begraafplaats Aarlanderveen.
 • Bezwaren tegen openbaarmaken van Verzoek tot planschadevergoeding in verband met bouwen inloophuis en woonzorgunits aan de Ambonstraat.
 • Conferentie Kwaliteit van de Samenleving
 • behandelingsvoorstel maatschappelijke agenda investeren in kwaliteit Alphense samenleving
 • Bestemmingsplan Zegersloot 2004.
 • Start traject uitwerking initiatiefvoorstel kerndoelendiscussie.
 • Verzoek om aandacht voor strook groen aan de Cauberg 36 en 38.
 • Verzoek planschade rechtsbijstand
 • Opdracht tot het uitbrengen van een advies over het verzoek tot vergoeding van nadeelcompensatie van de heer Tetteroo.
 • Verzoek om aandacht voor het woningaanbod voor ouderen in het Stationsomgeving.
 • Verzoek om op de hoogte gehouden te worden i.v.m. herinneringsbord.
 • Raadsbesluit over de afhandeling van bezwaarschriften.
 • Repressief begrotingstoezicht voor jaar 2006 en onder voorwaarden voor jaar 2007.
 • Toegankelijkheid centumgebied
 • energiemisbruik door winkeliers
 • Verzoek om aandacht voor woonomgeving Pegasusstraat en voor aanleg en afmaken van straatwerkzaamheden enz.
 • Verkeerssituatue in de Kotter, Windjammer, Schoener en Klipper.
 • Verzoek om geen medewerking te geven aan vrachtwagens met lengte van 25 meter op wegen.
 • Verzoek om tijdige informatievoorziening planontwikkeling en -uitvoering woonwagencentrum Kerk en Zanen en uitvoering te geven aan art. 12 van de Woningwet 2003
 • Nagekomen zienswijze VvE De Sluis op ontwerp-bestemmingsplan Kerk en Zanen.
 • Bedenkingen tegen wijzigingen bestemmingsplan Kerk en Zanen.
 • Rappel WOB-verzoek en zienswijze inzake renovatie De Baronie en nieuwbouw parkeergarage / supermarkt.
 • Klachten over parkeerdruk Briljantstraat.
 • Bezwaren tegen het plaatsen van een metro/ondergrondse afvalinzameling op groenstrook aan de Houtzwam.
 • woonwagencentrum Wagenburg
 • Begroting 2009 St. OVO Alphen aan den Rijn/ Scala College.
 • Subsidie aanvraag Participe 2009.
 • Bedrijfsplan CWI Rijnstreek/regio Alphen aan den RIjn.
 • Autovrije zondag.
 • Startnotitie bestuurlijke positie gemeenten in Zuid-Holland.
 • Verzoek om informatie datum inlevering ESF-rapportage ITB-project 1999.
 • Toezending aanvraag om subsidie uit tijdelijke stimuleringsregeling AMW.
 • Fusie en wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
 • Aanvraag provinciale subsidie beeldende kunst 2001.
 • Eenmalige subsidie t.b.v. loonkostencompensatie.
 • Reactie B&W op gemeld tekort 99 nav nagekomen factuur onderhoudskosten.
 • Toekennen subsidie nieuwbouw combinatieproject Aardster/ Geerestein.
 • Windmolenpark "Rijn en Gouwe"
 • Bezwaarschrift wegslepen fiets station de heer M. Geefshuysen
 • Brieven d.d. 7 mei 2009 en 13 mei 2009 betreffende aanvraag huisvestingsverordening.
 • Beslissing op bezwaar.
 • Toewijzing van uw huwelijkslocatie
 • subsidieverzoek voor afvalverwijdering
 • Wandelbos
 • Invoering betaald parkeren en vergunningparkeren in uw omgeving.
 • Stimuleringssubsidie voor het woningbouwproject "Dansende Daken" in deelgebied KLOP
 • Winkeltijdenwet
 • Winkeltijdenwet
 • Vragen art. 43 reglement van orde gemeenteraad over het kappen van bomen in gebied Nieuwe Sloot/omgeving President Kennedylaan.
 • beantwoording vragen Integrale meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld raadslid A.Polychronakis
 • Zienswijze op Ontwerp Structuurvisie Zuid-Holland
 • verkeersmaatregelen op de Mozartsingel en op de straten in de omgeving
 • Verlenen eervol ontslag
 • Beantwoording vragen conform art. 43 raadsreglement van orde over peuterspeelzalen
 • Ontwerp provinciale structuurvisie
 • Aanvraag voorschot gemeentelijke bijdrage 2009.
 • jaarverslag en jaarrekening RDOG 2008
 • Technische vragen Programmaverslag 2008
 • ingezonden brief over de implementatie van het welzijnsaccommdoatiebeleid
 • beslissing op bezwaar de heer R.J. Stoop over het verlenen van een vergunning voor het organiseren van het evenement Alphen Culinair in het Park Rijnstroom.
 • Beslissing op bezwaar drs. ing F.J. van Rijn over het verlenen van een vergunning voor het organiseren van het evenement Alphen Culinair in het Park Rijnstroom.
 • Beschikbaar stellen aanvullende subsidie Wsw voor 2009.
 • nachtelijke geluidshinder i.v.m. werkzaamheden Steekterpoort
 • Stand van zaken voorbereiding invoering Wet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Veranderingsvergunning Overslag Terminal Alphen
 • Beslissing op bezwaar.
 • Bezwaarschrift.
 • Uw brief betreffende de afronding pilot Normenkader voor Bedrijven
 • Art. 43 vragen - coordinerend architect
 • Termijn voor motiveren bezwaarschrift van mr. R.F. Beijne van Advocatenkantoor Beijne, namens Paragem Holding B.V., inzake vestigen voorkeursrecht gemeente Lage Zijde.
 • ontwerpbegroting 2010 van het Rijnstreekberaad
 • ontwerpbegroting 2010 van het streekarchief Rijnlands Midden
 • Petitie tegen afsluiting Oudshoornseweg
 • Programmabegroting 2010 Algemeen en programmabegroting 2010 gemeente Alphen aan den Rijn
 • Programmabegroting 2010 Algemeen en programmabegroting 2010 gemeente Alphen aan den Rijn
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
 • Beslissing op bezwaar van mevrouw S. Saaid tegen het verhalen van de kosten voor het wegslepen van fiets.
 • Art. 43 vragen met betrekking tot het Kwaliteitsonderzoek RijnstreekHopper
 • SBS 6 Kerstparade
 • Kennisgeving initiatief activiteitencentrum, aanvraag locatie te Hoorn West.
 • Verzoek om het bouwproces te mogen stoppen en de tijdelijke locatie aan de Briljantstraat blijvend te mogen gebruiken.
 • honorering verzoek bekostiging website
 • Stand van zaken rond meerlaagsbedrijventerrein.
 • beschikbaarstelling voorbereidingskrediet dislocatie De Stromen
 • begroting 2010 Scala College
 • Ontwerp Uitvoeringsplan Wonen, Welzijn en Zorg 2009-2018
 • Voorlopige toekenning subsidie 2009 wzv Halfje Wit
 • Project bevordering bestuurskrachtonderzoek in Zuid-Holland
 • Beantwoording art. 43 vragen Groen Links betreffende: Aanschrijvingsbeleid en achterstallig onderhoud
 • Artikel 43 vragen Participe
 • Vaststelling jaarrekening 2007
 • Vaststelling subsidie 2007
 • Wijziging verbouwingsplannen panden/schoolgebouwen Burgemeester Visserpark 19.
 • Overeenkomst exploitatie Stadsplattegrondkasten
 • Beantwoording artikel 43 vragen inzake Kringloods.
 • Artikel 43 vragen jaarplan PIM 2009
 • artikel 43 vragen mbt inzameling plastic
 • beantwoording artikel 43 vragen mbt. de veiligheid van bewoners in geval van een brand bij een bedrijf dicht bij woningen
 • verzoek herontwikkeling KLOP
 • verzoek herontwikkeling KLOP
 • lenen model Romeins schip
 • Artikel 43 vragen Aandeln Nuon
 • ontwerp-Watergebiedsplan Vierambacht en omstreken.
 • Bestuurlijke toekomst Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Boskoop
 • Inrichting Statiosnplein
 • Artikel 43 vragen inzake problemen met zwerfafval en hondenpoep
 • Archeologisch onderzoek Paradijslaan.
 • Kapvergunning
 • Financiële bijdrage Vrienden van Alphen Live
 • Sponsoring Culinair Alphen
 • Uw bezwaarschrift.
 • Beslissing op bezwaar.
 • Beantwoording vragen inzake artikel 43 reglement van orde
 • Vragen art. 43 Reglement van Orde Gemeenteraad betreffende berichtgeving in de Alphenaar over De Ridder en Elckerlyc
 • Subsidieaanvraag vervanging ondergrond speeltuin SV Kindervreugd
 • Rijnplein ICE Event 2009/2010
 • Benoeming als voorzitter commissie bezwaarschriften
 • Decharge op activiteiten en financiele beleid
 • Schriftelijke vragen op grond van artikel 43 van het raadsreglement van orde inzake wachttijden voor huurwoningen.
 • art. 43 vragen Stationsomgeving
 • Reactie op art.43 vragen over het Bospark.
 • Hernieuwde aanvraag gratis afvoeren bedrijfsafval.
 • Gemeentelijke reactie Rapport Berenschot Cultuurparticipatie Zuid Holland.
 • Herontwikkeling Buitendorpstraat te Zwammerdam.
 • Beantwoording art. 43 vragen mbt Ouderenmishandeling
 • Handhavingbeleid beschoeiingen
 • Gewijzigde begroting 2011 milieudienst West-Holland
 • Begroting 2011 milieudienst West-Holland
 • toekomst Havenstraat
 • Archiefdepot Streekarchief Rijnlands Midden
 • ontslag als plaatsvervangend lid
 • Tijdelijk opheffen venstertijden.
 • Antwoord op artikel 43 vragen inzake vernielingen in de openbare ruimte
 • Beantwoorden schriftelijke vragen op grond van artikel 43 Reglement van Orde inzake arbeidsmigranten uit MOE-landen
 • Oudshoornseweg stroomstoring.
 • Ontwerp-begroting Streekarchief Rijnlands Midden 2011
 • Halfjaarrapportage
 • Beantwoording artikel 43 vragen betreffende de afspraken met betrekking tot het normen- en handhavingsstelsel geluidsoverlast door vliegverkeer Schiphol.
 • rekenkameronderzoek welzijnsaccommodatiebeleid
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer mr. P.H. Revermann van Juridisch en Bestuurlijk Adviescentrum namens ROVA Beheer B.V, Rova B.V., Aldi Vastgoed B.V.
 • Bomen en het Leefmilieu
 • Beantwoording art. 43 vragen Reglement van Orde gemeenteraad
 • Protest tegen hondenuitlaatbeleid.
 • Bezwaar ontwerpverzoek hogere grenswaarden industrie- en verkeerslawaai b.p. Heijmanswetering.
 • Verzoek om overweging diverse aspecten m.b.t. privatisering CBK.
 • Verlenging contract t.b.v uitvoeren accountantscontrole.
 • Planschadevergoeding; beroep R. Stokman; Brief in 2-voud + div. bijlagen. (blz.4).
 • Adviezen op drietal WWB verordeningen : Verordening Reintegratie, Verordening Maatregelen en Verordeningen Toeslagenbeleid.
 • Rapport 'Onderwijshuisvestingsbeleid in de steigers' van de kamer voor bestuursanalyse.
 • Verzoek om standplaats nabij de Alphense brug voor de verkoop van vis.
 • Vragen omtrent taxatie huis Stationsplein 3a.
 • Uitnodiging hoorzitting Ontwerp Eerste uitwerking bestemmingsplan Centrum 1998 (Oostermanterrein).
 • Reactie op verzoek plaatsen collectebussen.
 • WWB fractievragen december 2003.
 • Planschade; Verlenging van de beslistermijn.
 • Planschade locatie Oosterman; Verlenging beslistermijn.
 • Planschade locatie Oosterman; Verlenging beslistermijn.
 • Planschade locatie Oosterman; Verlenging van de beslistermijn.
 • Planschade locatie Oosterman; Verlenging beslistermijn.
 • Planschade locatie Oosterman; Verlenging beslistermijn.
 • Aansprakelijkstelling voor planschade door bouwplannen op terrein Oosterman aan Thorbeckestraat.
 • Kadernota 2004.
 • Bezwaarschrift tegen bouwplannen/masterplan Avifauna, Hoorn 65.
 • Verzoek tot planschade t.g.v. BP 1998 (o.a. betreffende het Oostermanterrein).
 • Verzoek om stukken die betrekking hebben op de tweede wijziging bp. Zwammerdam z.s.m. toe te zenden.
 • Procedure "bewoners en bomen".
 • Aanvulling stimuleringsregeling AMW.
 • Bezwaar (bedenking) tegen voorbereidingsbesluit bestemmingsplan "Zegersloot".
 • Aanbieden advies cie b&b, inzake bezwaarschrift van dhr. Visser gericht tegen voorbereidingsbesluit "Zegersloot".
 • Eerste inrichting De Fontein II.
 • Aanvraag spoedprocedure voor verbouwen van schoolgebouw aan Batenstein.
 • Verzoek om beschikbaarstelling van eerste inrichting voor 11e groep Rehobothschool.
 • Uitbreiding eerste inrichting tot en met de 21e groep van "De Meridiaan".
 • Verzoek om financiele bijdrage Bewoners Vereniging Groenoord.
 • Begroting 2002 Scala College.
 • Vervangen binnenzonwering door buitenzonwering Katholieke basisschool "Het Spectrum", locatie Polluxstraat 2.
 • Bestemmingsplan Buitengebied.
 • Opdrachtbevestiging jaarrekeningcontrole 2010.
 • Financieringsparagraaf begroting Rijnstreekberaad 2002.
 • Toekenning subsidie voorlopige afrekening projectorganisatie CVV.
 • Toekennen subsidie kosten CVV.
 • Vervoer van leerlingen wegens schoolzwemmen.
 • Vervoer van leerlingen wegens schoolzwemmen.
 • Gunning van het vervoer van leerlingen naar zwembaden voor het schoolzwemmen 2001/2002.
 • Verkoop van bouwgrond aan de Vinkebuurt aan Vibu Projectontwikkeling B.V.
 • V 2277; verkoop bouwgrond gelegen aan de Vinkebuurt te Zwammerdam aan Vibu Projectontwikkeling B.V.
 • Uitbreiding eerste inrichting voor de 24e tot en met de 26e groep van "De Fontein".
 • Verzoek om bijdrage ing. Fonds Bijzondere Omstandigheden tbv het taalbeleidsplan op het Spectrum.
 • Beschikking uitbreiding buitenschoolse opvang 1997-2000, jaar 2000.
 • Uitbreiding eerste inrichting voor de Oranje Nasssuschool te Zwammerdam.
 • Toezending gemeentelijke prioriteitenlijst 2002-2007.
 • Uw reactie op onze brief met kenmerk 2001/3608.
 • Beslsissing op verzoek om vergoeding planschade.
 • Toezending advies inzake planschade.
 • Besteding van fl. 75.000,-- voor uitbreiding programmering.
 • Verzoek om bedrag over te maken i.v.m. schade aan diverse scholen door vandalisme 1e helft 2001.
 • Investering in ICT.
 • Aanvaarding schenking van een leefbaarheidscadeau (steiger).
 • Geen aanleiding voor preventieve asbestverwijdering in complex Eikenhorst.
 • Concept kadernota 2002 Regionale Brandweer Rijnland.
 • Huurvergoeding voor de negende groep van de Rehobothschool en toeslag meubilair.
 • Uitbreiding eerste inrichting voor de bijzondere basisschool "De Meridiaan".
 • Ontwerpbegroting 2002 van GHOR Hollands Midden.
 • Bijdrage Planstudie RijnGouwelijn-2001.
 • Begroting 2002 en meerjarenprognose SWA.
 • Financieel jaarverslag 2000.
 • Aanpassing rechtspositieregeling Streekmuziekschool.
 • Afrekening vervanging zonwering Henri Dunantweg 1.
 • Huur sportvelden.
 • Herstel dak toestellenberging gymzaal Op Maat Paradijslaan.
 • Meerkosten vervangen zonwering Beatrixlaan 4.
 • Begroting 2001 Scala College.
 • Herstel dak gymzaal "Op Maat" Paradijslaan 11-12.
 • Problematiek anderstalige neveninstromers.
 • Bijdrage planstudie Rijn Gouwe Lijn.
 • Reactie op bezwaar tegen overdracht machtiging incasso CAI-abonnement aan Casema.
 • Brief m.b.t. aanvaarding kunstwerk van WCN door gemeenteraad
 • Restitutie onderhoudsgelden en overdracht gebouw Reigerstraat 57.
 • Vervanging c.v.-leidingsysteem "Het Baken".
 • Ontwerp-wijziging begroting 2000.
 • Verlenging van termijn beslissing planschadevergoeding.
 • Toewijzingsbeleid project Prins Hendrikhof.
 • Uitbreiding 1e inrichting ten behoeve van de 21e groep van de bijzondere basisschool "De Fontien".
 • Aanwijzing beschermd monument; Raadhuisstraat 84; Maranathakerk.
 • Betrekking tot straatnaamgeving.
 • Goedkeuring uitbreiding onderwijsleerpakket en meubilair, afwijzing uitbreiding huisvesting.
 • Specifieke uitkering ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen 2000.
 • Uitbreiding eerste inrichting ten behoeve van "De Meridiaan".
 • Opdracht onteigeningsprocedure Hooftstraat 212-214, alhier (Verduyn).
 • Deelname Stichting Ontwikkeling De Venen.
 • Toezending besluit verlenging van termijn beslissing op verzoek planschadevergoeding A.J.M. Bunnik.
 • Toezending van de ontwerpbegroting 2001
 • Bouw van een overdekte mestopslag bij de kinderboerderij Zegersloot.
 • Pluspakket ten behoeve van "Het Spectrum", Polluxstraat 2.
 • Financieel jaarverslag 1999.
 • Subsidieverzoek FSW opplussen Argostraat.
 • Subsidie herdenking en tentoonstelling 25 jaar Vietnamezen vluchtelingen in Nederland.
 • Verantwoording rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2000.
 • Accountmanager kleine kernen.
 • Subsidieaanvraag Parktheater i.h.k.v. het CKV-jaar.
 • Afwijzingsbrief subsidieaanvraag Kasteel
 • Aanbieden van het advies van de commissie voor de bezwaar- en beroepschriften inzake het bezwaarschrift van Archeon en de Vrienden van Archeon tegen de dienstregeling 2000-2001.
 • Beslissing op bezwaarschrift tegen dienstregeling 2000-2001 van stadsdienstlijn 74.
 • Benoeming D. Muller tot bestuurslid CBK.
 • Vergunninghouder in kennis stellen dat beroep van IVN tegen verleende kapvergunning ongegrond is verklaard.
 • Werkwijze inspectie Seveso II bedrijven.
 • Samenvatting gesprek over de notitie Vlug, Veilig en Comfortabel, knelpuntennota 2000.
 • Afwijzing subsidie Parktheater.
 • Zienswijze activiteiten van Vastgoedland B.V.
 • Tijdelijke regeling uitkeringen kwaliteitsverbetering indicatieorganen.
 • Toekennen subsidie aanvraag voor kunstproject "Reisgenoten".
 • Sanering afvalwaterlozingen in het buitengebied.
 • Verkeersproblematiek Goudse Rijpad.
 • Vragen inzake ziekenhuis.
 • Integrale jeugdgezondheidszorg (0-19 jarigen).
 • Verzoek om ondersteuning kunstproject.
 • Wegen zijn per 01-05-2001 aangepast aan verkeersmaatregelen m.b.t. "Voorrang Bestuurders Van Rechts".
 • Reactie op het Beleidsvoornemen Provinciaal Economische Visie.
 • Overdracht terrein met opstal Polluxstraat 4.
 • Teruglevering terrein met opstal aan de Gouwestraat 7.
 • Opstalrecht apparatuurkast voor telecommunicatievoorzieningen Concertweg 51.
 • Rapportage Gebiedscommissie Boskoop-Reeuwijk.
 • Aanstelling lid commissie Beeldende Kunst.
 • Aanstelling lid commissie Beeldende Kunst.
 • Aanstelling leden commissie beeldende kunst.
 • Ingebruikgeving om niet van de woning Aarkade 34.
 • Rode beuk versus besluitvorming gemeente.
 • Heroverwegingsbeslissing n.a.v. bezwaar hr Minneboo e.a. tegen verleende vergunning uitbreiden Akkerwinde 102 aan de achterzijde (J.J. van Diggelen/B2001/197).
 • Uitvoering van de CKV-dag 2001
 • Dreigende sluiting postkantoren en agentschappen.
 • Uitvoering postvestigingen plan 2000-2005.
 • Ingebruikgeving om niet woning Aarkade 34 tot 01-03-2002.
 • Afwijzing aanvraag subsidie VBOK huis.
 • Vergunning m.b.t. verzoek inzake overdracht marktvergunning W. Beekhuizen.
 • Verkeerssituatie Dorpsstraat/kruising N231/Dorpsstraat.
 • Verkeersproblematiek kruising N231/Dorpsstraat Aarlanderveen.
 • Verzoek uitvoering te geven aan CAO WIW.
 • Bezwaar intrekken subsidie project OL27.
 • Aanpassing van "De Oude Wereld".
 • Aanpassing openbaar gebied van De Oude Wereld.
 • Intrekking gedoogverklaring koffieshop "Dutch Gold".
 • Advies inz. oplevering kunstwerk Van der Horst.
 • Invulling buurtfunctie project Aardster / Geerestein.
 • Herinrichting De Oude Wereld.
 • Gemeentelijke subsidie onderhoud werkende molens 1999.
 • Aanwending ESF-middelen voor uitvoering trajecten.
 • Sponsorbeleid Nuon.
 • Bezoek aan raadscommissie bewonerszaken.
 • Subsidieaanvraag zij-instromers.
 • Beheer parkeergarage Thorbeckeplein.
 • Intrekking subsidieaanvraag Opstap voor Somalische kinderen.
 • Gemeentelijke informatie via internet.
 • Subsidieaanvraag ten behoeve van jubileumactiviteiten in het jaar 2000.
 • Inzet logopedische hulp op school.
 • Lesmaterialen taalondersteunig Somalisch.
 • Coordinatie buurtnetwerk Ridderveld.
 • Afwijzing subsidieverzoek t.b.v. aanschaf decoders voor aansluiting op kerkradio.
 • Definitief subsidie 1999 voor Stichting Christelijke Nazorg.
 • Voorlopige toekenning subsidie 2000 werkgroep Ypsilon.
 • Eenmalige subsidie 2000 verstandelijk gehandicapten boerderij Valkendam t.b.v. popfestival.
 • Congruente gebiedsindeling hulpverleningsregio's Zuid-Holland.
 • Overeenkomst opdracht tbv Kunstestafette 2000, Lancel en Maat.
 • Financiering opgraving Castellum.
 • Financiering opgraving castellum.
 • Inspraakreactie Ontwerp provinciale beleidsvisie jeugd 2001-2004.
 • Aanvraag kunstwerk
 • Vergunning wordt verleend voor het rooien van een beuk nabij woning Oudshoornseweg 112.
 • Goedkeuring plan van scholen.
 • Toekenning eenmalige subsidie t.b.v. extern onderzoek m.b.t. status/bestuursvorm.
 • Extern onderzoek Streekmuziekschool.
 • Extern onderzoek Streekmuziekschool.
 • Rijnland ziekenhuis, beleidsplan en jaarverslag 1999
 • Herstructurering openbaar bibliotheekwerk.
 • Subsidieaanvraag HINT-project.
 • Subsidieaanvraag 2000 en 2001.
 • Huttenbouw 2000
 • Indiening verantwoording subsidie inburgering nieuwkomers 1999.
 • Reactie conceptovereenkomsten woningbouwplan Vinkebuurt in Zwammerdam.
 • Verplantingsplan rode beuk.
 • Antwoord op verzoek om medewerking aan plannen verplaatsen van rode beuk in periode tot kappen van boom.
 • Statutenwijziging Stichting Wegwijs.
 • Beeindigen werkzaamheden van de Vrouwen Advies Commissie.
 • Toestemming experiment toewijzing nieuwbouwproject KLOP II
 • Beëindiging gebruik pand Wilhelminalaan 1 (Amstelstein) voor de VVV-functie.
 • Beginselbesluit.
 • Het verkopen van vuurwerk in het pand Röntgenweg 5.
 • Beroepschrift van La Gro Advocaten namens Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken BV, Steekterweg 27 in Alphen aan den Rijn.
 • Beslissing op bezwaarschrift van de heer J.P. Hekkema over besluit tegen Wob verzoek manege Amerikalaan.
 • Verweerschrift m.b.t. beroep tegen het verlenen uitwegvergunning Berkenstraat.
 • Reactie van bewoners Gouwestraat op gevolgen plannen Container Terminal, Meerlaags Bedrijven terrein, Ontsluiting IDB, Omleiding Steekterweg en plannen voor aansluiting N11 op de N207.
 • Opheffing WOR per 1-1-2008.
 • Artikel 43 vragen over de toerit C.P. Mulderveld/Oranje Nassausingel.
 • Beantwoording vragen artikel 43 over de aanleg van glasvezel in de kernen Zwammerdam en Aarlanderveen.
 • Beantwoording artikel 43 vragen van mevrouw de Blaeij over de gevolgen voor de RijnGouwelijn ten aanzien van het bestuursakkoord van G.S.
 • Aansprakelijkstelling voor omzetdervingsschade door gebeurtenissen in De Ridderhof op 09-04-2011 en 10-04-2011.
 • Begroting 2012 milieudienst West-Holland
 • Reactie op artikel 43 vragen.
 • Beantwoording vragen artikel 43 van de heer J.N. Schriek over poppodium Het Kasteel.
 • Wob-verzoek
 • Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2012 Veiligheidsregio Hollands Midden
 • SWA programmabegroting 2012 en meerjarenbegroting 2012-2016
 • Reactie op Ontwerp begroting 2012 RDOG HM
 • Reactie gemeenteraad op ontwerp begroting 2012 RDOG HM
 • Voorlopige zienswijze wethouder Volksgezondheid op ontwerpbegroting 2012 RDOG HM
 • Advies over de startnotitie Wmo-beleid
 • Vragen ing. art. 43 betreffende het Nationaal Regenboogevenement 2011
 • art. 43 vragen
 • Beantwoording vragen art. 43 Reglement van Orde Gemeenteraad betreffende de exploitatie van Sandton hotel Toor
 • Wijziging woonzorgvoorziening in planontwikkeling K.L.O.P. in Kerk en Zanen
 • Beantwoording artikel 43 vragen over verbreding N207
 • beantwoording art. 43 vragen over klimaatinstallatie Stadhuis
 • Kaarten historische gebouwen
 • Art. 43 vraag over parkeerproblematiek "Provinciewijk" Kerk en Zanen
 • Beantwoording artikel 43 vragen mbt verkeersveiligheid.
 • Reactie op uw brief inzake concept-programma Jeugd, nieuwe programmaperiode 2011-2014
 • Uw brief iover advies programma Jeugd 2011-2014
 • Art. 43 vragen inzake woningplannen Lage Zijde en de rol van wonenCentraal
 • Reactie op brief Taakstelling RDOG HM dd 8 april 2011
 • Wijziging begroting 2011 en ontwerp-begroting 2012 van Streekarchief Rijnlands Midden.
 • artikel 43 vragen SP over klachten Welzorg
 • Voorlopige subsidie 2012 Kwadraad
 • Artikel 43 vragen inzake jeugdzorg
 • Bezwaarschrift WSW-budget 2012
 • Beeindiging OV verbinding Alphen aan den Rijn - Amsterdam v.v. m.i.v. 12-12-2010 en verzoek met motivatie tot wederinvoering daarvan per december a.s. (nieuwe dienstregeling 2012) of per 01-01-2012. (interliner, bus 370)
 • Beantwoording artikel 43 vragen inzake nazorgplan Coupépolder
 • Artikel 43 vraag inzake de problematiek v.d. winkeliers in de Hooftstraat
 • Consultatie provinciale studielocaties windenergie Nationale Landschappen
 • Begroting 2012 Milieudienst West-Holland
 • Opdrachtbevestiging controle jaarrekening 2011
 • Inspraak Ontwerp Ligplaatsenbeleid provinciale vaarwegen Zuid-Holland
 • Reactie advies op raadsvoorstel wetswijziging WWB per 1 januari 2012
 • Experiment toewijzing nieuwbouwproject Bloemhofstraat
 • Zienswijze op conceptprogramma 2013 RDOG
 • voorlopige verlening VVE subsidie 2012
 • beantwoording petitie
 • Artikel 43 vraag inzake Parkeerautomaten
 • Beantwoording vragen art 43 van de heer R. Driessen over de familie Tillemans
 • beantwoording artikel 43 vragen over diefstal kunstvoorwerpen uit de openbare ruimte
 • Doorlichting Programma's 7 en 8
 • Voorlopige eenmalige subsidie 2012
 • Beantwoording art. 43 vragen mw. Prins over bezuinigingstaakstelling Veiligheidsregio, RDOG en Omgevingsdienst West Holland
 • afwijzing verzoek eenmalige subsidie 2012
 • beantwoording artikel 43 vragen SP
 • Test antwoord
 • Beantwoording ingekomen brief van Jogchems Theaters B.V. over Theater Castellum.
 • Voorlopige subsidietoekenning 2012
 • Beantwoording art. 43 vragen Natura 2000
 • Beantwoording artikel 43 vragen over de plaatsing van de UMTS-installatie in de Rooms Katholieke kerk H.H. Petrus en Paulus aan Noordeinde 24 te Aarlanderveen.
 • Herstructureringsfaciliteit DZB Leiden
 • Zienswijze Concept Kantorenstrategie
 • reactie op advies Wmo-adviesraad over het Beleidskader Sociale Agenda
 • reactie op mening cliëntenraad WWB
 • Artikel 43 vragen voortgang Alphen in Balans
 • Reactie advies over de Wmo kadernota 2013-2016
 • Beantwoording vragen artikel 43 over het voormalig Scalagebouw aan het Burgemeester Visserpark
 • Beantwoording vragen artikel 43 van mevrouw A. de Groot over VNG Jubileumcongres 2012.
 • Vragen over de kwaliteit en de bespeelbaarheid van het nieuwe hoofdveld van de voetbalvereniging Alphia
 • Beantwoording art. 43 vragen over de opvang bij calamiteiten.
 • vragen n.a.v. motie van 1 maart 2012
 • Gewijzigde beantwoording vragen artikel 43 inzake gebouw Burg. Visserpark 19 te Alphen aan den Rijn.
 • antwoordbrief vingerafdrukken uit reisdocumentenadministraties
 • Regionalisering Participe
 • Antwoordbrief handhaving Stadhuisplein 1 te Alphen aan den Rijn
 • Zienswijze gemeenteraad op SWA-begroting 2013
 • Zienswijze ontwerp begroting 2013 RDOG HM
 • tarieven Alphense Watervrienden
 • aanvraag voorschot gemeentelijke bijdrage 2012
 • Zienswijze op de concept Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord
 • Vragen conform artikel 43 Raadsreglement van Orde betreffende de onderhandelingen met Corio en Vorm m.b.t. de ontwikkeling en grondverkoop in het Stadshart Lage Zijde
 • Ontwerp programmabegroting 2013 VRHM
 • Ontwerp programmabegroting 2013 Veiligheidsregio Hollands Midden
 • Intentieverklaring Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016.
 • Beantwoording art. 43-vragen aangaande reclameborden
 • Vragen met betrekking tot ontbinding intentieovereenkomst
 • Meerjarige subsidie-aanvraag Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn (2012-2015)
 • Streekachief
 • Beantwoording vragen artikel 43 over het uitvoeren vna het speelruimteplan
 • Artikel 43 vragen over samenwerking Participe en Factor G
 • definitieve subsidie 2011 Kwadraad
 • Art. 43 vragen inzake Surcéance van betaling Het Kasteel
 • Beantwoording vragen artikel 43 over het meedenken en doen renovatie Vogelenbuurt Oost
 • Mfs Alphen
 • Verzoek extra koopzondag VOA
 • Ontwikkelingen Avifauna
 • Beslissing op bezwaar van Het Kasteel over ambtshalve vaststellen subsidie 2011 en weigeren subsidieaanvraag 2013.
 • Aanbrengen reflectielijnen bij rotondes t.b.v. fietsers en voetgangers.
 • Brief inzake dwangsom stichting Milieuwaakhond
 • Zienswijze op actualisering Structuurvisie en Verordening Ruimte 2012
 • Coördinatie cultuureducatie basisonderwijs.
 • Beantwoording art. 43 vragen Reglement van Orde Gemeenteraad over het collectief vraagafhankelijk vervoer.
 • Ontwerp-begroting 2013.
 • Jaarrekening en bestuursverslag 2011.
 • Beantwoording vragen conform art. 43 raadsreglement van orde over Artikel in het AD, interview met VORM
 • Mandateren DB Holland Rijnland voor bezwaar educatiemiddelen 2013
 • Voorlopige subsidie 2013 Kwadraad
 • Uitvoering van de mantelzorgondersteuning in 2013
 • Beantwoording vragen artikel 43 over certificering bibliotheek Rijn en Venen.
 • Beantwoording artikel 43 vraag over de reconstuctie van e Sportlaan
 • Aanvraag financiële bijdrage voor het Glazen Huis 2012
 • Beantwoording artikel 43 vragen van de heer G.P. van As
 • Definitieve subsidietoekenning 2011
 • Voorlopig bezwaarschrift toekenning Wsw-bijdrage 2013
 • Aanwijzing collectieve festiviteiten 2013
 • Begroting 2013 Omgevingsdienst West-Holland
 • Opdrachtbevestiging controle jaarrekening en diverse specifieke subsidieverantwoordingen Alphen aan den Rijn 2012.
 • Koopzondagen 2013
 • Verlening voorlopige subsidie 2013 theater Castellum.
 • Artikel 43 vragen locatie Nuon e. o.
 • Beantwoording vraag conform art. 43 raadsreglement van orde over het tijdstip van vervanging van abri's
 • Artikel 43 vragen inzake gevolgen afsluiting Oudshoornseweg.
 • Jaarplan en begroting 3D-project 2013
 • Reactie op advies
 • reactie op advies Clientenraad WWB
 • Gebruik gewasbestrijdingsmiddel Roundup
 • Artikel 43 vragen over uitbesteding parkeervergunningen.
 • Toewijzing als trouwlocatie
 • Toewijzing als huwelijkslocatie
 • advies over beleidsregels schuldhulpverlening
 • Schriftelijke uiteenzetting op ingediend beroepschrift inzake bestemmingsplan Steekterpoort I, Alphen aan den Rijn
 • Definitieve goedkeuring d.d. 21-11-2012 door Raad van toezicht op begroting 2013 van stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs te Alphen aan den Rijn en omsrtreken.
 • Verzoek van de stichting Molenviergang Aarlanderveen om goedkeuring jaarrekening 2011
 • Artikel 43 vragen Beter Alphen situatie Royal Bar
 • Beantwoording art. 43 vragen Reglement van Orde Gemeenteraad over de Regiotaxi Holland Rijnland (zaaknummer: 2013-4215)
 • art 43 vragen over obs De Zwanenburcht
 • Artikel 43 vragen inzake de verkeerssituatie Oudhoornseweg
 • Subsidieaanvraag Maximabrug
 • Reactie op concept programma 2014 RDOG
 • Decharge jaarverslag en financieel verslag 2011
 • Incidentele financiële bijdrage Alphense Oranje Vereniging
 • Artikel 43 vragen over de participatie van de Cliëntenraad WWB en Wmo-Adviesraad
 • Voorlopige subsidieverlening Stichting max 2013
 • opstellen uitvoeringsplan ontwikkeling Limesknoop Alphen aan den Rijn
 • Dorpsvisie Aarlanderveen
 • Dode vissen naar aanleiding van baggerwerkzaamheden art. 43
 • Mandaat verlenen DB Holland Rijnland voor beroep educatie
 • Toestemming voorgestelde toewijzingsvoorwaarden nieuwbouwproject Gerard Doustraat
 • Beslissing op bezwaar inzake ondergrondse container nabij Korenbloemweg 1
 • Molenviergang vragen artikel 43
 • Beantwoording Wob-verzoeken van Stichting De Waakhond over het Golfterrein
 • Beantwoording artikel 43 vraag over de reconstructie van de Rijnkade
 • Procedure artikel 19.1 WRO Studio Oosterman
 • Wob-verzoek
 • Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2014 VRHM
 • Beslissing op bezwaar
 • Zienswijze op Nota Lokaal Volksgezondheidbeleid 2013-2016
 • Zienswijze op Nota Lokaal Volksgezondheidbeleid 2013-2016
 • Artikel 43 vragen inzake radicalisering jongeren in Alphen aan den Rijn
 • Advies Wmo-beleidsplan
 • Vragen art. 43 Reglement van Orde van de Gemeenteraad Verordening BIZ bijdrage
 • beantwoording vragen op basis van artikel 43 over de gevolgen van afname mobiliteit
 • Subsidieverzoek
 • subsidieaanvraag
 • Wijken- en kernenbeleid
 • Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier: Beperken inspraakmogelijkheden
 • Motie vreemd 30-08-2012 PvdA Straatkraantjes/watertappunt
 • Vragen art.43 gemeenteraad betreffende hoge legeskosten voor evenmenten van kleine verenigingen en stichtingen.
 • Begroting 2014 Omgevingsdienst West-Holland
 • Beantwoording artikel 43 vragen betreffende het bedrijf Van Schip, gelegen aan de Bronsweg 10 te Alphen aan den Rijn
 • Zienswijze van de gemeenteraad Alphen aan den Rijn op de begroting 2014 van SWA
 • Vragen ex Art.43 Regelement van orde inzake Wielewaal en Westerhove.
 • ongevraagd advies WMO Raad
 • Beantwoording vragen golfterrein
 • beslissing op bezwaar
 • Vragen naar aanleiding van rapport BDO over de Golfclub
 • Gederfde inkomsten door werkzaamheden
 • Reactie onderzoek Drijver en Partners
 • Vragen artikel 43 Reglement van Orde Gemeenteraad gesteld naar aanleiding van het aantreden van de nieuwe directeur van Participe, mw. E. Leih
 • Artikel 43 vragen inzake ondernemers Stadshart Lage Zijde
 • Beantwoording artikel 43 vragen betreffende 4 Alphense bedrijven die geen adequate vergunning of positief inspectierapport bezitten
 • Beantwoording art. 43 vragen van Groen Links over jaarverslag 2012 van Stichting Max.
 • Artikel 43 vragen inzake leningen ondernemers Ridderhof
 • Petitie "Leefbaar Aarlanderveen"
 • Fiets(on)veiligheid op de 's-Molenaarsbrug
 • Beslissing op bezwaar, inzake de beslissing op verzoek om tegemoetkoming in planschade ex artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening, Groenoord 202 te Alphen aan den Rijn.
 • herbenoeming mevrouw M.P.M. Chaudron in de Raad van Toezicht van het Scala College
 • Opheffing reserve Streekmuziekschool.
 • Beantwoording vragen conform art. 43 over de blokkade Oude Rijn
 • Artikel 43 vragen betreffende de terugloop van (ver)bouwvergunningen.
 • Besluit voorstel 'Oldtimerdag 2013'
 • Zienswijze op ontwerpbegrotingswijziging 2013 II en ontwerpbegrotingswijziging 2014 I
 • Beroep D.R. Buijs tegen dakopbouwen Eendenkooi
 • Beroep D. Bouwman tegen dakopbouwen Eendenkooi
 • Beroep M. van Rossum dwangsom Eendenkooi
 • Beroep R. de Heer tegen dakopbouwen Eendenkooi
 • definitieve toekenning productsubsidie 2012
 • Reactie verzoek om voorlopige voorziening Bp Maximabrug Alphen aan den Rijn
 • Vatsstelling definitieve subsidie 2012
 • Advies Wmo-adviesraad over de Concept Regiovsisie Geweld in huiselijke kring Hollands Midden
 • Zienswijze op Regiovisie Geweld in huiselijke kring 2014-2018
 • Beantwoording vragen
 • verzoek om overleg betreffende evaluatie businessplan 2010-2014
 • Reactie op advies beleidsplan Programma Rijnstreek werkt 2013-2016
 • Reactie op concept rapport Verbonden Partijen
 • Voorlopige toekenning subsidie 2013, Stichting Gilde Alphen Promotie
 • Vervangend gebied rugstreeppad
 • Beantwoording vragen inzake Westkanaalweg 17 te Alphen aan den Rijn
 • Verlate zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Aarlanderveen
 • Beantwoording vragen inzake Wilhelminalaan 77 te Alphen aan den Rijn
 • Artikel 43 vragen Archeon
 • Vragen art. 43 inzake bestemmingsplan Prins Hendrikstraat achter 59
 • Reactie Romeinse Limes-project
 • Vaststellen subsidie 2011 Stichting CVV Rijnstreek
 • Definitieve vaststelling subsidie 2012 Stichting CVV Rijnstreek
 • Reactie op advies Clientenraad Re-integratieverordening
 • Beeindiging van faciliteren Motorclub alphen
 • reactie advies verordening Leerlingenvervoer 2014
 • Jaarverslag en jaarrekening 2012
 • Definitieve vaststelling subsidie 2012.
 • Definitieve vaststelling subsidie 2012.
 • Definitieve vaststelling subsidie 2012.
 • Definitieve vaststelling subsidie 2012.
 • Beantwoording advies bij Nadere Regels bij de Wmo-verordening
 • Halfjaarrapportage 2013
 • Concept antwoordbrief aan Deloitte Accountants B.V. met opdrachtbevestiging controle jaarrekening en diverse subsidieverantwoordingen 2013
 • Definitieve vaststelling subsidie 2013 Cultuurpalet.
 • The Royal Bar
 • Voorlopige toekenning productsubsidie 2014
 • Verlening voorlopige subsidie 2014
 • Verlening voorlopige subsidie 2014
 • Verlening voorlopige subsidie 2014
 • Verlening voorlopige subsidie 2014
 • Begeleid wonenproject Marokkostraat
 • Kennis nemen van Ontwerp-wijziging begroting 2013 en ontwerp-begroting 2014 Streekarchief Rijnlands Midden.
 • Decharge jaarverslag 2012
 • Beslissing op bezwaar
 • beantwoording artikel 43 vragen Zwanendrift
 • Voorlopige subsidie 2014 aan Stichting Gilde Alphen Promotie
 • Beantwoording vragen artikel 43 van Christen Unie over Ecopark
 • Financiële bijdrage Alphense Glazen Huis 2013
 • Verzoek boekbewaarder en afwikkeling kosten
 • Koopzondagen 2014 Alphen aan den Rijn
 • Afwijzen subsidieaanvraag 2014
 • Antwoord ongevraagd advies over bezwaarschriftprocedures Wmo
 • Beantwoording art 36 vragen over de ontruiming van het pand van de motorclubs in Alphen aan den Rijn
 • Beantwoording vragen artikel 36 van Ank de Groot-Slagter over de dienstverlening van Welzorg.
 • Verlenging termijnen ontbindende voorwaarden
 • definitieve subsidie Max 2012
 • Verklaring van geen bezwaar nevenvestiging Prisma Meerkoetstraat 3
 • Beantwoording vragen conform artikel 36 Reglement van Orde Gemeenteraad inzake grof afval inzameling
 • Vragen conform artikel 36 Reglement van Orde Gemeenteraad over openingstijden nachtapotheek
 • Beëindiging huurovereenkomst Genielaan 7
 • Ontwerp programma 2015 RDOG
 • Convenant en subsidie kunst- en cultuureducatie door Stichting Cultuurpalet
 • Artikel 36 vragen Quick Scan N207 Zuid
 • Antwoord vragen kleine scholentoeslag
 • Beantwoording art. 36 vragen Oude Rijn schoon
 • Artikel 36 vragen over de pilot Wijkteam Serviceplein
 • Wob verzoek Oude Rijn Schoon
 • Antwoordbrief advies sociaal medische indicatie kinderopvang
 • Beslissing in bezwaar op verzoek tot het nemen van een besluit tot schadevergoeding als gevolg van het bestemmingsplan Ridderveld II Oost 1996 (perceel Loevestein 32) te Alphen aan den Rijn.
 • Fietsoversteek IJzerweg - Amerpad
 • Sluiting Avery Dennisson
 • Artikel 36 vragen over extra onderwijsgeld
 • Verzoek aanleg natuurcompensatie op een alternatieve lokatie
 • Vraag ex. art 36 RvO inz. AquaRijn
 • Reactie vragen aangaande Heemtuin Koudkerk aan den Rijn
 • Beantwoording art. 36 vragen OTA
 • Beantwoording vragen artikel 36 over de voortgang afhandeling aanvraag milieuvergunning Latexfalt en de procedure bestemmingsplan Rijnpark
 • Beantwoording artikel 36 vragen betreffende stadslandbouw
 • Beantwoording art. 36 vragen OTA
 • Beantwoording vragen artikel 36 over de Hulp bij het Huishouden.
 • Ontwikkelvisie Stadsentree Goudse Poort
 • Vragen ex artikel 36 Rv inzake Wet Markt en Overheid
 • artikel 36 vragen over compensatieregeling voor chronisch zieken
 • Fietsoversteek Boezemlaan
 • Beantwoording artikel 36 vragen inzake planologische procedure windturbines
 • Brief aan de leden van de Gemeenteraad betreffende motie Onderzoek kosten dieren(nood)opvang.
 • Besluit opening 'De Doorloop'
 • Beantwoording van vragen m.b.t. Hoekstock-festival
 • Verzoek vestiging speelautomaten- , annex amusementshal in het pand Rijndijk 6 te Hazerswoude-Rijndijk
 • Geen zineswijzen bij begroting GR De Oude Rijnzone 2014
 • reactie op advies Cliëntenraad bezwaarschriftenbehandeling.
 • antwoordbrief advies Wmo-adviesraden behandeling bezwaarschriften
 • art 36 vragen
 • Verkoop kavel Provinciale weg 5 Hazerswoude Dorp
 • Beantwoording vragen artikel 36 over het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden.
 • Beantwoording vragen raadslid Goes dd 28 april 2014
 • Beantwoording artikel 36 vragen SP voortgang afhandeling aanvraag milieuvergunning Latexfalt en de procedure bestemmingsplan "Rijnpark"
 • Beantwoording artikel 36 vragen over de manege aan de Westkanaalweg 17 in Alphen aan den Rijn
 • Beweegaccommodatie
 • Beantwoording artikel 36 vragen over speelterrein Sweelincklaan
 • Artikel 36 vragen inzake sponsoring rotondes
 • Artikel 36 vragen armoede en schuldenbeleid
 • Vragen conform artikel 36 reglement van orde nieuwe ontsluitingsroute N11 en reconstructie Loeteweg
 • Eerste verantwoording bestuursovereenkomst ISV3 2010-2014
 • Beantwoording artikel 36 vragen financiele risico's participatiesamenleving.
 • artikel 36 vragen over verschuiven betaaldata WWB
 • Reactie over uw advies over de herinrichting van een georganiseerde vorm van inwonersvertegenwoordiging op het sociale domein.
 • Intrrekking verkoopbesluit met betrekking toe een perceel grond ten behoeven van de uitbreiding van het tenniscentrum Nieuwe sloot
 • Beantwoording art 36 vragen raadslid Bontekoe
 • Vragen artikel 36 betreende overstroming Dijksloot
 • Havenstraat 8 te Alphen aan den Rijn
 • Vragen conform art. 36 over de uitvoering van jeugdhulp
 • Beantwoording artikel 36 vragen over Wilhelminalaan 77
 • Beantwoording vragen SP Snippergroen Rijnwoude
 • artikel 36 vragen evenementen
 • artikel 36 vragen afschaffen CER
 • Reactie ontwerp Regionaal Beleidsplan eenheid Den Haag 2015-2018
 • advies concept verordening sociaal domein alphen aan den rijn
 • Beantwoording advies conceptverordening Sociaal Domein
 • Reactie op advies conceptverordening sociaal domein
 • voorlopige verlening eenmalige subsidie cliëntondersteuning 2015
 • Gedoogbeschikking incidentele verkoop
 • beantwoording artikel 36 vragen omzettingsprocedure bedrijfswoningen
 • Beantwoording vragen artikel 36 van raadslid Lidie Voorend over de afhandelingstijd van aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning.
 • Beantwoording art. 36 vragen Brandveiligheid WC Ridderhof
 • Holland Rijnland 2015, naar een flexibele samenwerking, transitie #Kracht15
 • Art. 36 vragen inzake bibliotheek Hazerswoude Rijndijk
 • Zienswijze Ontwerp begrotingswijziging 2014 IV en ontwerp begrotingswijziging 2015 I
 • Nieuwe Sloot, Planetensingel artikel 36 vragen
 • Beslissing op bezwaar
 • Artikel 36 vragen over de bibliotheek Boskoop
 • Beantwoording art. 36 vragen
 • ontwerp evaluatie Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone 2013/2014 en concept begroting 2015
 • Evaluatie Gemeenschappelijke regeling en Concept begrotin 2015 Oude Rijnzone
 • Reactie op advies resultaatgericht werken huishoudelijke ondersteuning
 • Artikel 36 vragen garantiebanen, resultaten re-integratie en dagbesteding versus beschut werk
 • Beantwoording Art 36 vragen inzake ontwikkeling Centrum Zuid, voormalige gemeente Boskoop
 • artikel 36 vragen bed, brood, en bad voor vreemdelingen
 • Opdrachtverlening opstellenvan toekomstperspectief voor Landschap in Rijn- en Veenstreek
 • Inspanningsverplichting voor opstellen Businessplan GIFT-T
 • Voorlopige subsidie 2015 Participe
 • Raadsvragen artikel 36 budgetten Sociaal Domein
 • Opdrachtbevestiging controle jaarrekening 2014
 • Verzoek tot aanpassing van de Legesverordening
 • Schriftelijke vragen standplaats oliebollenkraam
 • Beantwoording artikel 36 vragen Beter Alphen mbt BOA's
 • Beantwoording artikel 36 vragen SP met betrekking tot BOA's
 • Artikel 36-vragen bezuiniging Brandweer Hollands Midden
 • reactie op advies nadere regels soiaal domein
 • Voorlopige eenmalige subsidieverlening 2015.
 • Reactie op concept programma 2016 RDOG HM
 • Artikel 36 vragen over pgb's
 • Voorlopige aanvullende verlening MJOP 2013/2014
 • Voorlopige verlening subsidie MJOP 2015
 • terugkeergarantie
 • Art. 36 vragen Afwaardering woningen WaterZicht
 • Ontwerpbestemmingsplan Boskoop Centrum Zuid
 • Verzoek subsidie Stichting Molen de Rooie Wip te Hazerswoude-Dorp.
 • Beantwoording art. 36 vragen inzake precario op ondergrondse leidingen en kabels (zaaknummer 2015/10528)
 • Beantwoording art.36 vragen m.b.t. rioolheffing niet-woningen
 • Woningbouwlocatie "Rijnpark"
 • Beantwoording art. 36 vragen inzake precariobelasting
 • Beantwoording reacties op het inkoophandboek 2014-2018.
 • Verdwenen Gelden Exploitatiestichting
 • Reactie advies conceptbeleidsplan Rijnstreek werkt 2015-2016
 • Reactie advies conceptbeleidsplan Rijnstreek werkt 2015-2016
 • Collegebrief over motie golfterrein
 • Gedoogbeschikking incidentele verkoop
 • Beslissing op bezwaarschrift
 • Art. 36 vragen nav Evaluatie Proeftuin Jeugd- en gezinsteams
 • Instemming met de gewijzigde regeling De Oude Rijnzone
 • Beantwoording vragen artikel 36 over resultaatgericht werken huishoudelijke ondersteuning en de huishoudelijke hulp toelage.
 • Beantwoording artikel 36 vragen doorstroming verkeer Boskoop nabij Hefbrug.
 • Beantwoording artikel 36 vragen doorstroming verkeer Boskoop nabij hefbrug.
 • Beantwoording vragen bomenkap Alphen aan den Rijn
 • Reactie op brief toezichtsregime begroting 2015
 • Zienswijze op ontwerp begroting 2016 RDOG HM
 • Oprichting Cooperatie GGD Support Centrum
 • Ontwerpbegroting 2016
 • Zienswijze raad op ontwerp begroting en jaarverslag.
 • Ontwerp begroting GR De Oude Rijnzone 2016 en bijbehorende meerjarenraming
 • Ontwerpbegroting 2016
 • artikel 36 vragen m.b.t. doorstroming verkeer Boskoop nabij hefbrug
 • concept jaarrekening GR Oude rijnzone 2014
 • aanvullende voorlopige verlening subsidie 2015
 • Beantwoording art. 36 vragen inzake onderzoek betaalgedrag
 • Rapport evaluatie van de Omgevingsdienst Midden-Holland "ODMH: robuust en toekomstbestendig?"
 • Art. 40 vragen over ontwikkeling Nutsgebouw
 • Strategisch kader Regionaal Verkeer- en Vervoerplan
 • Beantwoording artikel 36 vragen informatie-avond N207-zuid
 • Beantwoording vragen artikel 36 over schuldhulpverlening en bewindvoering
 • art. 36 vragen Buurtsportcoach
 • art 36 vragen
 • Aanvraag financiële bijdrage
 • notitie 'welzijn + bewegen = welbevinden'
 • notitie 'welzijn + bewegen = welbevinden"
 • vragen conform artikel 36 Reglement van Orde Gemeenteraad
 • verlening subsidie 2015 JPT beschikking
 • subsidieverlening 2015 HALT bechikking
 • benoemen gemeentelijke lijkschouwers
 • artikel 40 vragen m.b.t. verkeersonveiligheid stationstunnel en fietsappel
 • Definitieve BIZ subsidie 2014
 • Artikel 40 vragen 235 gecreerde banen voor uitkeringsgerechtigden
 • beslissingen op bezwaar
 • Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht
 • vragen over eigen bijdragebeleid Wmo
 • Meldingen collectief ontslag
 • beschikking we Helpen
 • Beantwoording artikel 40 vragen.
 • vragen oplaten ballonnen
 • Bevestiging opdracht controle jaarrekening 2015
 • Verlenging GR Schadeschap HSL-Zuid
 • Herziening bestemmingsplan Natuurcompensatie Steekterpoort
 • Noodopvang asielzoekers
 • verzoek Sportspectrum tot herroepen besluit inzake tijdelijke exploitatie binnen- en buitensportaccommodaties
 • Antwoord artikel 40 vragen m.b.t. aanpak jeugdwerkloosheid
 • gemeentelijk beleid m.b.t. toekomst SWA
 • beantwoording artikel 40 vragen Streekarchief
 • beantwoording artikel 40 vragen bibliotheek Boskoop
 • antwoordbrief artikel 40 vragen kostendelersnorm
 • Gewijzigd besluit vaststelling bestemmingsplan Proeftuin van Holland
 • Bibliotheek in Boskoop
 • Risico's m.b.t. de verantwoording en de realisatie van de jeugdhulp 2015
 • Compensatieregeling Hooftstraat
 • Startnotitie monumentenbeleid
 • Reactie concept beleidsvisie RVVP Midden-Holland
 • Advies concept wijziging Verordening en Nadere regels sociaal domein 2015
 • Beslissing op bezwaar inzake de verleende omgevingsvergunning tot het splitsen van de boerderij in twee woningen, Ridderbuurt 87 te Alphen aan den Rijn.
 • Reactie op brief van 4 november 2015
 • Bestemmingsvlak Culvita in het bestemmingsplan "Van Rijksweg 11 tot Rijn"
 • Beantwoording art. 40 vragen inzake Bomenkap
 • Antwoordbrief van Holland Rijnland op brief gemeente Leiderdorp over transitieproces
 • Artikel 40 vragen over hondenbelasting
 • Beantwoording vragen met betrekking tot het mislopen van bouwleges bij bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar
 • Behandeling ingekomen activiteitenoverzichten corporaties
 • behandeling ingekomen activiteitenoverzichten woningcorporaties
 • behandeling ingekomen activiteitenoverzichten woningcorporaties
 • Toekenning voorlopige subsidie 2016
 • Beantwoording artikel 40 vragen, Groen Links
 • Reactie art. 40 vragen aangaande snippergroen aan de Lagewaard
 • Toekenning Wsw 2016 en gemeentelijke bijdrage
 • instemming met voorstel en concept besluit tot statutenwijziging
 • Beantwoording vragen conform artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad over Bovenwijkse Voorzieningen
 • artikel 40 vragen dhr. Goes inzake het Anker en MFA onderzoek
 • Beantwoording vragen over de groenvensters in Koudekerk aan den Rijn
 • Artikel 40 vragen over discriminatie en bedreiging van LHBT vluchtelingen
 • beantwoording vragen conform artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad over de bibliotheek Boskoop
 • Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht Stichting Coenecoop College
 • Reactie bij concept uitvoeringsplan Oude Rijnzone 2016-2019
 • Julianastraat 2a Alphen aan den Rijn onderhoud en herbestemming
 • Aanvraag GGD HM Preventieloket 2016
 • Uw inspraakreactie op het concept van De Alphense Woonagenda
 • Reactie op het concept programma 2017 RDOG HM
 • Artikel 40 vragen over jongerenhuisvesting
 • Artikel 40 vragen over de brief staatssecretaris inzake aandachtspunten Wmo 2015
 • Actie 'Oude Rijn Schoon'
 • Beantwoording vragen op grond van artikel 42 van het reglement van orde inzake Stadshart Lage Zijde
 • bescherming archeologie en archeologisch beleid in Alphen aan den Rijn
 • Accordering definitieve Ontwerpselectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017
 • Aanvraag financiële bijdrage Adviescommissie Activiteiten Stadshart
 • Realisatie zonneweide
 • Zienswijze herziene begroting 2016
 • Beantwoording artikel 40 vragen inzake bomenkap verlengde Aar
 • Beantwoording artikel 40 vragen verkeerssituatie door werkzaamheden aan de oever van de Oude Rijn nabij Zwammerdam
 • Beantwoording art. 42 vragen Reglement van Orde gemeenteraad over AED-apparaten
 • voordracht bestuurslid
 • PI naar aanleiding van berichten in de media.
 • Beantwoording vragen op grond van artikel 40 van het reglement van orde inzake publicatie gemeentenieuws
 • Beantwoording vragen op grond van artikel 40 van het reglement van orde inzake publicatie gemeentenieuws
 • Beantwoording artikel 40 vragen verruiming terrasopenstelling
 • Artikel 42 vragen met betrekking tot het verstrekken van een financiële bijdrage ten behoeve van evenementen in de Hooftstraat
 • Beantwoording vragen fractie PvdA.
 • Reactie op brief toezichtregime begroting 2016 (zaaknummer: 2015/53554)
 • Beschikking beslissing op bezwaar
 • Beantwoording artikel 40 vragen inzake buurtpreventie
 • Dorpshuis Zwammerdam
 • Zienswijze op programmabegroting RDOG 2017
 • Verplaatsing Hoogvliet supermarkt Hazerswoude Rijndijk
 • Eindafrekening BIZ Boskoop 2014 en voorschot 2016
 • Jaarstukken en eindafrekening BIZ centrum Boskoop 2015
 • Verhuur resterende sociale huurwoningen in De Thorbecke en De Nachtegaal
 • Nachtelijke vossenjacht
 • Beantwoording Artikel 40 vragen Zwanenjacht
 • beantwoording artikel 40 vragen SP over Wmo-uitgaven en eigen bijdragen
 • Uw aanvraag
 • concept jaarrekening GR Oude Rijnzone 2015
 • Beantwoording artikel 40 vragen Voedselpark Gnephoek
 • Beantwoording artikel 40 vragen Voedselpark Gnephoek (GroenLinks)
 • Beantwoording vragen artikel 40 de Roemer
 • Zwerfafval
 • beantwoording artikel 40 vragen vogelmarkten
 • Verzoek proef gratis parkeren
 • Benoeming nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Coenecoopcollege
 • Beantwoording artikel 40 vragen over Sportspectrum
 • Artikel 40 vragen .inzake distributiecentrum Van Uden /Alpherium
 • Artikel 40 vragen extra financiele bijdrage lokale omroep.
 • Terrein aan Goudse Schouw tbv bijenstapsteen
 • definitieve subsidie 2015 Participe
 • Beantwoording vragen over groenvensters Koudekerk aan den Rijn
 • beantwoording artikel 40 vragen verhuizing Dierenambulance
 • Reactie Brede Rioolheffing
 • Beantwoording art. 40-vragen - Inbraken Snijdelwijk
 • Beantwoording Art. 40 vragen groenlinks met betrekking tot het bomenbeleid
 • Art.40 vragen inzake pakketbezorgers
 • Vragen ing. art 40 over planmatig uitrollen van LED-Verlichting in de openbare ruimte
 • Beantwoording art. 40 vragen onderdoorgang Boezemlaan
 • Beantwoording vragen CDA onderzoek verbeteringen lange termijn N207-Zuid
 • Beantwoording Art. 42 vragen over aanbesteding begraafplaats onderhoud(zaaknummer: 2017/2314)
 • beantwoording artikel 40 vragen inzake De Thermen 2 BV en Sportspectrum
 • Vragen artikel 40 Raadsreglement van Orde Gemeenteraad SP fractie betreft opvang personen met verward gedrag
 • Beantwoording art. 42 vragen, vervolgvragen aanbestedingen
Archief
┬ęGemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn